劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

古典詩詞相關論述專用。

版主: 五葉, 壯齋

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-20 08:08 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

【題寸香齋】民國 虛雲老和尚
【 te5 tshun3 hiong1 tsai1 】 Bin5 Kok4 HU1 UN5 lo6 ho5 siong7
寸香陪客坐,聊將水當茶。
tshun3 hiong1 pue5 khik4 tso7 , liau5 tsiong1 sui2 tong1 ta5/tsha5 。
莫嫌言語寡,應識事無涯。
bok8 hiam5 gian5 gu6 kua2 , ing1 sik4 si7/tsi7(su7) bu5 ga5 。
岩樹井藤命,駒光過隙嗟。
gam5/giam5 su7/su6 tsing2 tin5 bing7 , ku1 kong1 ko3 khik4 tsia1 。
佛言放下著,豈獨手中花。
put8 gian5 hong3 ha7 tiok8 , khi2 tok8 siu2 tiong1 hua1 。

【頌古庭祖師】同上
【 siong7 koo2 ting5 tsoo2 si1(su1) 】 tong5 siong7
名句拈題處,由來沐祖恩。
bing5 ku3 l<n>iam5 te5 tshu3 , iu5 lai5 bok8 tsoo2 un1 。
清風吹野遍,麗日起沉湮。
tshing1 hong1 tshui1 ia6/u6 pian3 , le7 jit8 khi2 tim5 in1 。
金壁宗風遠,禪源福慧深。
kim1 pik4 tsong1 hong1 uan6 , sian5 guan5 hok4 hui7 sim1 。
願將昆海水,灑作十方春。
guan7 tsiong1 kun1 hai2 sui2 , sai2/sa6/sai3 tsok4 sip8 hong1 tshun1 。

【頌古庭祖師】 應屬押 十一真 進退格(進出句押鄰韻) 之變格
恩 上平聲 十三元
湮 上平聲 十一真
深 下平聲 十二侵
春 上平聲 十一真

漫談『孤雁入群』(【雙出雙入格】,所謂進退韻,又叫轆轤韻。) 高 明 誠
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?show...opic=11951&st=4

《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【山水】. 【觀碁】 民國 李炳南
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=50

【對酒詩】.【讀禪經】 唐 白居易 / 【題西林壁】.【觀潮】 宋 蘇軾
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=47

【送春】.【宿 嶽麓寺待笠雲長老不歸】. 【題玉池別墅】 清 八指頭陀
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=43

【過養知書屋敬贈】清 八指頭陀 / 【無題】清 無名丐者
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=45

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=39

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 其九 ~ 十一 / 【物邊雜拾】民國 南懷瑾
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=41

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
【過蠻溪】. 【簡朱筱戡兄於南京】民國 南懷瑾 / 【詠懷詩】晉 史宗
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=33
最後由 善哉! 於 2014-06-20 08:34 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-20 08:11 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛
《東寧憶往》(清河先生撰)
《 Tong1 Ning5 ik4 ong6 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
驅夷立國建東寧,教稼屯軍志復明。
khu1 i5 lip8 kok4 kian3 Tong1 Ning5 , kau3 ka3 tun5 kun1 tsi3 hok8 Bing5 。
三百餘年遺正氣,至今人尚說延平。
sam1 pik4 u5 lian5 ui5/i5 tsing3 khi3 , tsi3 kim1 jin5 siong7 suat4 ian5 ping5 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
一念過差,足喪生平之善。
it4 liam7 ko3 tsha1 , tsiok4 song3 sing1 ping5 tsi1 sian6(##註1) 。
終身檢飭難蓋一事之愆。
tsiong1 sin1 kiam2 thik4 lan5 kai3 it4 si7/tsi7(su7) tsi1 khian1 。
從五更枕席此參勘心體,
tsiong5 goo6 king1 tsim2 sik8 tsham1 kham3 sim1 the2 ,
氣未動情未萌,纔見本來面目。
khi3 bi7/bui7 tong6 tsing5 bi7/bui7 bing5/bong5 , tsai5 kian3/hian7 pun2 lai5 bian7 bok8 。
向三時飲食中諳練世味,
hiong3 sam1 si5 im2 sik8 tiong1 am1 lian7 se3 bi7 ,
濃不欣,淡不厭。
nong5/long5 put4 hin1 , tam6 put4 iam3 。
方為切實工夫。
hong1 ui5 tshiat4/tshe3 sit8 kong1 hu1 。
操存要有真宰。
tsho1 tsun5 iau3 iu6 tsin1 tsai2 。
無真宰,則遇事便倒,
bu5 tsin1 tsai2 , tsik4 gu7 si7/tsi7(su7) pian7 to3 ,
何以植頂天立地之砥柱。
ho5 i6 ti7 ting2 thian1 lip8 te7/ti7 tsi1 tsi2/khe2 tu6 。
應用要有圓機。
ing3 iong7 iau3 iu6 uan5 ki1 。
無圓機,則觸物有礙,
bu5 uan5 ki1 , tsik4 tshiok4 but8 iu6 gai7 ,
何以成旋乾轉坤之經綸。
ho5 i6 sing5 suan7 kian5 tuan2 khun1 tsi1 king1 lun5 。~~~
##善註1->善哉案:(【韻會(元朝)】【正韻(明朝)】以前善字無收去聲韻惟上聲sian6<但【廣韻(唐.宋朝)】【集韻(宋朝)】切音下字有以去聲用者>,
【韻會(元朝)】【正韻(明朝)】善字註解中: 善(sian7)之, 的"善"<動詞>用去聲)
【廣韻】【集韻】時, 下字音切善已有去聲(sian7) : 邅(tian7)又【廣韻】除(tu5)善(sian7)切【集韻】丈(tiong7)善(sian7)切,竝去聲(tian7)。
查 "邅" 字音切
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/37/K ... XVUY.shtml


