劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

古典詩詞相關論述專用。

版主: 五葉, 壯齋

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-25 08:27 AM

清河老師 (gau5)早! 生日快樂!!
諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《賦祝 一諦書會書法聯展成功】代作 (清河先生撰)
《 hu3 tsiok4 it4 te3 su1 hue7 su1 huat4 lian5 tian2 sing5 kong1 】 tai7 tsok4 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
楷行篆隸草皆工,一盞明燈啟眾蒙。
khai2 hing5 tuan6 le7 tsho2 kai1 kong1 , it4 tsan2 bing5 ting1 khe2 tsiong3 bong5 。
不二法中參妙諦,悟來朗月照晴空。
put4 ji7 huat4 tiong1 tsham1 biau7 te3 , goo7 lai5 long6 guat8 tsiau3 tsing5 khong1。


*一諦書會指導 黃金陵老師,號一燈。
it4 te3 su1 hue7 tsi6 to7 Hong5 Kim1 Ling5 lo6 si1(su1), ho7 It4 Ting1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
識不足,則多慮。
sik4 put4 tsiok4 , tsik4 to1 lu7 。
威不足,則多怒。
ui1 put4 tsiok4 , tsik4 to1 noo7 。
信不足,則多言。
sin3 put4 tsiok4 , tsik4 to1 gian5 。
足恭偽態,禮之賊也。
tsiok4 kiong1 gui7 thai3 , le6/li6 tsi1 tsik8 ia6 。
苛察岐疑,智之賊也。
ho5 tshat4 ki5 gi5 , ti3 tsi1 tsik8 ia6 。
敦詩書 尚氣節
tun1 si1 su1 siong7 khi3 tsiat4
慎取與 謹威儀,此惜名也。
sin7 tshiu2 u6 kin2 ui1 gi5 , tshi2 sik4 bing5 ia6 。
兢標榜 邀權貴
king1 piau1 pong2 iau1 kuan5/khuan5 kui3
務矯激 習模柃,此市名也。
bu7 kiau2 kik4 sip8 boo5 ling5, tshi2 si6 bing5 ia6 。
惜名者,靜而休。
sik4 bing5 tsia2 , tsing6 ji5 hiu 。
市名者,躁而拙。
si6 bing5 tsia2 , tso3 ji5 tsuat4 。
辱身喪名,莫不由此,
jiok8 sin1 song3 bing5 , bok8 put4 iu5 tshi2 ,
求名適所以壞名,名豈可市哉。
kiu5 bing5 sik4 su2 i6 huai7 bing5 , bing5 khi2 kho2 si6 tsai1 。

~~

秢(ling5)
【午集下】【禾字部】 秢; 康熙笔画:10
【廣韻】【集韻】竝郞(long5)丁(ting1)切,音靈(ling5)。禾始熟曰秢。 又【玉篇】年也。【字彙補】漢碑與齡同。

模秢/模柃 : (模稜/模棱) 比喻比喻態度、意見或語言 含混、不明確的。

年(nian5 上古音 通台語白話音 nin5)
上古音: 叶禰(ne6)因(in1)切,音紉(nin5)。

【前漢•敘傳】封禪郊祀,登秩百神(sin5)。協律改正,享兹永年(nin5)。【崔駰•襪銘】長履景福,至於億年(nin5)。皇靈旣佑,祉祿來臻(tsin1)。)
年(nian5)【唐韻】【廣韻】奴(l<n>oo5)顚(tian1)切【集韻】【類篇】【韻會】寧(ning5)顚(tian1)切【正韻】寧(ning5)田(tian5)切,竝撚平聲(nian5)。【說文】本作秊。穀熟也。从禾千聲。【春秋•桓三年】有年。【穀梁傳】五穀皆熟爲有年。【宣十六年】大有年。【穀梁傳】五穀大熟爲大有年。 又歲也。【爾雅•釋天】夏曰歲,商曰祀,周日年,唐虞曰載。【註】歲取星行一次,祀取四時一終,年取禾一熟,載取物終更始。【疏】年者,禾熟之名。每歲一熟,故以爲歲名。
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/25/P ... MEIL.shtml


~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-26 07:50 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《消夏吟》 (清河先生撰)
《 siau1 ha7 gim5 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
莫因酷熱坐愁城,冷氣房中暑不生。
bok8 in1 khok4 jiat8 tso7 tshiu5 sing5 , ling2 khi3 pong5 tiong1 su2 put4 sing1 。
至竟詩人非泛輩,鳳凰花下聽蟬鳴。
tsi3 king3 si1 jin5 hui1 huan3 pue3 , hong7 hong5 hua1 ha6 thing3 sian5 bing5 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
古今來許多世家,無非積德。
koo2 kim1 lai5 hu2 to1 se3 ka1 , bu5 hui1 tsik4/tsi3 tik4 。
天地間第一人品,還是讀書。
thian1 te7/ti7 kan1 te7 it4 jin5 phin2 , huan5 si6 tok8 su1 。
欲高門第須為善,要好兒孫必讀書。
iok8 ko1 bun5 te7 su1 ui5 sian6 , iau3 ho6 ji5 sun1 pit4 tok8 su1。
立品定須成白璧,讀書何止到青雲。
lip8 phin2 ting7 su1 sing5 pik8 pik4 , tok8 su1 ho5 tsi2 to3 tshing1 un5 。
樹德承鴻業,傳經裕燕貽。
su6 tik4 sing5 hong5 giap8 , tuan5 king1 u7 ian3 i5 。
樹德箕裘惟孝友,傳家彞鼎在詩書。
su6 tik4 ki1 kiu5 ui5(正韻bi5) hau3 iu2 ,tuan5 ka1 i5 ting2 tsai6 si1 su1 。
天庥靜迓惟為善,祖澤長延在讀書。
thian1 hiu1 tsing6 ga7 ui5(正韻bi5) ui5 sian6, tsoo2 tik8 tiong5 ian5 tsai6 tok8 su1 。

~~

彞彝( 音姨(i5○) 彝器。 謂鍾鼎爲宗廟之常器。又酒尊也。 )
【寅集下】【彐字部】 彝; 康熙笔画:18
【唐韻】以(i6)脂(tsi1)切【集韻】【韻會】【正韻】延(ian5)知(ti1)切(i5),音姨(i5○)。【說文】宗廟常器也。从糸。糸,綦也。升,持米器,中實也。彑聲。【左傳·襄十九年】取其所得,以作彝器。【註】謂鍾鼎爲宗廟之常器。 又【廣韻】酒尊也。【爾雅·釋器】彝卣罍,器也。【註】皆盛酒尊,彝其總名。【周禮·春官·小宗伯之職】辨六彝之名物,以待祼將。【註】六彝,雞彝,鳥彝,黃彝,虎彝,蜼彝,斝彝。 又【廣韻】法也。【周禮·春官】司尊彝。【註】彝,灋也。言爲尊之灋也。 又【爾雅·釋詁】常也。【書·洪範】彝倫攸敘。【詩·大雅】民之秉彝。 
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:以脂切,上平6脂,yí,止開三平脂A以
[ 平水韵 ]:上平四支
[ 唐 音 ]:i
[ 国 语 ]:yí
[ 粤 语 ]:ji4


