劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

古典詩詞相關論述專用。

版主: 五葉, 壯齋

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-05 08:46 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安!

古今禪詩
koo2 kim1 sian5 si1
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=9

【本事】民國 蘇曼殊
【 pun2 si7/tsi7 】 Bin5-Kok4 Soo1 ban7 su5
春雨樓頭尺八簫,何時歸看浙江潮。
tshun1 u6/u2 liu5 thiu5 tshik4 pat4 siau1 , ho5 si5 kui1 khan3 tsiat4 kong1 tiau5 。
芒鞋破缽無人識,踏過櫻花第幾橋。
bong5 hai5/hue5 pho3 puat4 bu5 jin5 sik4 , thap4/tap8 ko3 ing1 hua1 te7 ki2 kiau5 。


其二
ki5 ji7
丹頓拜倫是我師,才如江海命如絲。
tan1 tun3 pai3 lun5 si6 go6 si1, tsai5 ju5 kong1 hai2 bing7 ju5 si1 。
朱弦休為佳人絕,孤恨酸情欲語誰。
tsu1 hian5 hiu1 ui5 kai1 jin5 tsuat8 , koo1 hun7 suan1 tsing5 iok8 gu6 sui5 。

其三
ki5 sam1
桃腮檀口坐吹箏,春水難量舊恨盈。
to5 sai1 tan5 khio2 tso7 tshui1 tsing1 , tshun1 sui2 lan5 liong5 kiu7 hun7 ing5 。
華嚴瀑布高千尺,未及卿卿愛我情。
hua5 giam5 pok8 poo3 ko1 tshian1 tshik4 , bi7/bui7 kip8 khing1 khing1 ai3 go6 tsing5 。
鳥舍凌波肌似雪,親提紅葉索題詩。
niau2 sia3 ling5 po1 ki1 si6/su6 suat4 , tshin1 te5 hong5 iap8 sok4 te5 si1 。
還卿一缽無情淚,恨不相逢未髴時。
huan5 khing1 it4 puat4 bu5 tsing5 lui7/le7 , hun7 put4 siong1 hong5 bi7/bui7 hui3 si5 。
丈室番茶手自煎,語深香冷涕潸然。
tiong7 sit4 huan1 ta5/tsha5 siu2 tsu7 tsian1 , gu6 sim1 hiong1 ling2 the3 san1 jian5 。
生身阿母無情甚,為向摩耶問夙緣。
sing1 sin1 o1 bio6/boo2 bu5 tsing5 sim6 , ui7 hiong3 mo5 ia5 bun7 siok4 uan5 。
相憐病骨輕於蝶,夢入羅浮萬里雲。
siong1 lian5 ping7 kut4 khing1 u1 tiap8 , bong7 jip8 lo5 h(f)iu5 ban7 li6 un5 。
贈爾多情詩一卷,他年重檢石榴裙。
tsing7 ni6 to1 tsing5 si1 it4 kuan3 , tho1 lian5 tiong5 kiam2 sik8 liu5 kun5 。

【貽九華上人】唐 齊己
【 i5 kiu2 hua5 siong7 jin5 】 Tong5 tse5 ki2
一法傳聞繼老能,九華閒坐最高層。
it4 huat4 tuan5 bun5 ke3 lo6 ling5 , kiu2 hua5 han5 tso7 tsue3 ko1 tsing5 。
秋鐘盡後殘陽暝,門掩松邊雨夜燈。
tshiu1 tsiong1 tsin6 hio6 tsan5 iong5 bing7 , bun5 iam2 siong5 pian1 u6/u2 ia7 ting1 。

.....

髴(hut4 髣髴。若似也。【後漢·馮衍傳】以至人之髣髴。 婦人首飾。 ; 音費(hui3)。【類篇】髮亂貌。 )
【亥集上】【髟字部】 髴; 康熙笔画:15
【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】並敷(hu1)勿(but8)切,音拂(hut4)。【說文】若似也。【後漢·馮衍傳】以至人之髣髴。【註】言髣髴似之。【集韻】或作彿。 
又【廣韻】【集韻】並分(h<p>un1)物(but8)切,音弗(hut4)。婦人首飾。 
又【廣韻】【集韻】並芳(hong1)味(bui7)切,音費(hui3)。【類篇】髮亂貌。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:fat1

暝(bing5 冥或从日。幽也。【前漢·五行志】晦暝也。 又【類篇】亦姓。 ; 音䒌(bing7)。【玉篇】夜也。 )
【辰集上】【日字部】 暝; 康熙笔画:14
【廣韻】莫(bok8)經(king1)切【集韻】忙(bong5)經(king1)切,並音明(bing5)。冥或从日。幽也。【前漢·五行志】晦暝也。 又【類篇】亦姓。 
又【集韻】【韻會】並莫(bok8)定(ting7)切,音䒌(bing7)。【玉篇】夜也。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:下平九青·去声二十五径
[ 粤 语 ]:ming4ming6
[ 闽南语 ]:beng5,me5,mi5

.....

《古今禪詩 上一貼網址 Link》 (唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前
viewtopic.php?f=6&t=27781
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22

般若波羅蜜多心經 (唐宋台語文讀音標註)
http://www.taigu.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=2893

佛經 拔一切業障根本得生淨土神咒 詳細說明
(入內有優美古梵文音吟唱與台語比對音韻驗證 漢字自古台語音韻 說明)
http://www.taigu.org/forum/viewtopic.php?f=38&t=2855
南無阿彌陀佛

佛說八大人覺經 唐宋音韻標註 (近台語)
put8 suat4 pat4 tai7 jin5 kok4 king1
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 12117&st=3
南無阿彌陀佛
lam5 bu5 a1 bi6 to5 put8
最後由 善哉! 於 2014-06-13 08:36 AM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-06 08:59 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 南無阿彌陀佛