飭(thik4 致堅也。 謹貌。 又修治。 又勤也。  又整備(正)也。 又與敕同。命令也。)
【戌集下】【食字部】 飭; 康熙笔画:13
【廣韻】恥(thi2)力(lik8)切【集韻】【韻會】蓄(thiok4)力(lik8)切,竝音敕(thik4)。【說文】致堅也。【玉篇】謹貌。【禮·樂記】再始以著往,復亂以飭歸。【註】再擊鼓以明其進,復擊鐃以謹其退也。 又修治。【易·雜卦】蠱則飭也。 又勤也。【周禮·天官·大宰】百工飭化八材。【疏】飭,勤也。又【冬官·考工記】飭力以長地財,謂之農夫。 又【廣韻】整備也。【詩·小雅】戎車旣飭。【傳】飭,正也。【禮·月令】仲冬飭死事。【註】誓戒六軍,厲必死之志也。【前漢·武帝紀】飭躬齋戒。 又與敕同。命令也。【齊語】飭其子弟,相語以事。【前漢·張敞傳】明飭長吏守丞。 【集韻】或作飾。
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:职部透母,thi?k
[ 广 韵 ]:恥力切,入24職,chi,曾開三入蒸徹
[ 平水韵 ]:入声十三职
[ 粤 语 ]:cik1sik1
[ 闽南语 ]:thek4勘(kham3 校也。覆定也。鞠囚也。 ; 音堪(kham1)。能也。 )
【子集下】【力字部】 勘; 康熙笔画:11
【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】竝苦(khoo2)紺(kam3)切,堪去聲(kham3)。【說文】校也。【玉篇】覆定也。【增韻】鞠囚也。
又【集韻】枯(khoo1)含(ham5)切,音堪(kham1)。能也。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:苦紺切,去53勘,kàn,咸開一去覃溪
[ 平水韵 ]:去声二十八勘
[ 国 语 ]:kān,kàn
[ 粤 语 ]:ham1ham3
[ 闽南语 ]:kham3砥(tsi2/khe2 磨石也。又平也,均也。 又借言節操。 本作厎。或作底。)
【午集下】【石字部】 砥; 康熙笔画:10
【廣韻】【韻會】【正韻】諸(tsu1)氏(si6)切【集韻】掌(tsiong2)氏(si6)切,竝音紙(tsi2)。磨石也。【書·禹貢】荆州礪砥砮丹。【註】砥細於礪。【山海經】崦嵫之山,其中多砥礪。 又平也,均也。【詩·小雅】周道如砥。 又借言節操。【禮·儒行】砥礪廉隅。 又砥砨,玉石。【史記·范睢傳】周有砥砨。 【說文】本作厎。或作底。【書·禹貢】厎柱析城。【註】厎柱,山名。在河水中。【前漢·梅福傳】爵祿束帛,天下之底石。 
又【集韻】曲(khiok4)禮(le6)切,音邸(khe2)。義同(tsi2)。
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:脂部照三母,tjiei
[ 广 韵 ]:旨夷切,上平6脂,zhī,止開三平脂A章
[ 平水韵 ]:上平四支·上声四纸·上声八荠
[ 粤 语 ]:dai1 dai2 zi2

~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
最後由 善哉! 於 2014-06-26 08:02 AM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-21 09:01 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《山中訪隱》(清河先生撰)
《 san1/suan1 tiong1 hong2 in2 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
老者山中隱,餐霞伴鶴眠。
lo6 tsia2 san1/suan1 tiong1 in2 , tshan1 ha5 puan7/phuan7 ho6/hok8 bian5 。
問翁今有幾,笑答不知年。
bun7 ong1 kim1 iu6 ki2 , siau3 tap4 put4 ti1 lian5 。