樹(su7 {名詞}【唐韻】常(siong5)句(ku3)切【集韻】【韻會】【正韻】殊(su5)遇(gu7)切,竝殊去聲(su7)。【說文】生植之總名。【左傳·昭二年】季氏有嘉樹,宣子譽之。【禮·祭義】樹木以時伐焉。【淮南子·原道訓】萍樹根于水,木樹根于土。
; su6 {動詞} 【唐韻】【廣韻】【集韻】【韻會】【正韻】竝臣(sin5)庾(ju6)切,音豎(su6)。種樹,扶樹也。【徐鍇曰】樹之言豎也。種樹曰樹。【易·繫辭】古之葬者,不封不樹。【詩·小雅】荏染柔木,君子樹之。往來行人,心焉數之。 又立也。【書·說命】樹后王君公,承以大夫師長。【泰誓】樹德務滋,除惡務本。【畢命】彰善癉惡,樹之風聲。 又諸侯之適子,天子命爲之嗣者,曰樹子。)
【辰集中】【木字部】 樹; 康熙笔画:16
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:侯部禅三母,zjio
[ 广 韵 ]:臣庾切,上9麌,shù,遇合三上虞常
[ 平水韵 ]:上声七麌·去声七遇
[ 粤 语 ]:syu6
[ 闽南语 ]:chhiu7

庥( 音休(hiu1) ; 古音 虛(hu1) )
【寅集下】【广字部】 庥; 康熙笔画:9
【唐韻】許(hu2)尤(iu5)切【集韻】【韻會】【正韻】虛(hu1)尤(iu5)切,竝音休(hiu1)。【爾雅·釋言】庇,庥䕃也。【註】今俗呼樹䕃爲庥。【疏】庥,依止也。 
又叶匈(hiong1)于(u5)切,音虛(hu1)。【韓愈·鄆州谿堂詩】公在中流,右詩左書(su1)。無我斁遺,此邦是庥(hu1)。 【集韻】或作茠。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:許尤切,下平18尤,xiū,流開三平尤曉
[ 平水韵 ]:下平十一尤
[ 国 语 ]:xiū
[ 粤 语 ]:jau1


迓(ga7)
【酉集下】【辵字部】 迓; 康熙笔画:11
【廣韻】【韻會】【正韻】五(goo6)駕(ka3)切【集韻】魚(gu5)駕(ka3)切,竝音訝(ga7)。【說文】相迎也。【書·盤庚】予迓續乃命于天。又【洛誥】旁作穆穆迓衡。【註】言迎治平也。 又通作訝。【周禮·秋官·訝士註】訝,迎也,士官之掌迎四方賔客者。 
又通作御。【詩·召南】百兩御之。又【小雅】以御田祖。 
又通作衙。【周禮·夏官·田僕設驅逆之車註】驅禽使前趨獲,逆衙還之,使不出圍。衙本作御,五(goo6)嫁(ka3)反(ga7)。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:吾駕切,去40禡,yà,假開二去麻疑
[ 平水韵 ]:去声二十二禡
[ 粤 语 ]:ngaa6
[ 闽南语 ]:ga7

衙(ga5 衙府。【類篇】古者軍行有衙,尊者所在,後人因以所治爲衙。音語(gu6)。義同。; 音魚(gu5)。衙衙,行貌。 ; 古音 叶音俄(go5)。
; 音御(gu7)。同禦,止也。 又【正字通】入禡韻,音迓(ga7)。與迓同{相迎也}。)
【申集下】【行字部】 衙; 康熙笔画:13
【唐韻】五(goo6)加(ka1)切【集韻】【韻會】牛(giu5)加(ka1)切,竝音牙(ga5)。【廣韻】衙府。【類篇】古者軍行有衙,尊者所在,後人因以所治爲衙。 又【玉篇】衙。參也。【篇海】早晚衙集也。 又【唐書·儀衞志】唐制,天子居曰衙。 又地名。【史記·秦本紀註】《地理志》,馮翊有衙縣。 又姓。【通志·氏族略】衙氏,嬴姓,秦穆公子食采于衙,因氏焉。漢有長平令衙卿。【晉書·惠帝紀】河閒王顒遣將衙博擊李特于蜀。 
又【廣韻】語(gu6)居(ku1)切,音魚(gu5)。衙衙,行貌。【宋玉·九辨】導飛廉之衙衙(gu5 gu5)。 又【玉篇】疎遠貌。 
又【韻補】牛(giu5)何(ho5)切,叶音俄(go5)。【韓愈詩】頷頭可其奏,送以紫玉珂(kho1)。詆欺劉天子,正晝溺殿衙(go5)。終篇並用歌韻。 
又【集韻】偶(gio6)舉(ku2)切,音語(gu6)。義同。 又牛(giu5)據(ku3/kik4)切,音御(gu7)。同禦,止也。 又【正字通】入禡韻,音迓(ga7)。與迓同{相迎也}。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:語居切,上平9魚,yú,遇開三平魚疑
[ 平水韵 ]:上平六鱼·下平六麻·上声六语
[ 粤 语 ]:ngaa4
[ 闽南语 ]:ga5,ge5

~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-27 08:18 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《遊漓江》(清河先生撰)
《 iu5 li5 kong1○ 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
如詩如畫水無雙,煙雨疏林妙如窗。
ju5 si1 ju5 hua7 sui2 bu5 song1● , ian1 u6/u2 su1 lim5 biau7 ju5 tshong1○ 。
船出渡頭遙放眼,一峰獨秀臥漓江。
suan5/uan5 tshut4 too7 tiu5 iau5 hong3 gan6 , it4 hong1 tok8 siu3 go7 li5 kong1○ 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
讀書既未成名,究竟人品高雅。
tok8 su1 ki3 bi7/bui7 sing5 bing5 , kiu3 king3 jin5 phin2 ko1 ga6 。
修德不期獲報,自然夢穩心安。
siu1 tik4 put4 ki5 hik8 po3 , tsu7 jian5 bong7 un2 sim1 an1 。
為善最樂,讀書便佳。
ui5 sian6 tsue3 lok8● , tok8 su1 pian7 kai1 。
一庭之內,自有至樂。六經以外,別無奇書。
it4 ting5 tsi1 lui7/lue7 , tsu7 iu6 tsi3 lok8● 。 liok8/lok8 king1 i6 gue7 , piat8 bu5 ki5 su1 。○開口呼
●合口呼
有註開合呼者屬江攝韻系字音 (如上平三江 入聲三覺)