古今禪詩 koo2 kim1 sian5 si1
【登文殊頂】明 蒼雪大師
【 ting1 bun5 su5 ting2 】 Bing5 Shong1 Suat4 tai7/to6 si1
期晴登絕頂,雙屐屢逡巡。
ki5 tsing5 ting1 tsuat8 ting2 , song1 kik8 lu2 tshun1 sun5 。
對面忽迷霧,相呼不見人。
tui3/tue3 bian7 hut4 be5 bu7 , siong1 hoo1 put4 kian3 jin5 。
木梯穿出洞,鐵杙飲傳身。
bok8 the1 tshuan1 tshut4 tong7 , thiat4 kiat8/ik8 im2 tuan5 sin1 。
獨立群峰上,居然供北辰。
tok8 lip8 kun5 hong1 siong7 , ku1 jian5 kiong3 pok4 sin5 。

【秣陵關曉發】
【 buat8 ling5 kuan1 hiau2 huat4 】
關門嚴未啟,車馬復匆匆。
kuan1 bun5 giam5 bi7/bui7 khe2 , ku1 ba6/boo2 hok8 tshong1 tshong1 。
月色五更後,雞聲殘夢中。
guat8 sik4 goo6 king1 hio7 , ke1 sing1 tsan5 bong7 tiong1 。
囊空唯剩草,衣短不禁風。
nong5/long5 khong1 ui5 sing7 tsho2 , i1 tuan2 put4 kim3 hong1 。
何事年將盡,猶然類轉蓬。
ho5 si7/tsi7(su7) lian5 tsiong1 tsin6 , iu5 jian5 lui7 tuan2 pong5 。

【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。
【 tiong5 iu5 siau2 lan5 thing5/ting5 , hong1 king2 i1 hi1 , sim1 su6 su5 ok4 。
口占二十八字題壁,時九月望前一日也】民國
khio2 tsiam3 ji7 sip8 pat4 tsi7 te5 pik4 , si5 kiu2 guat8 bong7 tsian5 it4 jit8 ia6 】 Bin5 Kok4
弘一大師
Hong5 It4 tai7 si1(su1)
一夜西風驀地寒,吹將紅葉上欄杆。
it4 ia7 se1 hong1 bik8 te7/ti7 han5 , tshui1 tsiong1 hong5 iap8 siong6 lan5 kan1 。
春來秋去忙如許,未到晨鐘夢已闌。
tshun1 lai5 tshiu1 khu3 bong5 ju5 hu2 , bi7/bui7 to3 sin5 tsiong1 bong7 i2 lan5 。

【為老妓高翠娥作】
【 ui7 lo6 ki7 Ko1 tshui3 go5 tsok4 】
殘山賸水可憐宵,慢把琴樽慰寂寥。
tsan5 san1 sing7 sui2 khoo2 lian5 siau1 , ban7 pa2 kim5 tsun1 ui3 tsik8 liau5 。
頓老琵琶妥娘曲,紅樓暮雨夢南朝。
tun3 lo6 pi5 pa5 tho2 liong5/niong5 khiok4 , hong5 loo5 boo7 u6/u2 bong7 lam5 tiau5 。

==

驀(bik8 上馬也。又超越也。 音禡(ba7)。登也。 )
【亥集上】【馬字部】 驀; 康熙笔画:21
【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】並莫(bok8)白(pik8)切,音陌(bik8)。【說文】上馬也。又超越也。今俗猶言驀越驀忽。【李賀詩】煙底驀波乗一葉。 
又【集韻】莫(bok8)駕(ka3)切,音禡(ba7)。登也。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:入声十一陌
[ 粤 语 ]:mak6


賸( 音孕(ing7) 物相增加也。一曰送也,副也。 ; 音乗(sing7)。長也。【類篇】益也,餘也。【唐書·杜甫傳】殘膏賸馥,沾丐後人多矣。)
【酉集中】【貝字部】 賸; 康熙笔画:17
【廣韻】【集韻】【韻會】並以(i6)證(tsing3)切,音孕(ing7)。【說文】物相增加也。一曰送也,副也。【註】徐曰:今俗謂物餘爲賸。古者一國嫁女,二國往媵之,媵之言送也,副貳也,義出於此。【玉篇】相贈也。以物加送也。 
又【廣韻】實(sit8)證(tsing3)切,音乗(sing7)。長也。【類篇】益也,餘也。【唐書·杜甫傳】殘膏賸馥,沾丐後人多矣。【韻會】俗作剩,非是。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:以證切,去47證,yìng,曾開三去蒸以
[ 平水韵 ]:去声二十五径
[ 粤 语 ]:sing6
=========
振福師兄:[鐵杙飲傳身]之杙:與職/夷益切音ik8,師兄注[khit8]屬白話。
https://www.facebook.com/groups/3463626 ... comments=3

振福師兄, 小的訂此音由康熙此兩條音意源頭追朔, 如此故 杙 古音應為 (kiat8)

槪(kiat8)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... RNEA.shtml
又【集韻】巨(ku6)列(liat8)切,音竭(kiat8)。杙也。亦省作楬。

楬(kiat8)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/27/P ... NTBC.shtml
【唐韻】【集韻】【韻會】竝其(ki5)謁(iat4)切,音揭(kiat8)。
又【周禮·秋官·蜡氏】有死于道路者,令埋而置楬。【顏師古曰】楬,杙也。椓杙于葬處,而書死者姓名也。 

杙(ik8 古音或者唐又音kiat8 )
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/27/P ... UYRN.shtml
唐韻】與(u6)職(tsik4)切(ik8) 小的認為 是 唐朝前弋杙同為[弋]字但可能因弋(kiat8<白khit8>)音失逸而訛變為 (ik8)

杙 字典最後條 :【韻會】【說文】橜杙字本作,果名作杙,今橜弋字作杙,而弋但爲弋獵字矣。


http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/25/P ... FAZB.shtml
【爾雅·釋宫】雞棲於弋爲榤(kiat8)。【疏】弋,橜也。【玉篇】一作杙。又【釋宮】樴謂之杙。【註】橜也。


榤(kiat8)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... NAIL.shtml
【唐韻】【集韻】竝渠(ku5)列(liat8)切,音傑(kiat8)。【玉篇】杙也。【爾雅·釋宮】雞棲于杙爲榤。【毛詩】作桀。詳桀字註。