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
大著肚皮,容物,立定腳跟,做人。
tai7/to6 tiok8 too7 f<p>i5/phi5 , iong5 but8 , lip8 ting7 kiok4 kun1 , tso3 jin5 。
儘前行者,地步窄。向後看者,眼界寬。
tsin7 tsian5 hing5 tsia2 , te7/ti7 poo7 tsik4 。 hiong3 hio6 khan3 tsia2 , gan6 kai3 khuan1 。
花繁柳密處撥得開,方見手段。
hua1 huan5 liu2 bit8 tshu3 puat4 tik4 khai1 , hong1 kian3/hian7 siu2 tuan7 。
風狂雨驟時立得定,纔是腳跟。
hong1 kong5 u6/u2 tsoo7 si5 lip8 tik4 ting7 , tsai5 si6 kiok4 kun1 。
書有未曾經我讀,事無不可對人言。
su1 iu6 bi7/bui7 tsing5 king1 go6 tok8 , si7/tsi7(su7) bu5 put4 kho2 tui3/tue3 jin5 gian5 。

~~

山(san1/suan1) 【廣韻】所(su2)閒(han5)切【集韻】【韻會】師(si1)閒(han5)切【正韻】師(si1)姦(kan1)切,竝與刪(san1)音同。【說文】山宣(suan1 近台語白話音)也。宣氣散生萬物,有石而高也。【徐曰】象山峰竝起之形。【釋名】山,產也。產萬物者也。 【易·說卦】天地定位,山澤通氣。【書·禹貢】奠高山大川。
; 又【集韻】【韻會】竝所(su2)旃(tsan1)切,音仙(suan1/sian1)【詩·小雅】幽幽南山(suan1/sian1)。叶上干,干音堅(kian1)。又【孔子·丘陵歌】喟然迴慮,題彼泰山(suan1/sian1)。鬱確其高,梁甫迴連(lian5)。○按山在刪韻,古轉聲寒刪先通,則非止叶音矣。
; 上古音 : 音甡(sin1)。【班固·東都賦】吐燄生風,欱野歕山(sin1)。叶下振(tsin1)。)
【寅集中】【山字部】 山; 康熙笔画:3
 【正字通】本部與土阜石三部通者,竝互見。
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:元部审二母,shean
[ 广 韵 ]:所閒切,上平28山,shān,山開二平山生
[ 平水韵 ]:上平十五删
[ 唐 音 ]:*shrɛn
[ 国 语 ]:shān
[ 粤 语 ]:saan1Setduyin('Yueyin/saan1')
[ 闽南语 ]:san1,soaN1

眼(gan6)
【唐韻】五(goo6)限(han6)【集韻】【韻會】【正韻】語(gu6)限(han6)切,竝顏上聲(gan6 音仝台語白音gan2)。【說文】目也。【靈樞經·大惑論】五藏六府之精氣,皆上注于目,爲之精。精之窠爲眼,骨之精爲童子,筋之精爲黑眼,氣之精爲白眼,故童子黑眼法于隂,白眼赤衇法于陽。【釋名】限也。瞳子限限而出也。【易·說卦】巽其於人也,爲多白眼。【史記·孔子世家】眼如望羊。【晉書·阮籍傳】籍能爲靑白眼。【南史·陶弘景傳】仙書云:眼方者壽千歲。弘景末年,一眼有時而方。 又馬有夜眼。【本草綱目】馬夜眼在馬足膝上,有此能夜行。 又果名。【嵆含·草木狀】南方之果,珍異者有龍眼。 又香名。【洪芻香譜】白眼,香黃熟之別名。 又彪眼泉,地名。見【北史·常景傳】。
; 垠上聲(gun6)。【周禮·冬官考工記·輪人】望其轂欲其眼(gun6)也。【註】眼出大貌。一曰突出貌。鄭康成讀。
; 上古音: 言去聲(gian7)。【謝靈運·斤竹㵎詩】企石挹飛泉,攀林摘葉卷(kuan3)。想見山阿人,薜蘿若在眼(gian7)。
; 上古音2 : 音宴(ian3)。【蘇轍·雪詩】終勝溪嶂長熏眼(ian3),典衣共子成高讌(ian3)。)
【午集中】【目字部】 眼; 康熙笔画:11
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:五限切,上26產,yǎn,山開二上山疑
[ 平水韵 ]:上声十五潸
[ 粤 语 ]:ngaan5
[ 闽南语 ]:gam2,gan2,geng2


~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-22 08:07 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《覺》(清河先生撰)
《 kok4○若koh4/kau3 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
繁華夢初醒,避俗隱林泉。
huan5 hua5 bong7 tshu1 sing2 , pi7 siok8 in2 lim5 tsuan5 。
煙水蒼茫裡,放閒何異仙。
ian1 sui2 tshong1 bong5 li6 , hong3 han5 ho5 i7 sian1 。

○表示該音(開口呼)