樂( 音岳(gok8○若goh8){入声三觉}【唐韻】五(goo6)角(kok4○若koh4)切【集韻】【韻會】【正韻】逆(gik8)角(kok4○若koh4)切,竝音岳(gok8○若goh8)。
五聲八音之總名。【書·舜典】夔,命女典樂,敎胄子。詩言志,歌永言,聲依永,律和聲。【易·豫卦】先王作樂崇德,殷薦之上帝,以配祖考。【禮·樂記】大樂與天地同和。又鐘鼓、羽籥、干戚,樂之器也。屈伸、俯仰、綴兆、舒疾,樂之文也。【孝經】移風易俗,莫善于樂。 又姓。【左傳】晉大夫樂王鮒,【戰國策】燕樂毅。複姓。【孟子】樂正裘。
; 音洛(lok8●)。{入声十药} 又【唐韻】盧(loo5)各(kok4)切【集韻】【韻會】【正韻】歷(lik8)各(kok4)切,竝音洛(lok8●)。喜樂(lok8●)也。【通論】喜者主於心,樂(lok8●)者無所不被。【易·繫辭】樂(lok8●)天知命。【孟子】與民同樂(lok8●)。
; 音療(liau7)。 {去声十九效}又【集韻】力(lik8)照(tsiau3)切【正韻】力(lik8)召(tiau3)切,竝音療(liau7)。【詩·陳風】可以樂(liau7/lok8)飢。毛音洛(lok8●),鄭音療(liau7)。
;音(gau7)。 {去声十九效}又【集韻】【韻會】【正韻】竝魚(gu5)敎(kau3)切(gau7)。【論語】仁者樂(gau7)山。又益者三樂(gau7)。
; 音勞(lo5)。【廣韻】伯樂(lo5)相馬。一作博勞。
; 上古音 : 韻補】 音祿(lok8●)。【太公·下略】四民用虛(hu1),國乃無儲(tu5)。四民用足(tsiok4●),國乃安樂(lok8●)。【班固·東都賦】食舉雍徹(thiat4●),太師奏樂(gok8○若goh8),陳金石(siok8●),布絲竹(tiok4●)。
【辰集中】【木字部】 樂; 康熙笔画:15
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:药部来母,l?k
[ 平水韵 ]:去声十九效·入声三觉·入声十药
[ 粤 语 ]:lok6ngaau6ngok6
[ 闽南语 ]:gak8,liok8,lok8,ngau7

查康熙字典 "樂"
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... AZPW.shtml


( 江攝入聲字 文音淺談 , 舉江攝入聲字切音下字頻出者為例: [覺], [嶽岳], [角] 等字+[濁][學]為例)
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?a ... 573&st=279

詳細請參考 『上平三江』依韻鏡外轉第三開合圖表-論其音韻

http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... a=page%3D1網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄝㄟ , enn ㄝ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
6/25 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=64
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-28 08:58 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《蘆笛岩》(清河先生撰)
《 loo5 tik8 gam5/giam5 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
蘆笛岩真藝術宮,天然石乳狀無窮。
loo5 tik8 gam5/giam5 tsin1 ge7 sut8 kiong1 , thian1 jian5 sik8 ju6 tsong7 bu5 kiong5 。
芙蓉帳下神仙杳,一洞清幽萬斛空。
hu5 iong5 tiong3 ha6 sin5 sian1 biau2/iau2 , it4 tong7 tshing1 iu1 ban7 hok8 khong1 。