橜同橛。
橛(kuat4)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... AUYB.shtml
【唐韻】【集韻】【正韻】竝居(ku1)月(guat8)切,音厥(kuat4)。【說文】杙也。一曰門梱。【爾雅·釋宮】樴謂之杙。【註】橜也。蓋直一段之木也。【列子·黃帝篇】若橜株駒。【註】斷木。

=========

《古今禪詩 上貼網址 Link》

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31
最後由 善哉! 於 2014-06-07 07:40 PM 編輯,總共編輯了 11 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-06 09:11 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

每日一詩
mui2 jit8 it4 si1
https://www.facebook.com/permalink.php? ... omments=12

《和 達旦老八十》(清河先生撰)
《 ho7 tat8 tan3 lo6 pat4 sip8 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
任教世態歲時遷,恩愛夫妻比壯年。
jim7 kiau1/kau1 se3 thai3 sue3 si5 tshian1 , un1 ai3 hu1 tshe1 pi2 tsong3 lian5 。
牽手同行千萬里,搭機飛過半邊天。
khian1(khan1) siu2 tong5 hing5 tshian1 ban7 li6 , tap4 ki1 hui1 ko3 puan3/pan3 pian1 thian1 。
五洲到處留鴻爪,故國重遊禮聖賢。
goo6 tsiu1 to3 tshu3 liu5 hong5 tsau2 , koo3 kok4 tiong5 iu5 le6/li6 sing3 hian5 。
八十人生誰得似,鴛鴦道上樂陶然。
pat4 sip8 jin5 sing1 sui5 tik4 si6/su6 } , uan1 iong1 to6 siong7 lok8 to5 jian5 。


*達旦老已往生多年矣!
tat8 tan3 lo6 i2 ong6 sing1 to1 lian5 i2 !

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
我果為洪爐大冶,何患頑金鈍鐵之不可陶鎔。
go6 ko2 ui7 hong5 loo5 tai7/to6 ia2 , ho5 huan7 guan5 kim1 tun7 thiat4 tsi1 put4 khoo2 to5 iong5 。
我果為巨海長江,何患橫流污瀆之不能容納。
go6 ko2 ui7 ku6 hai2 tiong5 kong1 , ho5 huan7 hing5 liu5 oo1 tok8 tsi1 put4 ling5 iong5 lap8 。
白日欺人,難逃清夜之愧赧。
pik8 { pua3 } jit8 { jik8 } khi1 jin5 , lan5 2 lan7 to5 tshing1 ia7 tsi1 kui3 lan6/nan6 。
紅顏失志,空貽皓首之悲傷。
hong5 gan5 sit4 tsi3 , khong1 i5 ho6 siu2 tsi1 pi1 siong1 。


赧(lan6/nan6 面慚赤也。【孟子】觀其色赧赧然。)
【酉集中】【赤字部】 赧; 康熙笔画:12
【廣韻】奴(l<n>oo5)版(pan2)切【集韻】【韻會】【正韻】乃(nai6)版(pan2)切,並音戁(lan6/nan6)。【說文】面慚赤也。【孟子】觀其色赧赧然。【趙岐註】面赤,心不正之貌。 
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:奴板切,上25潸,nǎn,山開二上刪娘
[ 平水韵 ]:上声十五潸
[ 粤 语 ]:naan5
最後由 善哉! 於 2014-06-14 09:57 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-06 10:35 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安!

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
【 san1 ku1/ki1 si1 】 Bin5 Kok4 Tai5-Uan1 Pin1 Tsong1 huat4 si1(su1)
庵葬千峰萬壑間,白雲明月伴清閒。
am1 tsong3 tshian1 hong1 ban7 hok4 kan1 , pik8 un5 bing5 guat8 puan7/phuan7 tshing1 han5 。
人間一任滄桑變,習定蒲團晝掩關。
jin5 kan1 it4 jim7 tshong1 song1 pian3 , sip8 ting7 poo5 tuan5 tiu3(tau3) iam2 kuan1 。

其二
ki5 ji7
坐倦禪房思悄然,放閒飛錫上山巔。
tso7 kuan7 sian5 pong5 si3 tshiau2 jian5 , hong3 han5 hui1 sik4 siong6 san1 tian1 。
歸來古洞黃昏後,攜榻庭前伴月眠。
kui1 lai5 koo2 tong7 hong5 hun1 hio6 , hue5 thap4 ting5 tsian5 puan7/phuan7 guat8 bian5 。


雲水詩草 斌宗法師著
http://book.bfnn.org/books2/1636.htm


《古今禪詩 上貼網址 Link》

【登文殊頂】明 蒼雪大師
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31
最後由 善哉! 於 2014-06-07 08:34 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-07 07:59 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 南無阿彌陀佛

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=1

《夏日漫興》《 ha7 jit8 ban7 hing3 》
黃梅落盡荔枝垂,帶露荷衣別樣奇。
hong5 bue5/mui5 lok8 tsin6 le7/li7 tsi1 sui5 , tai3 loo3 ho5 i1 piat8 iong7 ki5 。
好是雨餘樓外望,亂蟬啼處綠參差。
ho2 si6 u6/u2 u5 liu5 gue7 bong7 , luan7 sian5 te5 tshu3 liok8 tshim1 tshi1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
昂藏老鶴,雖飢飲啄猶閒。
gong5 tsong5 lo6 hok8/ho6 , sui1 ki1 im2 tok4 iu5 han5 。
肯同雞騖之營營,而競食。
khing2 tong5 ke1 bu7 tsi1 ing5 ing5 , ji5 kiong7 sik8 。
偃蹇寒松,縱老丰標自在。
ian2 kian2 han5 siong5 , tsiong3 lo6 hong1 piau1 tsu7 tsai6 。
豈似桃李之灼灼,而爭妍。
khi2 si6/su6 to5 li2 tsi1 tsiok4 tsiok4 , ji5 tsing1 gian5 。
吾人適志于花柳爛熳(漫)之時,
goo5 jin5 sik4 tsi3 u5 hua1 liu2 lan7 ban7 tsi1 si5 ,
得趣于笙歌騰沸之處,
tik4 tshu3 u5 sing1 ko1 ting5 hui3 tsi1 tshu3 ,
乃是造化之幻境,人心之蕩念也。
nai6 si tsho3 hua3 tsi1 huan3 king2/king3 , jin5 sim1 tsi1 tong6 liam7 ia6 。
須從木落草枯之後,向聲希味淡之中,
su1 tsiong5 bok8 lok8 tsho2 khoo1 tsi1 hio6 , hiong3 sing1 hi1 bui7 tam6 tsi1 tiong1 ,
覓得一些消息,纔是乾坤的橐籥,人物的根宗。
bik8 tik4 it4 sia1 siau1 sik4 , tsai5 si6 kian5 khun1 tik4 thok4 iok8 , jin5 but8 tik4 kun1 tsong1 。