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
人當變故之來只宜靜守,不宜躁動,
jin5 tong1 pian3 koo3 tsi1 lai5 tsi2 gi5 tsing6 siu2 , put4 gi5 tso3 tong6 ,
即使萬無解救,而志正守確;
tsik4 su2 ban7 bu5 kai2 kiu3 , ji5 tsi3 tsing3 siu2 khok4○若khoh4 ;
雖事不可為,而心終可白;
sui1 si7/tsi7(su7) put4 kho2 ui5 , ji5 sim1 tsiong1 kho2 pik8 ;
否則必至身敗而名亦不保,
hiu2 tsik4 pit4 tsi3 sin1 pai3 ji5 bing5 ik8 put4 po2 ,
非所以處變之道。
hui1 su2 i6 tshu3 pian3 tsi1 to6 。
步步佔先者,必有人以擠之。
poo7 poo7 tsiam3 sian1 tsia2 , pit4 iu6 jin5 i6 tse2 tsi1 。
事事爭勝者,必有人以挫之。
si7/tsi7(su7) si7/tsi7(su7) tsing1 sing3 tsia2 , pit4 iu6 jin5 i6 tsho3 tsi1 。
度量,如海涵春育。
too7 liong7 , ju5 hai2 ham5 tshun1 iok8 。
持身,如玉潔冰清。
ti5 sin1 , ju5 giok8 kik4 ping1 tshing1 。
襟抱,如光風霽月。
kim1 pau5 , ju5 kong1 hong1 tse3 guat8 。
氣概,如喬嶽泰山。
khi3 khai3 , ju5 kiau5 gok8○若goh8 thai3 san1/suan1(白suann1)


敗(pai7/pai3) 【增韻】凡物不自敗而敗之<物被敗pai3>,則北(pok4)邁(mai7)切(pai3)。物自毀壞,則薄(pok8)邁(mai7)切(pai7)。


概槪(kai3 平斗斛木。; 同槩。槩(kai3 平斗斛木。 ; 同慨(khai3)。 ; hi3/kue3 亦平木也。 音骨(kut4)。哀亂貌。 上古音: 叶音記(ki3)。 )
; 音竭(kiat8)。(木弋)也。)
【辰集中】【木字部】 槪; 康熙笔画:15
同槩。 又【韻會】尊名。【周禮·春官·*人】凡祼事用槪。凡*(pik4 磔牲也, 辜祭牲)事用散。【註】皆桼尊也。有朱帶者曰槪,無飾曰散。 又與漑通。【周禮·春官·大宗伯·*滌濯註】漑,祭器也。本或作槪。槪,拭也。 
又【集韻】巨(ku6)列(liat8)切,音竭(kiat8)。(木弋)也。亦省作楬。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:koi3
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... RNEA.shtml