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
諸君到此何為,豈徒學問文章,
tsu1 kun1 to3 tshi2 ho5 ui5 , khi2 too5 hok8○若hoh8 bun5 tsiong1 ,
擅一藝微長,便算讀書種子。
sian7 it4 ge7 bi5 tiong2 , pian7 suan3 tok8 su1 tsiong2 tsu2 。
在我所求亦恕,不過子臣弟友,
tsai6 go6 su2(正韻soo2) kiu5 ik8 su3 , put4 ko3 tsu2 sin5 te6 iu6 ,
盡五倫本分,共成名教中人。
tsin6 goo6 lun5 pun2 hun7 , kiong7 sing5 bing5 kau3 tiong1 jin5 。

~~~

所su2(正韻soo2)
查 (梅鼎祚) 明萬歷版 【字彙】
孫(sun1)五(goo6)切 蘇上聲(七虞韻 soo2) 方所也, 處所也
又 疏(su1)舉(ku2)切 數上聲(六語韻 su2) 伐木聲

查 【音韻闡微】
據瞭解:所==有唸成soo2實因明‧洪武正韻收該字為soo2。根據音韻闡微p165所==﹝協用﹞疏(su1)五(goo6)切,即唸成soo2。
《洪武正韻》以魚、虞併為一韻,而模自為一韻,又《將魚虞內第二等正齒(tsh<ㄘ> ts<ㄗ> s<ㄙ>)數音,與第三等輕脣數音,歸於模韻》 ...

查 【康熙字典】
所su2(正韻soo2)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/26/P ... ILAZ.shtml
{六語韻}【唐韻】疏(su1)舉(ku2)切【集韻】【韻會】爽(song2)阻(tsu2)切,竝數上聲(su2)。【說文】伐木聲也。從斤,戶聲。 又處所。【詩·鄭風】獻於公所。又【商頌】及爾斯所。 又【漢制】車駕所在曰行在所。【蔡邕·獨斷】天子以四海爲家,故所在曰行在所。 又【關西方言】致力於一事爲所。所謂絕利一源也。【書·無逸】君子所其無逸。又【召誥】王敬作所。 又語辭。【論語】視其所以,觀其所由。 又誓辭。【論語】予所否者。【左傳·僖二十四年】所不與舅氏同心者。 又指物之辭。【禮·檀弓】其高可隱也。【註】謂高四尺所。【前漢·疏廣傳】問金餘尙有幾所。【註】幾所,猶幾許也。【張良傳】父去裡所復還。【註】裡所,猶裡許也。 又姓。漢武帝時諫議大夫所忠。
又叶 襄(siong1)裡(li2)切,音徙(si2)。【班固·西都賦】繚以宮牆,四百餘裡(li6)。離宮別館,三十六所(si2)。
◎ 音韻參考
[ 上古音 ]:魚部審二母,shia
[ 廣 韻 ]:踈舉切,上8語,shǔ,遇開三上魚生
[ 平水韻 ]:上聲六語
[ 唐 音 ]:*shriǔ
[ 國 語 ]:suǒ
[ 粵 語 ]:so2
[ 閩南語 ]:soD2,soD5

~~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄝㄟ , enn ㄝ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
6/25 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=64

==========

(((汝猶固是保持台灣現況派嗎!? 不出聲就是 主張被中國國民黨出賣 破壞台灣現狀的被統被奴役派!! )))
今人多忘節尤其中國國民黨徒們, 此黨眾且喜磷緇,將文天祥甘為忠義正氣從容就義之氣節,拋於腦後,而心行卑躬屈膝之為, 好大喜功且無能愛掌官權, 忘昔日巢夷之逍遙, 鴟夷子之蕭灑。今有感世道凌夷不勝虛噓,每讀胡廣此文徒嘆也!
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 573&st=287

文天祥從容就義 胡廣 田園之秋陳冠學老師 讀誦
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 1845&st=18
最後由 善哉! 於 2014-07-03 07:58 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-29 08:42 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《萬里長城》(清河先生撰)
《 ban7 li6 tiong5 sing5 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
築城萬里固邊防,宇宙名垂秦始皇。
tiok4 sing5 ban7 li6 koo3 pian1 hong5 , u6 tiu7 bing5 sui5 tsin5 si2 hong5 。
八達嶺高雄氣在,祗今只合作觀光。
pat4 tat8 ling2 ko1 hiong5 khi3 tsai6 ,tsi1 kim1 tsi2 hap8 tso3 kuan1 kong1 。

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
聰明用於正路,愈聰明愈好,
tshong1 bing5 iong7 u1 tsing3 loo7 , ju6/u6 tshong1 bing5 ju6/u6 ho6 ,
而文學功名易成其美。
ji5 bun5 hok8○若hoh8 kong1 bing5 i7 sing5 ki5 bi6 。
聰明用於邪路,愈聰明愈謬,
tshong1 bing5 iong7 u1 sia5 loo7 , ju6/u6 tshong1 bing5 ju6/u6 biu7 ,
而文學功名適濟其奸。
ji5 bun5 hok8○若hoh8 kong1 bing5 sik4 tse3 ki5 kan1 。
戰雖有陣,而勇為本。
tsian3 sui1 iu6 tin7 , ji5 iong6 ui5 pun2 。
喪雖有禮,而哀為本。
song3 sui1 iu6 le6/li6 , ji5 ai1 ui5 pun2 。
士雖有學,而行為本。
tsi6/su6 sui1 iu6 hok8○若hoh8 , ji5 hing5 ui5 pun2 。

~~

【孔子·丘陵歌】可證明孔子是講台語白話音 "山 suann1"
(((慣用「昨天」/「今天」/「白天」的北京話(普通話/國語)非漢地之語<比對全唐詩都用 昨日/今日 )))
別再數典忘祖, 中國國民黨要復興中華文化更該禁北京胡化嚴重之方言教學 應積極恢復傳承漢文化的台語韻教國語及國文~~
漢字唐宋音自本非常近台語/客語 應該建議學校自小學起
漢字都應用 唐宋音 而非 胡化國語音, 尤其是文言文與詩詞啦
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?a ... 573&st=291
「漫談台語 - 演化及未來 (台語古典之媠)」 演講錄音分享
viewtopic.php?f=6&t=27086

再列一寡古音通台語白話音之字供參考
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 573&st=294

天(thian1) 上古音 : (thin1 通台語白話音thinn1<thiN1>) ○按先韻,古與眞文通,
故天字皆从鐵(thiat4)因(in1)反(thin1 通台語白話音)。
考之經史皆然,惟《易》六位時成,時乘六龍以御天,與庚靑通耳。
《正字通》謂,至尊莫如天,天以下又莫如君父,字音必不可僭易改叶,所論頗正大。
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/23/P ... PWRN.shtml

前( 音錢(tsian5) 前,後之對。又進也。 先也。) 上古音: 淨平慈(tsin5 通台語白話音)。【劉向·九歎】陸魁堆以蔽視兮,雲冥冥而暗前(tsin5)。山峻高以無垠兮,遂曾閎而廹身(sin1)。)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/22/P ... WILD.shtml

開(khai1 (((張也。解也。啟也。闢也。))) ##又通也。  ##又發也。 ##又釋也。 )
上古音 : 【韻補】叶音虧(khui1 , 與台語白話音同)。【謝惠連·擣衣篇】盈篋自余手,幽緘候君開(khui1)。腰帶準疇昔,不知今是非(hui1)。 
又叶音欺(khi1)。【左思·蜀都賦】宣化之闥,崇禮之闈(ui5)。華闕雙邈,重門洞開(khi1/khui1)。
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/39/K ... YXVB.shtml

尺(音赤(tshik4) ) 上古音 : 又叶昌(tshiong1)約(iok4)切,音綽(tshiok4 通台語白話音)。
【詩·魯頌】是尋是尺(tshiok4)。叶下作若(jiok8)。
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/24/P ... CKOA.shtml

新(音辛(sin1)) 上古音 : 【韻補】叶蘇(soo1)前(tsian5)切(sian1)。
【道藏歌】終劫複始劫,愈覺靈顏新(sian1)。道林蔚天京(kiann1),下光諸他仙(sian1)。
{ 京(kiann1) 通 台語白話音 }
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/27/P ... YBAZ.shtml

京(king1)
上古音 : 【韻補】叶居(ku1)良(liong5)切,音疆(kiong1 <kiann1>)。【詩·小雅】憂心京京,叶上將(tsiong1 <tsiann1>)下痒(iong5 <iann5>)。【左傳·莊二十二年】五世其昌(tshiong1 <tshiunn1>),並于正卿(khiong1 <khiunn1>)。八世之後,莫之與京(kiong1 <kiann>)。【註】京猶齊也。卿音羌(khiong1 <khiunn1>)。
(iong -> 由新【韻補】叶京(kiann1)音, 此韻母音古應可通 iann/iunn)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/21/P ... LEAC.shtml
~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄝㄟ , enn ㄝ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
6/25 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=64
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-30 08:03 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《黃山》(清河先生撰)
《 hong5 san1 { suan1 } 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
山高始信近天都,百丈泉深客畏途。
san1/suan1 ko1 si2 sin3 kin6 thian1 too1 , pik4 tiong7 tsuan5 sim1 khik4 ui3 too5 。
風捲層雲松子落,飛來石上一塵無。
hong1 kuan2 tsing5 un5 siong5 tsu2 lok8 , hui1 lai5 sik8 siong7 it4 tin5 bu5 。


*始信峰 天都峰 百丈泉
si2 sin3 hong1 thian1 too1 hong1 pik4 tiong7 tsuan5
飛來石,皆黃山旅遊據點。
hui1 lai5 sik8 , kai1 hong5 san1/suan1 lu6 iu5 ku3/ku7 tiam2 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
飄風不可以調宮商。巧婦不可以主中饋。
phiau1 hong1 put4 kho2 i6 tiau5 kiong1 siong1 。 khau2 hiu6/piu6 put4 kho2 i6 tsu2 tiong1 kui7 。
文章之士不可以治國家。
bun5 tsiong1 tsi1 tsi6/su6 put4 kho2 i6 ti7 kok4 ka1 。


~~~

一群博士教授之士不可以治國家。

台灣存亡之秋, 亦是台灣宗教存亡之秋....
此局勢如何令人隨順因緣??