~~

荔(le7/li7)
【申集上】【艸字部】 荔; 康熙笔画:12
【說文】同茘。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:去声八霁
[ 粤 语 ]:lai6
[ 闽南语 ]:lai7,nai7

茘(li7/le7 【說文】草也,似蒲而小,根可作刷。【禮·月令】荔挺出。【註】馬䪥也。 又【屈原·離騷】貫薜荔之落蘂。【註】薜荔,香草也。 又【山海經】小華之山,其草有萆荔,狀如烏韭而生于石上。 又宮名。【三輔黃圖】扶荔宮,在上林苑中。 又國名。【史記·六國年表】秦伐大荔。【括地志】今朝邑縣東,故王城,卽大荔王城。 又姓。【通志·氏族略】有荔菲氏,隋荔菲雄。 
又荔枝,樹名。【南方草木狀】荔枝,樹高五六丈,靑花朱實,實大如雞子。【西京雜記】尉佗獻高祖鮫魚荔枝。【左思·蜀都賦】側生荔支。 又荔浦,地名。 又通離。【司馬相如·上林賦】荅遝荔支。【干祿字書】離支,俗作荔枝。
; le7 音韻闡微 荔茘 去聲八霽韻 郎(long5)計(ke3)切(le7)。 清代 段玉裁《說文解字注》卷一 | 艸部 荔茘 郎(long5)計(ke3)切(le7) 艸也。 )
【申集上】【艸字部】 茘; 康熙笔画:12
【唐韻】【集韻】竝力(lik8)智(ti3)切,音麗(li7)。【說文】草也,似蒲而小,根可作刷。【禮·月令】荔挺出。【註】馬䪥也。 又【屈原·離騷】貫薜荔之落蘂。【註】薜荔,香草也。 又【山海經】小華之山,其草有萆荔,狀如烏韭而生于石上。 又宮名。【三輔黃圖】扶荔宮,在上林苑中。 又國名。【史記·六國年表】秦伐大荔。【括地志】今朝邑縣東,故王城,卽大荔王城。 又姓。【通志·氏族略】有荔菲氏,隋荔菲雄。 
又荔枝,樹名。【南方草木狀】荔枝,樹高五六丈,靑花朱實,實大如雞子。【西京雜記】尉佗獻高祖鮫魚荔枝。【左思·蜀都賦】側生荔支。 又荔浦,地名。【前漢·地理志】蒼梧郡荔浦。 
又通離。【司馬相如·上林賦】荅遝荔支。【干祿字書】離支,俗作荔枝。

音韻闡微 荔茘 去聲八霽韻 郎(long5)計(ke3)切(le7)。 清代 段玉裁《說文解字注》卷一 | 艸部 荔茘 郎(long5)計(ke3)切(le7) 艸也。似蒲而小,根可作㕞。从艸劦聲。
月令。十一月、荔挺出。鄭云。荔挺、馬薤也。鄭以荔挺爲艸名。蔡邕章句云。荔佀挺。高注吕覽云。荔艸挺出。則以挺下屬。歙程氏瑶田曰。荔、今北方束其根以刮鍋。李時珍以馬帚之荓當之。誤也。按刷各本作㕞。今依顏氏家訓正。上文曰䓛、刷也。
从艸。劦(hiap8)聲。


丰標(hong1 piau1) : 風度也

爛熳(lan7 ban7) : 爛漫

橐(thok4 ; tsia3 ; too3)
【辰集中】【木字部】 橐; 康熙笔画:16
【唐韻】【集韻】竝他(tho1)各(kok4)切,音拓(thok4)。【說文】囊也。【唐韻】囊無底。【詩·大雅】于橐于囊。【毛傳】小曰橐,大曰囊。【左傳·宣二年】趙盾見靈輒,爲簞食與肉,置諸橐而與之。 又冶器也。【老子·道德經】天地之閒,其猶橐籥乎。【註】橐者外之櫝,所以受籥也。籥者內之管,所以鼓橐也。【淮南子·本經訓】鼓橐吹埵,以消銅鐵。 又盛衣食之器者曰橐梠。【莊子·天下篇】禹親自操橐耜,而九雜天下之川。 又橐橐,杵聲也。【詩·小雅】椓之橐橐。 又橐駝,獸名。言其負囊橐而駝物也。【揚雄·長楊賦】敺橐駝,燒*蠡。 又橐臯,吳地。【春秋·哀十二年】公會吳于橐臯。【漢書】屬九江郡。 
又【唐韻】章(tsiong1)夜(ia7)切,音柘(tsia3)。義同。 又【集韻】都(too1)故(koo3)切,音妒(too3)。木名
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:入声十药
[ 唐 音 ]:tɑk
[ 国 语 ]:tuó,dù,luò,tuò
[ 粤 语 ]:tok3

橐籥(thok4 iok8) 冶器也。【老子·道德經】天地之閒,其猶橐籥乎。【註】橐者外之櫝,所以受籥也。籥者內之管,所以鼓橐也。【淮南子·本經訓】鼓橐吹埵,以消銅鐵。 

~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前
viewtopic.php?f=6&t=27781
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
最後由 善哉! 於 2014-06-12 11:46 PM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-07 10:53 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 南無阿彌陀佛