槩(kai3 平斗斛木。 ; 同慨(khai3)。 ; hi3/kue3 亦平木也。 音骨(kut4)。哀亂貌。 上古音: 叶音記(ki3)。 )
【辰集中】【木字部】 槩; 康熙笔画:15
【唐韻】古(koo2)代(tai7)切【集韻】【韻會】居(ku1)代(tai7)切,竝音漑(kai3)。平斗斛木。【說文】作(木气) ,斗斛。【徐曰】(木气),戛摩之也。斗斛,量槩也。【禮·月令】仲春之月,正權槪。【周禮·冬官考工記】*氏槩而不稅。【疏】槩,所以勘諸廛之量器,以取平者。又平也。【管子·樞言】釜鼓滿則人槪之,人滿則天槪之。 又大槪,大率也。【史記·伯夷傳】其文辭不少槩見。【莊子·天下篇】槩乎皆常有聞者也。【張衡·東京賦】粗爲賔,言其梗槩如此。 又感觸經心也。【史記·范雎傳】臣愚,不槩于王心。【淮南子·精神訓】勢位爵祿,何足以槩志。 又節槩。【左思·吳都賦】俗有節槩之風。【晉書·桓溫傳】豪爽有風槩。 又退槩,幽深不明也。【何晏·景福殿賦】其奧祕則翳蔽曖昧,髣髴退槩。 
又口(khio2)漑(kai3)切。同慨(khai3)。【史記·季布傳】婢妾賤人,感槩而自殺,非能勇也,其畫無復之耳。 
又許(hu2)旣(ki3)切,音餼(hi3)。亦平木也。 
又古(koo2)對(tue3)切,音憒(kue3)。義同(hi3)。 
又古(koo2)忽(hut4)切,音骨(kut4)。哀亂貌。 
又叶居(ku1)氣(khi3)切,音記(ki3)。【劉楨·魯都賦】貴交尚信,輕命重氣(khi3)。義激毫毛,怨成梗槩(ki3)。
◎ 音韵参考
[ 闽南语 ]:kai3
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... NERN.shtml


~~~

山san1/suan1(白suann1)
【說文】山宣(suan1 近台語白話音)也。 宣氣散生萬物,有石而高也。【徐曰】象山峰竝起之形。【釋名】山,產也。產萬物者也。 【易·說卦】天地定位,山澤通氣。【書·禹貢】奠高山大川。
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 573&st=276
; 又【集韻】【韻會】竝所(su2)旃(tsan1)切,音仙(suan1/sian1)【詩·小雅】幽幽南山(suan1/sian1)。叶上干,干音堅(kian1)。又【孔子·丘陵歌】喟然迴慮,題彼泰山(suan1/sian1)。鬱確其高,梁甫迴連(lian5)。○按山在刪韻,古轉聲寒刪先通,則非止叶音矣。

( 江攝入聲字 文音淺談 , 舉江攝入聲字切音下字頻出者為例: [覺], [嶽岳], [角] 等字+[濁][學]為例)
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?a ... 573&st=279

南無阿彌陀佛
最後由 善哉! 於 2014-06-25 11:27 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-22 08:51 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安! 南無阿彌陀佛
今古禪詩 kim1 koo2 sian5 si1

【訪僧】民國 李炳南
【 hong2 sing1 】 Bin5 Kok4 Li6 Ping2 Lam5
人若黃花心若冰,好過蕭寺訪高僧。
jin5 jiok8 hong5 hua1 sim1 jiok8 ping1 , ho6 ko1 siau1 si7 hong2 ko1 sing1 。
相逢不必專談道,半盞清茶斷葛藤。
siong1 hong5 put4 pit4 tsuan1 tam5 to6 , puan3/pan3 tsan2 tshing1 ta5/tsha5 tuan6 kat4 tin5 。


【曾悟】同上
【 tsing5 goo7 】 tong5 siong7
觀心曾悟萬緣非,補過翻同時事違。
kuan1 sim1 tsing5 goo7 ban7 uan5 hui1 , poo2 ko3 huan1 tong5 si5 si7tsi7(su7) ui5 。
芝草終輸蓬草茂,醒人常召醉人譏。
tsi1 tsho2 tsiong1 su1 pong5 tsho2 boo7 , sing2 jin5 siong5 tiau3 tsui3 jin5 ki1 。
縱無淨海蓮千頃,誓拔蒼山鐵一圍。
tsiong3 bu5 tsing7 hai2 lian5 tshian1 khing2 , se7 pat8 tshong1 san1/suan1 thiat4 it4 ui5 。
好是青天雲路闊,不妨群鳥各分飛。
ho6 si6 tshing1 thian1 un5 loo7 khuat4 , put4 hong5 kun5 niau2 kok4 hun1 hui1 。


《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【題寸香齋】.【頌古庭祖師】 民國 虛雲老和尚
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=57

【山水】. 【觀碁】 民國 李炳南
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=50

【對酒詩】.【讀禪經】 唐 白居易 / 【題西林壁】.【觀潮】 宋 蘇軾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=47

【送春】.【宿 嶽麓寺待笠雲長老不歸】. 【題玉池別墅】 清 八指頭陀
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=43

【過養知書屋敬贈】清 八指頭陀 / 【無題】清 無名丐者
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=45

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=39

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 其九 ~ 十一 / 【物邊雜拾】民國 南懷瑾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=41