http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 845&st=832

馬政府及中國國民黨權貴們5年多來讓台灣贏得物價瓦斯價油價及房價和新聞自由排名度數字增加...
中國國民黨讓我們疲於奔命狂為生存往前死命跑....
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?a ... 845&st=393
馬: 633 都準備好了...沒達到捐半薪! (((欺瞞))
政見公民提問 當時馬英九 承諾 原音重現
===
扁八年國債縮減讓房貸利率大減年輕人買房負擔減輕,
也完成基隆河治水, 高鐵, 二高, 雪隧等重大公共建設;
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 573&st=287
政黨輪替後, 國民黨讓國債大幅攀升,
房價漲到高官兒孫也買不起(僅貪官汙吏有才調買豪宅...)
物價油電食物民生品大漲價,
薪資不漲, 且國民黨執政六年了, 看到啥 ? ?
圈地害死良民連連, 圖利財團合宜住宅等...
重大公共國家級建設弊案連連....

~~~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄝㄟ , enn ㄝ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
6/25 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=64
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-07-01 08:43 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《西湖》(清河先生撰)
《 se1 hoo5 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
十分景色十分殊,豈止長堤是畫圖。
sip8 hun1 king2 sik4 sip8 hun1 su5 , khi2 tsi2 tiong5 te1 si6 hua7 too5 。
柳浪風荷斷橋水,教人怎不憶西湖。
liu2 long3 hong1 ho5 tuan6 kiau5 sui2 , kiau1/kau1 jin5 tsim2 put4 ik4 se1 hoo5 。

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
諸君到此何為,豈徒學問文章。
tsu1 kun1 to3 tshi2 ho5 ui7 , khi2 too5 hok8○若hoh8 bun7 bun5 tsiong1 。
擅一藝微長,便算讀書種子。
sian7 it4 ge7 bi5 tiong2 , pian7 suan3 tok8 su1 tsiong2 tsu2 。
在我所求亦恕,不過子臣弟友,
tsai6 go6 su2(正韻 soo2) kiu5 ik8 su3 , put4 ko3 tsu2 sin5 te6 iu6 ,
盡五倫本分,共成名教中人。
tsin7 goo6 lun5 pun2 hun7 , kiong7 sing5 bing5 kau3 tiong1 jin5 。
經濟出自學問,經濟方有本源。
king1 tse3 tshut4 tsu7 hok8○若hoh8 bun7 , king1 tse3 hong1 iu6 pun2 guan5 。
心性見之事功,心性方為圓滿。
sim1 sing3 kian3/hian7 tsi1 si7/tsi7(南宋與古音su7) kong1 , sim1 sing3 hong1 ui5 uan5 buan2 。
舍事功更無學問,求性道不外文章。
sia2 si7/tsi7(南宋與古音su7) kong1 king3 bu5 hok8○若hoh8 bun7 , kiu5 sing3 to6 put4 gue7 bun5 tsiong1 。


此貼亦同步貼於 《台灣佛教網路論壇 》
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 573&st=300

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄝㄟ , enn ㄝ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
6/25 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=64
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-07-02 01:07 AM

諸位詞長 師兄大德 闇安! 南無阿彌陀佛
今古禪詩 kim1 koo2 sian5 si1

【排悶絕句】宋 陸游
【 pai5 bun7 tsuat8 ku3 】 SONG3 LIOK8 IU5
西塞山前吹笛聲,曲終已過洛陽城。
se1 sai3 san1/suan tsian5 tshui1 tik8 sing1 , khiok4 tsiong1 i2 ko3 lok8 iong5 sing5 。
君能洗盡世間念,何處樓臺無月明。
kun1 ling5 se2/sian2 tsin6 se3 kan1 liam7 , ho5 tshu3 liu5 tai5 bu5 guat8 bing5 。

【一壺歌】同上
【 it4 hoo5 ko1 】 tong5 siong7
長安市上醉春風,亂插繁花滿帽紅。
tiong5 an1 si6 siong7 tsui3 tshun1 hong1 , luan7 tshap4 huan5 hua1 buan2 bo7 hong5 。
看盡人間興廢事,不曾富貴不曾窮。
khan3 tsin7 jin5 kan1 hing1 hui3 si7/tsi7(南宋與古音su7) , put4 tsing5 hu3 kui3 put4 tsing5 kiong5 。

【宿東林寺】宋 蘇東坡
【 siok4 tong1 lim5 si7 】 SONG3 SOO1 TONG1 PHO1
溪聲便是廣長舌,山色豈非清淨身。
khe1 sing1 pian7 si6 kong2 tiong5 siat8 , san1/suan1 sik4 khi2 hui1 tshing1 tsing6 sin1 。
夜來八萬四千偈,他日如何舉人。
ia7 lai5 pat4 ban7 si3 tshian1 ke7 , tho1 jit8 ju5 ho5 ku2 si7 jin5 。


【其二】同上
【 ki5 ji7 】 tong5 siong7
一樹花開有兩般,南枝向暖北枝寒。
it4 su7 hua1 khai1 iu6 liong6 pan1 , lam5 tsi1 hiong3 luan2 pok4 tsi1 han5 。
現成一段西來意,一片西飛一片東。
hian7 sing5 it4 tuan7 se1 lai5 i3 , it4 phian3 se1 hui1 it4 phian3 tong1 。

========
香港加油! 一國兩制大謊言!

CNN報導80萬港人舉行71大遊行。
港人共800萬人, 10人一人出來!

http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 845&st=843


《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【訪僧】. 【曾悟】 民國 李炳南
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=61

【題寸香齋】.【頌古庭祖師】 民國 虛雲老和尚
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=57

【山水】. 【觀碁】 民國 李炳南
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=50

【對酒詩】.【讀禪經】 唐 白居易 / 【題西林壁】.【觀潮】 宋 蘇軾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=47

【送春】.【宿 嶽麓寺待笠雲長老不歸】. 【題玉池別墅】 清 八指頭陀
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=43

【過養知書屋敬贈】清 八指頭陀 / 【無題】清 無名丐者
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=45

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=39

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 其九 ~ 十一 / 【物邊雜拾】民國 南懷瑾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=41

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
【過蠻溪】. 【簡朱筱戡兄於南京】民國 南懷瑾 / 【詠懷詩】晉 史宗
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
最後由 善哉! 於 2014-07-04 01:05 PM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-07-02 08:22 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《謁 大華嚴寺》(清河先生撰)
《 iat4 tai7/to6 hua5 giam5 si7 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
寺謁華嚴禮大雄,群賢齊集樂融融。
si7 iat4 hua5 giam5 le6/li6 tai7/to6 hiong5 , kun5 hian5 tse5 tsip8 lok8 iong5 iong5 。
看他繡虎雕龍手,悟入無求性自空。
khan1 tho1 siu3 hoo2 tiau1 liong5 siu2 , goo7 jip8 bu5 kiu5 sing3 tsu7 khong1 。

*六月二十九日,有幸參加大華嚴寺詩聯徵詩發表會。
liok8 guat8 ji7 sip8 kiu2 jit8 , iu6 hing6 tsham1 ka1 tai7/to6 hua5 giam5 si7 si1 lian5 ting1 si1 huat4 piau2 hue7 。
此乃現場撃缽題,愚僥倖入選。茲提供大家參考。
tshi2 nai6 hian7 tiong5 kik4 puat4 te5 , gu5 kiau2 hing6 jip8 suan2 。 tsi1 te5 kiong1 tai7 ka1 tsham1 kho2 。
【大雄】佛之德稱。
【 tai7/to6 hiong5 】 put8 tsi1 tik4 tshing1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
何謂至行?曰:庸行。
ho5 ui7 tsi3 hing5 ? uat8 : iong5 hing5 。
何謂大人?曰:小心。
ho5 ui7 tai7 jin5 ? uat8 : siau2 sim1 。
何謂上達?曰:下學。
ho5 ui7 siong7 tat8 ? uat8 : ha7 hok8○若hoh8 。
何謂遠到?曰:近思。
ho5 ui7 uan6 to3 ? uat8 : kin6 si1(南宋至今 su1) 。
竭忠盡孝,謂之人。
kait8 tiong1 tsin6 hau3 , ui7 tsi1 jin5 。
治國經邦,謂之學。
ti7 kok4 king1 pong1○ , ui7 tsi1 hok8○若hoh8 。
安危定變,謂之才。
an1 gui5 ting7 pian3 , ui7 tsi1 tsai5 。
經天緯地,謂之文。
king1 thian1 ui7 te7 2 ti7 , ui7 tsi1 bun5 。
霽月光風,謂之度。
tse3 guat8 kong1 hong1 , ui7 tsi1 too7 2 tok8 。
萬物一體,謂之仁。
ban7 but8 it4 the2 , ui7 tsi1 jin5 。