古今禪詩 koo2 kim1 sian5 si1
【山居詩】民國 斌宗法師 續昨
【 san1 ku1 si1 】 Bin5 Kok4 pin1 tsong1 huat4 si1(su1) siok8 tsok8
謝絕紅塵好隱居,空山小築一茅廬。
sia7 tsuat8 hong5 tin5 ho2 in2 ku1 , khong1 san1 siau2 tiok4 it4 mau5 lu5 。
貧僧相伴唯瓶缽,自足何須更羨餘。
pin5 sing1 siong1 puan7/phuan7 ui5 ping5 puat4 , tsu7 tsiok4 ho5 su1 king3 sian7 u5 。

其四
ki5 si3

常披一件破袈裟,稽首龕前禮法華。
siong5 phi1 it4 kian2 pho3 ka1 sa1 , ke1/khe2 siu2 kham1 tsian5 le6/li6 huat4 hua5 。
莫說寒山孤寂甚,晨昏相伴有煙霞。
bok8 suat4 han5 san1 koo1 tsik8 sim6 , sin5 hun1 siong1 puan7/phuan7 iu6 ian1 ha5 。

其五
ki5 goo6

卻喜幽棲與俗違,山齋寂寞往來稀。
khiok4 hi2 iu1 se1 u6 siok8 ui5 , san1 tsai1 tsik8 bok8 ong6 lai5 hi1 。
夕陽靜坐盤陀上,閒看孤雲出岫飛。
sik8 iong5 tsing6 tso7 pan5/puan5 to5 siong7 , han5 khan3 koo1 un5 tshut4 siu7 hui1 。

待續 tai6 siok8


【送上人】唐 劉長卿
【 song3 siong7 jin5 】 Tong5 Lau5 tiong5 khing1
孤雲將野鶴,豈向人間住。
koo1 un5 tsiong1 ia6 hok8/ho6 , khi2 hiong3 jin5 kan1 tu7 。
莫買沃洲山,時人已知處。
bok8 mai2 ok4 tsiu1 san1 , si5 jin5 i2 ti1 tshu3 。

【送靈澈】唐 劉長卿
【 song3 ling5 thiat8 】 Tong5 Lau5 tiong5 khing1
蒼蒼竹林寺,杳杳鐘聲晚。
tshong1 tshong1 tiok4 lim5 si7 , biau2/iau2 biau2/iau2 tsiong1 sing1 buan6 。
荷笠帶斜陽,青山獨歸遠。
ho7 lip8 tai3 sia5 iong5 , tshing1 san1 tok8 kui1 uan6 。

============================================
【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 (上一貼文)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36
============================================

晚(buan6)
《唐韻》無(bu5)遠(uan6)切《集韻》《韻會》武(bu6)遠(uan6)切,音挽(buan6 音滿)。《說文》莫也。《博雅》後也。《史記·李斯傳》君何見之晚。《前漢·天文志》伏見蚤晚。


一括漢字文讀音第6聲調(濁上聲韻)漢字 與 其發音規則 分享

viewtopic.php?f=6&t=27774
~~


《古今禪詩 唐宋音韻標註 網址 Link》
(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-07 07:37 PM

清河老師 闇頭仔安安! 諸位詞長 師兄大德 闇頭仔安安! 南無阿彌陀佛
今古禪詩kim1 koo2 sian5 si1
【山居詩】民國 斌宗法師 續前
【 san1 ku1/ki1 si1 】 Bin5 Kok4 Pin1 tsong1 huat4 si1(su1)
siok8 tsian5

客到無心去送迎,多年面壁萬緣輕。
khik4 to3 bu5 sim1 khu3 song3 ging5 , to1 lian5 bian7 pik4 ban7 uan5 khing1 。
山僧怕受人間供,願守清貧過一生。
san1 sing1 pha3 siu6 jin5 kan1 kiong3 , guan7 siu2 tshing1 pin5 ko3 it4 sing1 。

其七
ki5 tshit4
此身長伴老煙霞,坐破蒲團歲月賒。
tshi2 sin1 tiong5 puan7/phuan7 lo6 ian1 ha5 , tso7 pho3 poo5 tuan5 sue3 guat8 sia1 。
不管雲廚齋供絕,飢來野徑嚼松花。
put4 kuan2 un5 tu5 tsai1 kiong3 tsuat8 , ki1 lai5 ia6 king3 tsiok8 siong5 hua1 。

其八
ki5 pat4
月印幽潭夜色新,紙窗竹几淨無塵。
guat8 in3 iu1 tam5 ia7 ik8 sik4 sin1 , tsi2 tshong1 tiok4 ki2 tsing7 bu5 tin5 。
禪心一片如明月,照徹山河大地春。
sian5 sim1 it4 phian3 ju5 bing5 guat8 , tsiau3 thiat4/tiat8 san1 ho5 tai7/to6 te7/ti7 tshun1 。

【務邊雜拾】民國 南懷瑾
【 bu7 pian1 tsap8 sip8 】 Bin5 Kok4 Lam5 huai5 kin2
千岩萬壑獵天驕,列隊梯山士氣豪。
tshian1 gam5/giam5 ban7 hok4 liap8 thian1 kiau1 , liat8 tui7 the1/te1 san1 tsi6(su6) khi3 ho5 。
深夜鳴笳親校閱,魑魅驚走鎩弓刀。
sim1 ia7 bing5 ka1 tshin1 kau3 uat8 , thi1 bi7 king1 tsio2 sai3/sat4/siat4 kiong1 to1 。

其三
ki5sam1
漏夜浸寒不畏霜,臨流看月泛溪長。
lio7 ia7 tsim3 han5 put4 ui3 song1 , lim5 liu5 khan3 guat8 huan3 khe1 tiong5 。
迎人處處皆通路,卓杖山山是故鄉。
ging5 jin5 tshu3 tshu3 kai1 thong1 loo7 , tok4 tiong7 san1 san1 si6 koo3 hiong1 。
陶令情因三徑菊,枯禪念繫幾莖香。
to5 ling7 tsing5 in1 sam1 king3 kiok4 , khoo1 sian5 liam7 ke3/he7 ki2 hing5 hiong1 。
分明亙古閒田地,何事敲空問斷常。
hun1 bing5 king3 koo2 han5 tian5 te7/ti7 , ho5 si7/tsi7 khau1 khong1 bun7 tuan3 siong5 。