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
【過蠻溪】. 【簡朱筱戡兄於南京】民國 南懷瑾 / 【詠懷詩】晉 史宗
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33

===

《楓橋夜泊》唐 張繼
《hong1 kiau5 ia7 pok8》Tong5 Tiunn1 Ke3
月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠。
guat8 lok8 oo1 te5 song1 buan2 thian1 , kong1○ hong1 gu5 ho2 tui3/tue3 tshiu5 bian5 。
姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船。
koo1 soo1 sing5 gue7 han5 san1/suan1 si7 , ia7 puan3/pan3 tsiong1 sing1 to3 khik4 suan5 。


圖檔
姑蘇城楓橋

寒山寺 (My facebook photo link)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

楓橋 (My facebook photo link)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-23 08:25 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《寄 海雲繼夢長老》 (清河先生撰)
《 ki3 Hai2 Un5 Ke3 Bong7 tiong5 lo6 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
海雲生慧日,無處不增光。
Hai2 Un5 sing1 hui7 jit8 , bu5 tshu3 put4 tsing1 kong1 。
鹿谷機先契,桃園道已彰。
lok8 kok4 ki1 sian1 khe3 , to5 uan5 to6 i2 tsiong1 。
行深基穩固,悟入幻如常。
hing5 sim1 ki1 un2 koo3 , goo7 jip8 huan3 ju5 siong5 。
培育將來佛,華嚴繼夢長。
pue5 iok8 tsiong1 lai5 put8 , hua5 giam5 ke3 bong7 tiong5 。


*中華民國佛教華嚴學會,甲午年詩聯徵稿活動。
Tiong1 Hua5 Bin5 Kok4 put8 kau3 hua5 giam5 hok8○若hoh8 hue7 , kap4 goo6 lian5 si1 lian5 ting1 ko2 huat8 kuat4 tong6 。
愚 忝為詞宗,作業已迄。茲錄拙作以供參考。
gu5 thiam2 ui5 si5 tsong1 , tsok4 giap8 i2 hit4 。 tsi1 lok8 tsuat4 tsok4 i6 kiong1 tsham1 kho2 。


(華嚴宗 海雲繼夢 長老)的相關影片
http://video.buddhistdoor.com/movie/list_t...%B9%BC%E5%A4%A2

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
心志要苦。意趣要樂。
sim1 tsi3 iau3 khoo2 。 i3 tshu3 iau3 lok8 。
氣度要弘。言動要謹。
khi3 too7 iau3 hong5 。 gian5 tong6 iau3 kin2 。
心思要縝密,不可瑣㞕。
sim1 si3 iau3 tsim2 bit8 , put4 kho2 so2 siat4 。
操守要嚴明,不可激烈。
tsho1 siu2 iau3 giam5 bing5 , put4 kho2 kik4 liat8/lik8。
聰明者,戒太察。
tshong1 bing5 tsia2 , kai3 thai3 tshat4 。
剛強者,戒太暴。
kong1 kiong5 tsia2 , kai3 thai3 pok4 。
怒,宜實力消融。
noo7 , gi5 sit8 lik8 siau1 iong5 。
過,要細心檢點。
ko3 , iau3 se3 sim1 kiam2 tiam2 。
事,不可做盡。
si7/tsi7(su7) , put4 kho2 tso3 tsin6 。
言,不可道盡。
gian5 , put4 kho2 to7 tsin6 。

~~

縝(tshin1/thin1 縝,纑縷也。 又《前漢·司馬相如傳》註:縝(thin1)紛衆盛也。
;tsim2 【禮·聘義】縝(tsim2)密以栗。【註】縝,緻也。 又縝,黑也。【謝朓·晚登三山望京邑詩】誰能縝不變。【註】縝,與鬒同。 又結也,單也。)
【未集中】【糸字部】 縝; 康熙笔画:16
【廣韻】昌(tshiong1)眞(tsin1)切【集韻】【正韻】稱(tshing1)人(jin5)切,竝音嗔(tshin1)。【博雅】縝,纑縷也。【揚子·方言】纑謂之縝。
又【集韻】痴(thi1/tshi1)鄰(lin5)切,音伸(thin1/tshin1)。之(tsi1)忍(jim6)切,音(tsim2)。義竝同(tshin1)。 
又【廣韻】章(tsiong1)忍(jim6)切【集韻】【韻會】【正韻】止(tsi2)忍(jim6)切,竝音軫(tsim2)。【禮·聘義】縝(tsim2)密以栗。【註】縝,緻也。 又【博雅】縝,黑也。【謝朓·晚登三山望京邑詩】誰能縝不變。【註】縝,與鬒同。 又【廣韻】結也,單也。 又《前漢·司馬相如傳》註:縝紛衆盛也。音丑(thiu2)人(jin5)反(thin1)。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:丑人切,上平17眞,chēn,臻開三平眞B徹
[ 平水韵 ]:上平十一真·上声十一轸
[ 粤 语 ]:zan2


㞕(siat4)
【寅集上】【尸字部】 㞕; 康熙笔画:9;
【說文】屑(siat4)字。

屑(siat4)
【寅集上】【尸字部】 屑; 康熙笔画:10