~~~
撃◎ 同“击”(日本汉字)。

击撃(音激(kik4) 攴也。撲也。打也。扣也。【易·蒙卦】擊蒙。【註】擊去童蒙,以發其昧。 ; 音檄(hik8)。與覡同。男巫也。; 音訃(ke3)。人名。春秋晉有屠擊。)
【卯集中】【手字部】 擊; 康熙笔画:17
【唐韻】古(koo2)歷(lik8)切【集韻】【韻會】吉(kit4)歷(lik8)切,竝音激(kik4)。【說文】攴也。【徐曰】撲也。【廣韻】打也。【增韻】扣也。【易·蒙卦】擊蒙。【註】擊去童蒙,以發其昧。【史記·叔孫通傳】拔劒擊柱。又【酷吏傳】義縱以鷹擊毛摯爲治。 又攻殺也。【楚語】刲羊擊豕。【註】擊,殺也。【前漢·高帝紀】急擊之勿失。 又觸也。【莊子·田子方】目擊而道存矣。或作撽。 
又【集韻】【韻會】【正韻】竝刑(hing5)敵(tik8)切,音檄(hik8)。與覡同。男巫也。【荀子·王制篇】知其吉凶妖祥,傴巫跛擊之事也。【註】擊讀爲覡。 
又【集韻】吉(kit4)詣(ge7)切,音訃(ke3)。人名。春秋晉有屠擊。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:入声十二锡
[ 国 语 ]:jí,jī
[ 粤 语 ]:gik1
[ 闽南语 ]:kek4
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/21/P ... CQFB.shtml


僥( 音驍(kiau5) 僞也。 ; 音堯(giau5) 僬僥,短人,西南夷別名。 ; 音矯(kiau2)。僥倖,求利不止貌。)
【子集中】【人字部】 僥; 康熙笔画:14
【集韻】【韻會】【正韻】竝堅(kian1)堯(giau5)切,音驍(kiau5)。僞也。 
又【唐韻】五(goo6)聊(liau5)切,音堯(giau5)。僬僥,短人,西南夷別名。 
又【集韻】吉(kit4)了(liau2)切,音矯(kiau2)。僥倖(kiau2~1 hing6 , <kiau2 第2聲調轉第一聲調> ),求利不止貌。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:五聊切,下平3蕭,yáo,效開四平蕭疑
[ 平水韵 ]:下平二萧·上声十七筱
[ 国 语 ]:jiǎo
[ 粤 语 ]:giu1 giu2 hiu1 jiu4
[ 闽南语 ]:hiau1,hiau3
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/21/P ... ZEUY.shtml


緯( 音胃(ui7) 織橫絲也。 【釋名】緯,圍也。反覆圍繞,以爲經也。 ; 音偉(ui6)。【博雅】束也。【夏小正】農緯厥耒。)
【未集中】【糸字部】 緯; 康熙笔画:15
【廣韻】【集韻】【韻會】于(u5)貴(kui3)切【正韻】于(u5)位(ui7)切,竝音胃(ui7)。【說文】織橫絲也。【釋名】緯,圍也。反覆圍繞,以爲經也。【左傳·昭二十四年】嫠不恤其緯。【註】織者常苦緯少。【莊子·列禦寇】江上有家貧緯蕭而食者。【音義】緯,織也。 又【周禮·天官·冢宰體國經野疏】南北之道謂之經,東西之道謂之緯。 又【周禮·春官·大宗伯日月星辰註】星謂五緯。【疏】五緯,卽五星。言緯者,二十八宿隨天左轉爲經,五星右旋爲緯。 又圖緯。【司馬貞·三皇本紀】圖緯所載。 
又【集韻】羽(u6)鬼(kui2)切,音偉(ui6)。【博雅】束也。【夏小正】農緯厥耒。 
又【韻補】叶呼(hoo1)韋(ui5)切(hui1)。【劉向·九歎】慶忌囚于阱室兮,陳不占戰而赴圍(ui5)。破伯牙之號鐘兮,挾人箏而彈緯(hui1)。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:于貴切,去8未,wèi,止合三去微云
[ 平水韵 ]:上声五尾·去声五未
[ 粤 语 ]:wai5
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/33/K ... EDEF.shtml


~~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 及 台語小常識 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 1.台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語小常識 2.台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄝㄟ , enn ㄝ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
台語小常識 3.台語聲調符號 教育部羅馬字拼音 (第 1 ~ 8 聲調 教育影片 )

viewtopic.php?f=6&t=27781
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
6/25 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=64
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-07-03 08:46 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛


《孤山》(清河先生撰)
《 koo1 san1/suan1 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
畢竟孤山並不孤,風流韻事記林逋。
pit4 king3 koo1 san1/suan1 ping6 put4 koo1 , hong1 liu5 un7 si7/tsi7<南宋至今su7> ki3 lim5 poo1 。
縱然鶴去梅花老,探勝人猶欲塞途。
tsiong3 jian5 hok8 khu3 bue5 hua1 lo6 , tham1/tham3 sing3 jin5 iu5 iok8 sik4 too5 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
以心術為本根,以倫理為楨幹,
i6 sim1 sut8 ui5 pun2 kun1 , i6 lun5 li2 ui5 ting1<正韻 tsing1> kan3 ,
以學問為菑畬,以文章為花萼,
i6 hok8○若hoh8<今音hak8 > bun7 ui5 tsi1 u5 , i bun5 tsiong1 ui5 hua1 gok8 ,
以事業結實,以書史為園林,
i6 si7/tsi7<南宋至今su7> giap8 kiat4 sit8 , i6 su1 si2 <南宋后 su2 , 古音soo2 oo2韻近u2> ui5 uan5 lim5 ,
以歌詠為鼓吹,以義理為膏粱,
i6 ko1 ing7 ui5 koo2 tshui3 , i6 gi7 li2 ui5 ko1 liong5 ,
以著述為文繡,以誦讀為耕耘,
i6 tu3/tiok8 sut8 ui5 bun5 siu3 , i6 siong7 tok8 ui5 king1 un5 ,
以記問為居積,以前言往行為師友,
i6 ki3 bun7 ui5 ku1/ki1 tsik4/tsi3 , i6 tsian5 gian5 ong6 hing5 ui5 si1<南宋至今su1> iu6 ,
以忠信篤敬為修持,以作善降祥為受用,
i6 tiong1 sin3 tok4 king3 ui5 siu1 ti5 , i6 tso3 sian6 kang3 siong5 ui5 siu6 iong7 ,
以樂天知命為依歸。
i6 lok8 thian1 ti1 bing7 ui5 i1 kui1 。

~~~

並竝 (【集韻】竝,隷作並。 音倂(ping6)。 倂也,比也,皆也,偕也。 ; 傍去聲(pong7)。近也。 又連也。 ; 讀如伴(puan6)。【前漢·地理志】牂柯郡屬縣。【註】竝,音伴。)
【午集下】【立字部】 竝; 康熙笔画:10
【廣韻】蒲(poo5)迥(hing6)切【集韻】【正韻】部(poo6)迥(hing6)切,竝音倂(ping6)。【類篇】倂也,比也,皆也,偕也。【書·立政】以竝受此丕丕基。【詩·齊風】竝驅從兩肩兮。【禮·禮運】聖人參於天地,竝於鬼神。 
又【類篇】蒲(poo5)浪(long3)切,傍去聲(pong7)。近也。【晉書·百官志】侍中中常侍得入禁中,散騎竝乘輿車。 又連也。【史記·大宛傳】竝南山。【前漢·郊祀志】北竝勃海。 
又【類篇】部(poo6)滿(buan2)切,讀如伴(puan6)。【前漢·地理志】牂柯郡屬縣。【註】竝,音伴。 亦作並。
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:阳部并母,biang
[ 广 韵 ]:蒲迥切,上41迥,bìng,梗開四上青並
[ 粤 语 ]:bing6

探(tham1/tham3 遠取之也。伺也,索也。; 音蟾(siam5 , 與台語白話音偷探<thau1 siam1通 >))
【卯集中】【手字部】 探; 康熙笔画:12
【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】竝他(tho1)含(ham5)切,音貪(tham1)。【說文】遠取之也。【增韻】伺也,索也。【易·繫辭】探賾索隱。【疏】探謂閱探求取。【書·多方】則惟爾多方,探天之威。【註】自取天威也。【穀梁傳·隱元年】已探先君之邪志。【前漢·董仲舒傳】春秋深探其本。 又【爾雅·釋言】探,試也。【論語】見不善如探湯。【史記·酈生傳】此所謂探虎口者也。 
又【集韻】【類篇】【韻會】【正韻】竝他(tho1)紺(kam3)切,音僋(tham3)。義同(tham1)。 
又【集韻】時(si5)占(tsiam1)切,音蟾(siam5 , 與台語白話音偷探<thau1 siam1 通>)。亦取也。與撏同。今文作探。【周禮】作撢。互見撢字註。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:他含切,下平22覃,tān,咸開一平覃透
[ 平水韵 ]:下平十三覃·去声二十八勘
[ 唐 音 ]:tɑm,tɑ̀m
[ 国 语 ]:t&agrave;n,tān
[ 粤 语 ]:taam1taam3
[ 闽南语 ]:tham3


楨(唐宋ting1<正韻 tsing1> 剛木也。 【書·費誓】峙乃楨榦。)
【辰集中】【木字部】 楨; 康熙笔画:13
【唐韻】陟(tik4)盈(ing5)切【集韻】【韻會】知(ti1)盈(ing5)切【正韻】諸(tsu1)成(sing5)切,竝音貞。【說文】剛木也。【山海經】太山之上多楨木。【郭註】女楨也。冬不凋。 
又楨榦,築牆所立兩木也。【書·費誓】峙乃楨榦。【孔傳】題曰楨,旁曰榦。楨當牆兩端者也,榦在牆兩邊者也。 又楨林,縣名。【前漢·地理志】屬上郡。
考證:〔【山海經】太山之上多楨女。〕 謹照原文楨女改楨木。
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:耕部端母,tieng
[ 广 韵 ]:陟盈切,下平14清,zhēng,梗開三平清知
[ 平水韵 ]:下平八庚
[ 国 语 ]:zhēn,zhēng
[ 粤 语 ]:zing1

史(si2 <南宋后 su2 , 古音soo2 oo2韻近u2>)
【丑集上】【口字部】 史; 康熙笔画:5
【唐韻】疏(su1)士(tsi6)切【集韻】【韻會】爽(song2)士(tsi6)切【正韻】師(si1)止(tsi2)切,竝音使(si2 <南宋后 su2 , 古音soo2 oo2韻近u2>)。【說文】記事者也。【玉篇】掌書之官也。【世本】黃帝始立史官,倉頡沮誦居其職。【書·立政】周公若曰:太史司寇蘇公,式敬爾繇獄,以長我王國。【詩·小雅】旣立之監,或佐之史。【禮·曲禮】史載筆,士載言。又【玉藻】動則左史書之,言則右史書之。 又【周禮·天官·宰夫】八職,五曰府,掌官契以治藏,六曰史,掌官書以贊治。
○按《周禮》凡官屬皆有府史。 又【周禮·天官】女史掌王后之禮職。【春官】大史掌建邦之六典,小史掌邦國之志,內史掌王之八枋之法,外史掌書外令。 又御史,長史,刺史,竝漢官名。 又太史,九河之一。【爾雅·釋水】太史。【疏】李巡云:禹大使徒眾,通其水道,故曰太史。 又姓。【廣韻】周卿,史佚之後,出建康。又【廣韻】漢複姓,五氏:世本衛有史朝朱駒,漢書藝文志有靑史氏著書,又有新豐令王史音,吳有東萊太守太史慈,晉有東萊侯史光。 
又叶疏(su1)土(thoo2)切(soo2)。【易林】重黎祖後,司馬大史(soo2)。陵氏之災,罹宮悲苦(khoo2)
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声四纸
[ 粤 语 ]:si2
[ 闽南语 ]:su2


粱( 音梁(liong5) 米名也。【篇海】似粟而大,有黃靑白三種,又有赤黑色者。)
【未集上】【米字部】 粱; 康熙笔画:13
【廣韻】【集韻】【韻會】呂(lu6)張(tiong1)切【正韻】龍(liong5)張(tiong1)切,竝音梁(liong5)。【說文】米名也。【篇海】似粟而大,有黃靑白三種,又有赤黑色者。【韻會小補】粱,粟類,米之善者,五穀之長,今人多種粟而少種粱,以其損地力而收穫少也。【爾雅·釋草註】虋,赤粱粟。芑,白粱粟。【周禮·天官】犬宜粱。【疏】犬味酸而溫,粱米味甘而微寒,氣味相成,故云犬宜粱。【廣志】有具粱、解粱,有遼東赤粱。【本草】白粱味甘,微寒,無毒,主除熱益氣,有襄陽竹根者最佳。黃粱出靑、冀。【杜甫·贈衞八處士詩】夜雨翦春韭,新炊閒黃粱。【註】《本草》香美逾諸粱,俗呼竹根黃。 又莠類曰粱。【爾雅·釋草】稂,童粱。【註】莠類。【疏】稂,一名童粱。 【集韻】或作梁。
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:阳部来母,liang
[ 广 韵 ]:呂章切,下平10陽,li&aacute;ng,宕開三平陽來
[ 平水韵 ]:下平七阳
[ 粤 语 ]:loeng4


~~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 及 台語小常識 Youtube VIDEO lINK)
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...php?f=6&t=27781