待續 tai6 siok8

============================================
【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿 (上一貼文)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38
============================================
~~~

莖(hing5 ; ing1)
【唐韻】戸(hoo6)耕(king1)切【集韻】【韻會】何(ho5)耕(king1)切【正韻】何(ho5)庚(king1)切,竝音牼(hing5)。【說文】草木榦也。【字林】枝柱也。【類篇】草曰莖,竹曰箇,木曰枚。【楚辭·九歌】秋蘭兮靑靑,綠葉兮紫莖。【繁露·竹林篇】凡《春秋》之記災異也,雖畝有數莖,猶謂之無麥苗也。【論衡】朱草之莖如鍼。 又特也。【張衡·西京賦】徑百常而莖擢。 又【周禮·冬官·桃氏】以其臘廣爲之莖,圍長倍之。【註】莖謂劒夾,人所握鐔以上也。 又樂名。【白虎通】顓頊樂曰《六莖》,者莖,著萬物也。【左思·魏都賦】冒六英五莖。 又山名。【韓詩外傳】秦穆公將田而喪其馬,求三日而得之於莖山之陽。 
考證:〔【白虎通】顓頊樂曰六莖莖者著萬物也〕 謹照原文莖者改者莖。
又【廣韻】烏(oo1)莖(hing5)切【直音】於(u1)京(king1)切,竝音鶯(ing1)。草名。【爾雅·釋草】姚莖,凃薺。

齋 易誤植為 齊
齋(tsai1)
【廣韻】側(tsik4)皆(kai1)切【集韻】【韻會】【正韻】莊(tsong1)皆(kai1)切,竝債平聲(tsai1)。【正韻】潔也,莊也,恭也。【廣雅】齋,敬也。【禮·祭統】齋之爲言齊也。【易·繫辭】聖人以此齋戒。【註】洗心曰齋。 又【後漢·輿服志】有齋冠曰長冠。 又燕居之室曰齋。 

亙(king3 ;加心轉平聲者恆字,形變音變,義因之而變 hing5)
【子集上】【二字部】 亙; 康熙笔画:6
【正字通】同[*]。月弦也。◎按《說文·木部》[*],竟(king3 )也。古文作[*],从二从舟。二部,[*],常也。从心从舟,在二之閒。獨恒字古文作[*],註从月。《詩·小雅》如月之恆。據此則去聲亙从舟竟岸,本義也。平聲恆从心亙聲,訓常,本義也。《詩》如月之恆,先儒以爲月上弦而就盈,取漸進之義,此借義也。讀去聲者亙字,加心轉平聲者恆字,形變音變,義因之而變,不相蒙也。謂恆从舟,亦从月,兩存備考可也,必存[*]廢亙,《正字通》之誤也。欲存亙廢[*],遂謂《詩》如月之恆,恆當作亙,譌加心作恆。心部恆註謂《詩》不當將亙字譌借恆,則誤甚矣。又《集韻》[*]字古文又作[*],則从舟又从月矣。存以備考。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:古鄧切,去48嶝,gèng,曾開一去登見
[ 国 语 ]:gèn,gèng
[ 粤 语 ]:gang2

[*] 乃無法貼文之字 , 請click 康熙字典 亙(king3 ; hing5) link 詳閱
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/21/P ... RNRN.shtml

亙 易誤植為 亘
亘(suan1 求宣也。揚布也。/ huan5 又與桓(huan5)同。 郵亭表也。 【徐曰】表雙立爲桓。漢法,亭表四角建大木,貫以方板,名曰桓表,縣所治兩邊各一。)
【子集上】【二字部】 亘; 康熙笔画:6
【說文】亘本字。从二从囘。囘,古文回。象[*]回形。上下所求物也。【徐鍇曰】回風回轉,所以宣隂陽也。
[ 闽南语 ]:keng1

[*] 乃無法貼文之字 , 請click 康熙字典 亘 link 詳閱
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/21/P ... RNXV.shtml
==========

《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
最後由 善哉! 於 2014-06-09 12:28 AM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-08 08:18 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

每日一詩 mui2 jit8 it4 si1

《前輩 王少濤全集讀後》(清河先生撰)
《 tsian5 pue3 Ong5 siau3 to5 tsuan5 tsip8 tok8 hio6 》(tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
壇砧(碪)蜚聲遠,畫高詩亦雄。
tan5 gam6 hui1 sing1 uan6 , hua7 ko1 si1 ik8 hiong5 。
一枝摩詰筆,吟迹遍西東。
it4 tsi1 mo5 khit4 pit4 , gim5 tsik4 pian3 se1 tong1 。

*王少濤前輩,乃瀛社早期詩友,詩書畫俱高。
Ong5 siau3 to5 tsian5 pue3 , nai6 ing5 sia6 tso6 ki5 si1 iu2 , si1 su1 hua7 ku1 ko1 。

瀛社先賢輯錄› 《卷一》›王少濤
http://www.tpps.org.tw/forum/portal.php ... t&catid=47

【蕉村印象】
摘要: 清代位在艋舺新街後面的蓮花池,大約在今日康定路老松國小以北,
王少濤曾經撰寫《滄隱樓雜俎》,詳其故實。大正5年(1916)遭日人填塞,
遺址現由臺北市文獻委員會立碑紀念。
http://www.tpps.org.tw/forum/portal.php ... 25&page=21

【雲滄年譜】
http://www.tpps.org.tw/forum/portal.php?mod=view&aid=20


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
靜處觀人事,即伊呂之勳庸,
tsing6 tshu3 kuan1 jin5 si7/tsi7(su7) , tsik4 i1 lu6 tsi1 hun1 iong5 ,
夷齊之節義,無非大海之浮漚。
i5 tse5 tsi1 tsiat4 gi7 , bu5 hui1 tai7/to hai2 tsi1 h(f)iu5 iu1 。
閒中玩物情,雖水石之偏枯,
han5 tiong1 guan7 but8 tsing5 , sui1 sui2 sik8 tsi1 phian1 khoo1 ,
鹿豖之頑蠢,總是吾性真如。
lok8 thiok4 tsi1 guan5 tshun2 , tsong2 si6 goo5 sing3 tsin1 ju5 。


~~
砧(tim1)
【午集下】【石字部】 砧; 康熙笔画:10
【唐韻】【集韻】竝知(ti1)林(lim5)切,音斟(tim1)。擣衣石也。【*信詩】秋砧調急節。 又藁砧,農家擣草石。【古樂府】藁砧今何在。 通作碪。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:知林切,下平21侵,zhēn,深開三平侵B知
[ 粤 语 ]:zam1
[ 闽南语 ]:tiam1,tim1


碪(tim1 ; gam6)
【午集下】【石字部】 碪; 康熙笔画:14
【正字通】同砧(tim1)。 又【集韻】五(goo6)感(kam2)切,音頷(gam6)。碪[*],山形。
【左思·魏都賦】恆碣碪[*]於靑霄。
○按《唐·陳藏器·本草拾遺》有霹靂碪,云出雷州幷河東山澤閒,雷震後得之。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:知林切,下平21侵,zhēn,深開三平侵B知
[ 平水韵 ]:下平十二侵
[ 粤 语 ]:caa4zam1

[*] 乃無法貼文之字 , 請click 康熙字典 碪 link 詳閱
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/31/K ... XVAA.shtml


蜚(hui7 ; hui3 ; hui1)
【申集中】【虫字部】 蜚; 康熙笔画:14
【集韻】【韻會】竝父(hu6)沸(hui3)切,音(hui7)。【爾雅·釋蟲】蜚,蠦蜰。【疏】蜚,越之所生,其爲蟲臭惡,南方淫氣之所生也。《本草》曰:蜚,厲蟲也,然則蜚是臭惡之蟲,害人衣物,故《春秋左氏傳》有蜚不爲災,亦不書也。【前漢·五行志】劉向以爲有蜚有[*]不言災者,氣所生,所謂[*]也。 
又【正韻】芳(hong1)未(bui7)切,音費(hui3)。蟲名,負蠜也。 
又【廣韻】府(hu2)尾(bui2)切,音斐(hui2)。義同(hui3)。 又獸名。【山海經】太山有獸,狀如牛,白首,一目,蛇尾,名曰蜚(hui2)。所經枯竭,甚于鴆厲,見則天下大疫。 
又【集韻】匪(hui2)微(bi5)切,音非(hui1)。與飛通。【史記·周本紀】麋鹿在牧,蜚(hui1)鴻滿野。【楚世家】三年不蜚(hui1),蜚(hui1)將沖天。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声五尾·去声五未
[ 粤 语 ]:fei1 fei2
[ 闽南语 ]:hui1

[*] 乃無法貼文之字 , 請click 康熙字典 蜚 link 詳閱
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/35/K ... ECQA.shtml


豖(thiok4)【酉集中】【豕字部】 豖; 康熙笔画:8
【唐韻】丑(thiu2)六(liok8)切【集韻】敕(thik4)六(liok8)切,竝音畜(thiok4)。【說文】豕絆足行豖豖也。 
又【廣韻】【集韻】竝丑(thiu2)玉(giok8)切,音(thiok4)。義同。
【六書正譌】从豕,繫二足,指事。凡逐、琢等字竝从此。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:丑玉切,入3燭,chu,通開三入鍾徹
[ 平水韵 ]:入声二沃
[ 粤 语 ]:cuk3 doek3