【集韻】【韻會】【正韻】竝先(sian1)結(kiat4)切,先入聲(siat4)。【說文】屑,動作切切也。本作㞕,从尸䏌聲。引崔駟達旨辭,吾亦病子,㞕㞕不已。隸作屑。【徐曰】居旣从尸,動亦从尸。屑屑,屢動作也。一曰敬也,不獲己也。 又【廣韻】淸也,顧也,勞也。【詩·邶風】不我屑以。【註】屑,潔也。不以我爲潔,而與之也。 又【前漢·王良傳】往來屑屑不憚煩。 又【增韻】輕也。【書·多方】爾乃屑播天命。【註】謂輕棄天命。【正字通】凡遇事物,輕視不加意曰不屑。【孟子】不屑去,不屑就,乞人不屑,是也。 又瑣屑也。【左傳·昭五年】女叔齊曰:禮所以守其國,行其政令,無失其民者也。而屑屑焉習儀以亟,不亦遠乎。 又碎末也。【周禮·天官】王齊共食玉。【鄭註】王齊當食玉屑。 又【禮·內則】屑桂與薑。◎按㞕本《說文》屑字。《正韻》㞕、屑分訓,泥。
考證:〔【周禮·天官】大齋供食玉。【鄭註】王齋當食玉屑。〕 謹照原文大改王。二齋字皆改齊。供改共。〔【禮·內則】屑薑與桂。〕 謹照原文屑桂與薑。
(㞕)【說文】屑字。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:先結切,入16屑,xie,山開四入先心
[ 平水韵 ]:入声九屑
[ 唐 音 ]:set
[ 国 语 ]:xi&egrave;
[ 粤 语 ]:sit3
[ 闽南语 ]:sap4,seh4,siat4,sut4

~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=11
5/22 起
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=22
6/1 起
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=27
6/10 起
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=44
6/18 起
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=55
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-24 09:11 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《鹿港懷古》 (清河先生撰)
《 Lok8 Kong2 huai5 koo2 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
行郊林立店營商,二鹿曾經甲一方。
hing5 kau1 lim5 lip8 tiam3 ing5 siong1 , ji7 lok8 tsing5 king1 kap4 it4 hong1 。
不見天街何處在,空餘史冊歎滄桑。
put4 kian3 thian1 kai1/kui1 ho5 tshu3 tsai6 , khong1 u5 su2 tshik4 than3 tshong1 song1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
事事難上難,舉足常虞失墜。
si7/tsi7(su7) si7/tsi7(su7) lan5 siong7 lan5 , ku2 tsiok4 siong5 gu5 sit4 tui7/tut4 。
件件想一想,渾身都是過差。
kian2 kian2 siong2 it4 siong2 , hun5 sin1 too1 si6 ko3 tsha1 。
胡文定公云:「
Hoo5 Bun5 Ting7 kong1 un5 :「
人生最不要事事足意,
jin5 sing1 tsue3 put4 iau3 si7/tsi7(su7) si7/tsi7(su7) tsiok4 i3 ,
常有事不足處,方好;纔事事足意,
siong5 iu6 si7/tsi7(su7) put4 tsiok4 tshu3 , hong1 ho6 ; tsai5 si7/tsi7(su7) si7/tsi7(su7) tsiok4 i3 ,
便有不好事出來,歷試歷驗。
pian7 iu6 put4 ho6 si7/tsi7(su7) tshut4 lai5 , lik8 si3 lik8 giam7 。
邵康節詩:
Siau7 KHong1 TSiat4 si1 :
『好花看到半開時,最為親切有味。』
『 ho6 hua1 khan1 to3 puan3/pan3 khai1 si5 , tsue ui7 tshin1 tshiat4/tshe3 iu6 bi7 。 』 」
精細者,無苛察之心。
tsing1 se3 tsia2 , bu5 ho5 tshat4 tsi1 sim1 。
光明者,無淺露之病。
kong1 bing5 tsia2 , bu5 tshian2 loo3 tsi1 ping7 。


網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-25 08:27 AM

清河老師 (gau5)早! 生日快樂!!
諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《賦祝 一諦書會書法聯展成功】代作 (清河先生撰)
《 hu3 tsiok4 it4 te3 su1 hue7 su1 huat4 lian5 tian2 sing5 kong1 】 tai7 tsok4 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
楷行篆隸草皆工,一盞明燈啟眾蒙。
khai2 hing5 tuan6 le7 tsho2 kai1 kong1 , it4 tsan2 bing5 ting1 khe2 tsiong3 bong5 。
不二法中參妙諦,悟來朗月照晴空。
put4 ji7 huat4 tiong1 tsham1 biau7 te3 , goo7 lai5 long6 guat8 tsiau3 tsing5 khong1。


*一諦書會指導 黃金陵老師,號一燈。
it4 te3 su1 hue7 tsi6 to7 Hong5 Kim1 Ling5 lo6 si1(su1), ho7 It4 Ting1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
識不足,則多慮。