台語小常識 1.台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語小常識 2.台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄝㄟ , enn ㄝ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
台語小常識 3.台語聲調符號 教育部羅馬字拼音 (第 1 ~ 8 聲調 教育影片 )
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...php?f=6&t=27781
5/16 起
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=11
5/22 起
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=22
6/1 起
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=27
6/10 起
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=44
6/18 起
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=55
6/25 起
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=64
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-07-04 04:43 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! [敖*力](gau5)早! 南無阿彌陀佛

[敖*力]((敖上力下)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/134/ ... RNUY.shtml

今古禪詩 kim1 koo2 sian5 si1
【牧童】宋 黃山谷
【 bok8 tong5 】 Song3 Hng5 san1 kok4
騎牛遠遠過前村,吹笛風斜隔隴聞。
ki5 giu5 uan6 uan6 ko3 tsian5 tshun1 , tshui1 tik8 hong1 sia5 kik4 long6 bun5 。
長安多少名利客,機關用盡不如君。
tiong5 an1 to1 siau2 bing5 li7 khik4 , ki1 kuan1 iong7 tsin6 put4 ju5 kun1 。

【寄 黃龍清老】三首錄一 同上
【 ki3 Hng5 liong5 tshing1 lo6 】 sam1 siu2 lok8 it4 tong5 siong7
騎驢覓驢但少笑,非馬喻馬亦成癡。
ki5 lu5 bik8 lu5 tan7 siau2 siau3 , hui1 ba6/boo2 ju7 ba6/boo2 ik8 sing5 thi1/tshi1 。
一天月色為誰好,二老風流只自知。
it4 thian1 guat8 sik4 ui5 sui5 ho6 , ji7 lo6 hong1 liu5 tsi2 tsu7 ti1 。

【病中】宋 鄭獬
【 ping7 tiong1 】 Song3 Tenn7 hai6
病來翻喜此心閒,心在浮雲去住間。
ping7 lai5 huan1 hi2 tshi2 <南宋后 tshu2> sim1 han5 , sim1 tsai6 hiu5 un5 khu3 tu7<今tsu7 *註1> kan1 2 kan3 。
休問遊人春早晚,花開花落不相關。
hiu1 bun7 iu5 jin5 tshun1 tso6 buan6 , hua1 khai1 hua1 lok8 put4 siong1 kuan1 。

~~

註1: 因 住音駐(正確音tu3 但音注 而俗訛成 tsu3 音或 tsu7)。

住(tu7)【廣韻】持(ti5)遇(gu7)切【集韻】【韻會】厨(tu5)遇(gu7)切,竝音駐(tu7)。止也,立也,居也。【齊書·張融傳】融爲中書郞,未有居止,權牽船於岸上住。 又姓。見【姓苑】。 
又與數同。【列子·黃帝篇】漚鳥之至者,百住而不止。
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/21/P ... FILF.shtml

開(khai1) 【廣韻】苦(khoo2)哀(ai1)切【集韻】【韻會】丘(khiu1)哀(ai1)切,竝音侅(khai1)。
(((張也。解也。啟也。闢也。))) ##又通也。【易·乾卦疏】亨通也。會合萬物,令使(((開通而爲亨也)))。 ##又發也。【禮·學記】故君子之敎喻也。開而勿達。【註】開謂發頭角。【疏】但爲學者,開發大義頭角而已。 ##又釋也。【易·乾坤卦文言疏】諸卦及爻,皆從乾坤而出,故特作文言,以(((開釋)))之。【書·多方】殄戮多罪,亦克用勸,(((開釋)))無辜,亦克用勸。 又條陳也。 ##又始也。【後漢·馮衍傳】(((開歲發春)))兮,百卉含英。【註】(((開、發,皆始也)))。【禮·檀弓】曩者爾心或開予。【註】開,謂諫爭有所發起。 ##又星名。【史記·天官書北斗七星註】春秋運斗極云:斗第六((開陽))。 又州名。 又縣名。【史記·高祖紀】與偕攻開封。又【功臣年表】開封侯陶舍。【註】縣名。屬河南。 又人名。【左傳·襄二十三年】曹開御戎。【註】齊臣。 又姓也。 又通作闓(khai1)。詳闓字註。{明也。又決拾也。}
; 音牽(khian1)。山名。在雍州。通作汧。
; 上古音 : 【韻補】叶音虧(khui1 , 與台語白話音同)。 【謝惠連·擣衣篇】盈篋自余手,幽緘候君開(khui1)。腰帶準疇昔,不知今是非(hui1)。 
又叶音欺(khi1)。【左思·蜀都賦】宣化之闥,崇禮之闈(ui5)。華闕雙邈,重門洞開(khi1/khui1)。
)
【戌集上】【門字部】 開; 康熙笔画:12
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:苦哀切,上平16咍,kāi,蟹開一平咍溪
[ 平水韵 ]:上平十灰
[ 粤 语 ]:hoi1
[ 闽南语 ]:khai1,khui1
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/39/K ... YXVB.shtml

~~
基隆(機關),妙不可言!
https://www.facebook.com/groups/Taigisi ... comments=2
~~

《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【排悶絕句】. 【一壺歌】 宋 陸游 / 【宿東林寺】二首 宋 蘇東坡
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=71

【訪僧】. 【曾悟】 民國 李炳南
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=61

【題寸香齋】.【頌古庭祖師】 民國 虛雲老和尚
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=57

【山水】. 【觀碁】 民國 李炳南
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=50

【對酒詩】.【讀禪經】 唐 白居易 / 【題西林壁】.【觀潮】 宋 蘇軾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=47

【送春】.【宿 嶽麓寺待笠雲長老不歸】. 【題玉池別墅】 清 八指頭陀
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=43

【過養知書屋敬贈】清 八指頭陀 / 【無題】清 無名丐者
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=45

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=39

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 其九 ~ 十一 / 【物邊雜拾】民國 南懷瑾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=41

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
【過蠻溪】. 【簡朱筱戡兄於南京】民國 南懷瑾 / 【詠懷詩】晉 史宗
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
最後由 善哉! 於 2014-07-05 05:11 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

上一頁下一頁

回到 詩詞小講堂

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客