~~~~~~~~~~


臺灣瀛社詩學會 穆羽相和(吟唱版) 台語漢文影音吟唱分享
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=67

臺灣瀛社詩學會 網站
http://www.tpps.org.tw/forum/portal.php

博學鴻詞(論文版)
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=66

瀛海詩府(詩版)
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=65

東寧詞垣(詞版)
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=97
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-08 05:41 PM

諸位詞長 師兄大德 下晡安安 南無阿彌陀佛

今古禪詩 kim1 koo2 sian5 si1
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=5

【山居詩】民國 斌宗法師
【 san1 ku1/ki1 si1 】 Bin5 Kok4 Pin1 tsong1 huat4 si1(su1)

其九
ki5 kiu2
隱遯經年不入城,時常過往有詩朋。
in2 tun7 king1 lian5 put4 jip8 sing5 , si5 siong5 ko3 ong6 iu6 si1 ping5 。
閒來曳杖前山去,竹院遙聞客喚僧。
han5 lai5 e7 tiong7 tsian5 san1 khu3 , tiok4 uan7 iau5 bun5 khik4 huan3 sing1 。

其十
ki5 sip8
柴門日永絕喧譁,閒去庭前學種花。
tsai5 bun5 jit8 ing6 tsuat8 huan1 hua5/hua1 , han5 khu3 ting5 tsian5 hok8 tsiong3 hua1 。
世事萬般渾不管,溪山嘯詠樂無涯。
se3 si7(su7) ban7 pan1 hun5 put4 kuan2 , khe1 san1 siau3 ing7 lok8 bu5 ga5 。

其十一
ki5 sip8 it4
結個茅庵對水流,禪餘無事狎沙鷗。
kiat4 ko3 mau5 am1 tui3/tue3 sui2 liu5 , sian5 u5 bu5 si7(su7) hap8 sa1 iu1 。
有時故友來相訪,自煮山泉當酒酬。
iu6 si5 koo3 iu2 lai5 siong hong2 , tsu7 tsu2 san1 tsuan5 tong1 tsiu2 siu5 。


【物邊雜拾】民國 南懷瑾
【 but8 pian1 tsap8 sip8 】 Bin5 Kok4 Lam5 huai5 kin2
陣雲烏合不成軍,草澤流亡習氣深。
tin7 un5 oo1 hap8 put4 sing5 kun1 , tsho2 tik8 liu5 bong5 sip8 khi3 sim1 。
閒取翼王遺墨讀,劇憐成敗論初心。
han5 tshiu2 ik8 ong5 ui5/i5 bik8/bok8 tok8 , kik8 lian5 sing5 pai7/pai3 lun7 tshu1 sim1 。

敗(pai7/pai3) 【增韻】凡物不自敗而敗之<物被敗pai3>,則北(pok4)邁(mai7)切(pai3)。物自毀壞,則薄(pok8)邁(mai7)切(pai7)。

其三
ki5 sam1
銅鼓爭傳年少名,江山畢竟屬書生。
tong5 koo2 tsing1 tuan5 lian5 siau3 bing5 , kong1 san1 pit4 king3 siok8 su1 sing1 。
雕鞍歸帶斜陽影,偶一揚鞭北斗橫。
tiau1 an1 kui1 tai3 sia5 iong5 ing2 , gio6 it4 iong5 pian1 pok4 tio2 hing5 。


《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=39


(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-09 08:26 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

《斗六老街紀遊》(清河先生撰)
《 tio2 liok8(Tau2-Lak8) lo6 kai1/kui1 ki2 iu5 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
尋奇斗六喜停車,文化鄉情別一家。
sim5 ki5 tio2 liok8 (Tau2-Lak8) hi2 ting5 tshia1 , bun5 hua3 hiong1 tsing5 piat8 it4 ka1 。
最是舊街餘雋永,百年建築異風華。
tsue3 si6 kiu7 kai1/kui1 u5 tsuan6 ing6 , pik4 lian5 kian3 tiok4 i7 hong1 hua5 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
土床石枕冷家風,擁衾時夢魂亦爽。
thoo5 tshong5 sik8 tsim2 ling2 ka1 hong1 , iong2 khim1 si5 bong7 hun5 ik8 song2 。
麥飯豆羹淡滋味,放著處齒頰猶香。
bik8 huan6 tio7 king1 tam6 tsi1 bui7 , hong3 tiok8 tshu3 tshi2 kiap4 iu5 hiong1 。
談紛華而厭者,或見紛華而喜語淡泊而欣者,
tam5 hun1 hua5 ji5 iam3 tsia2 , ik8/hik8 kian3/hian7 hun1 hua5 ji5 hi2 gu6 tam6 pok8 ji5 hin1 tsia2 ,
或處淡泊而厭,須掃除濃淡之見。
ik8/hik8 tshu2 tam6 pok8 ji5 iam3 , su1 so2/sau3 tu5 nong5/long5 tam6 tsi1 kian3。
滅卻欣厭之情,纔可以忘卻紛華而甘淡泊也。
biat8 khiok4 hin1 iam3 tsi1 tsing5 , tsai5 khoo2 i6 bong7 khiok4 hun1 hua5 ji5 kam1 tam6 pok8 ia6 。

~~

雋(音吮(tsuan6) 肥肉也。言其所論甘美而深長也。 ; 音臇(tsuan2)。肥也。; 音醉(lui7)。本作檇(tsui1/tsui3)。詳木部檇字註。 ; 又與儁(tsun3)通。)
【戌集中】【隹字部】 雋; 康熙笔画:13
【唐韻】【韻會】【正韻】竝徂(tsoo5)兗(uan6)切,音吮(tsuan6)。【說文】肥肉也。从弓,所以射隹。【前漢·蒯通傳】通論戰國時說士權變,亦自序其說,凡八十一首,號曰雋永。【註】雋,肥肉也。言其所論甘美而深長也。 又【說文】長沙有下雋縣。【前漢·地理志】長沙國下雋縣。【註】莽曰閇雋。 又【廣韻】姓也。漢有雋不疑。 
又【集韻】子(tsu2)兗(uan6)切,音臇(tsuan2)。肥也。 又捋(luat8)遂(sui7)切,音醉(lui7)。本作檇(tsui1/tsui3)。詳木部檇字註。 又與儁(tsun3)通。【前漢·禮樂志】進用英雋(tsun3)。【人物志】張良體弱而精彊,爲衆智之雋(tsun3)也。
考證:〔【說文】長沙有雋縣。〕 謹照原文改長沙有下雋縣。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:徂兖切,上28獮,juàn,山合三上仙A從
[ 平水韵 ]:上声十六铣
[ 粤 语 ]:syun5 zeon3

~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語漢文拼音基本練習 說明 & Youtube VIDEO lINK
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)

5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-09 08:52 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安! 南無阿彌陀佛
今古禪詩 kim1 koo2 sian5 si1
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=1

【送春】清 八指頭陀
【 song3 tshun1 】 Tshing1 Pat4 Tsi6 Thiu5 To5
一枕煙霞睡味賒,不知春去野人家。
it4 tsim2 ian1 ha5 sui7 bui7 sia1 , put4 ti1 tshun1 khu3 ia6 jin5 ka1 。
數聲啼鳥幽窗外,驚起山僧掃落花。
su2 sing1 te5 niau2 iu1 tshong1 gue7 , king1 khi2 san1 sing1 so2/sau3 lok8 hua1 。

【宿 嶽麓寺待笠雲長老不歸】
【 siok4 gok8 lok8 si7 tai6 lip8 un5 tiong2 lo6 put4 kui1 】
得得扶筇上翠微,寒林空見白雲飛。
tik4 tik4 hu5 kiong5 siong6 tshui3 bi5 , han5 lim5 khong1 kian3 pik8 un5 hui1 。
鐘鳴古寺人初靜,月滿蒼松鶴未歸。
tsiong1 bing5 koo2 si7 jin5 tshu1 tsing6 , guat8 buan2 tshong1 siong5 ho6/hok8 bi7/bui7 kui1 。

【題玉池別墅】
【 te5 giok8 ti5 piat4 su6 】
溪山深處主人閒,山外桃花漲一灣。
khe1 san1 sim1 tshu3 tsu2 jin5 han5 , san1 gue7 to5 hua1 tiong3 it4 uan1 。
一入仙源塵世隔,莫隨流水到人間。
it4 jip8 sian1 guan5 tin5 se3 kik4 , bok8 sui5 liu5 sui2 to3 jin5 kan1 。


《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=39

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 其九 ~ 十一 / 【物邊雜拾】民國 南懷瑾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=41


(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

上一頁下一頁

回到 詩詞小講堂

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客