sik4 put4 tsiok4 , tsik4 to1 lu7 。
威不足,則多怒。
ui1 put4 tsiok4 , tsik4 to1 noo7 。
信不足,則多言。
sin3 put4 tsiok4 , tsik4 to1 gian5 。
足恭偽態,禮之賊也。
tsiok4 kiong1 gui7 thai3 , le6/li6 tsi1 tsik8 ia6 。
苛察岐疑,智之賊也。
ho5 tshat4 ki5 gi5 , ti3 tsi1 tsik8 ia6 。
敦詩書 尚氣節
tun1 si1 su1 siong7 khi3 tsiat4
慎取與 謹威儀,此惜名也。
sin7 tshiu2 u6 kin2 ui1 gi5 , tshi2 sik4 bing5 ia6 。
兢標榜 邀權貴
king1 piau1 pong2 iau1 kuan5/khuan5 kui3
務矯激 習模柃,此市名也。
bu7 kiau2 kik4 sip8 boo5 ling5, tshi2 si6 bing5 ia6 。
惜名者,靜而休。
sik4 bing5 tsia2 , tsing6 ji5 hiu 。
市名者,躁而拙。
si6 bing5 tsia2 , tso3 ji5 tsuat4 。
辱身喪名,莫不由此,
jiok8 sin1 song3 bing5 , bok8 put4 iu5 tshi2 ,
求名適所以壞名,名豈可市哉。
kiu5 bing5 sik4 su2 i6 huai7 bing5 , bing5 khi2 kho2 si6 tsai1 。

~~

秢(ling5)
【午集下】【禾字部】 秢; 康熙笔画:10
【廣韻】【集韻】竝郞(long5)丁(ting1)切,音靈(ling5)。禾始熟曰秢。 又【玉篇】年也。【字彙補】漢碑與齡同。

模秢/模柃 : (模稜/模棱) 比喻比喻態度、意見或語言 含混、不明確的。

年(nian5 上古音 通台語白話音 nin5)
上古音: 叶禰(ne6)因(in1)切,音紉(nin5)。

【前漢•敘傳】封禪郊祀,登秩百神(sin5)。協律改正,享兹永年(nin5)。【崔駰•襪銘】長履景福,至於億年(nin5)。皇靈旣佑,祉祿來臻(tsin1)。)
年(nian5)【唐韻】【廣韻】奴(l<n>oo5)顚(tian1)切【集韻】【類篇】【韻會】寧(ning5)顚(tian1)切【正韻】寧(ning5)田(tian5)切,竝撚平聲(nian5)。【說文】本作秊。穀熟也。从禾千聲。【春秋•桓三年】有年。【穀梁傳】五穀皆熟爲有年。【宣十六年】大有年。【穀梁傳】五穀大熟爲大有年。 又歲也。【爾雅•釋天】夏曰歲,商曰祀,周日年,唐虞曰載。【註】歲取星行一次,祀取四時一終,年取禾一熟,載取物終更始。【疏】年者,禾熟之名。每歲一熟,故以爲歲名。
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/25/P ... MEIL.shtml


~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-26 07:50 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《消夏吟》 (清河先生撰)
《 siau1 ha7 gim5 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
莫因酷熱坐愁城,冷氣房中暑不生。
bok8 in1 khok4 jiat8 tso7 tshiu5 sing5 , ling2 khi3 pong5 tiong1 su2 put4 sing1 。
至竟詩人非泛輩,鳳凰花下聽蟬鳴。
tsi3 king3 si1 jin5 hui1 huan3 pue3 , hong7 hong5 hua1 ha6 thing3 sian5 bing5 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
古今來許多世家,無非積德。
koo2 kim1 lai5 hu2 to1 se3 ka1 , bu5 hui1 tsik4/tsi3 tik4 。
天地間第一人品,還是讀書。
thian1 te7/ti7 kan1 te7 it4 jin5 phin2 , huan5 si6 tok8 su1 。
欲高門第須為善,要好兒孫必讀書。
iok8 ko1 bun5 te7 su1 ui5 sian6 , iau3 ho6 ji5 sun1 pit4 tok8 su1。
立品定須成白璧,讀書何止到青雲。
lip8 phin2 ting7 su1 sing5 pik8 pik4 , tok8 su1 ho5 tsi2 to3 tshing1 un5 。
樹德承鴻業,傳經裕燕貽。
su6 tik4 sing5 hong5 giap8 , tuan5 king1 u7 ian3 i5 。
樹德箕裘惟孝友,傳家彞鼎在詩書。
su6 tik4 ki1 kiu5 ui5(正韻bi5) hau3 iu2 ,tuan5 ka1 i5 ting2 tsai6 si1 su1 。
天庥靜迓惟為善,祖澤長延在讀書。
thian1 hiu1 tsing6 ga7 ui5(正韻bi5) ui5 sian6, tsoo2 tik8 tiong5 ian5 tsai6 tok8 su1 。

~~

彞彝( 音姨(i5○) 彝器。 謂鍾鼎爲宗廟之常器。又酒尊也。 )
【寅集下】【彐字部】 彝; 康熙笔画:18
【唐韻】以(i6)脂(tsi1)切【集韻】【韻會】【正韻】延(ian5)知(ti1)切(i5),音姨(i5○)。【說文】宗廟常器也。从糸。糸,綦也。升,持米器,中實也。彑聲。【左傳·襄十九年】取其所得,以作彝器。【註】謂鍾鼎爲宗廟之常器。 又【廣韻】酒尊也。【爾雅·釋器】彝卣罍,器也。【註】皆盛酒尊,彝其總名。【周禮·春官·小宗伯之職】辨六彝之名物,以待祼將。【註】六彝,雞彝,鳥彝,黃彝,虎彝,蜼彝,斝彝。 又【廣韻】法也。【周禮·春官】司尊彝。【註】彝,灋也。言爲尊之灋也。 又【爾雅·釋詁】常也。【書·洪範】彝倫攸敘。【詩·大雅】民之秉彝。 
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:以脂切,上平6脂,yí,止開三平脂A以
[ 平水韵 ]:上平四支
[ 唐 音 ]:i
[ 国 语 ]:yí
[ 粤 语 ]:ji4


樹(su7 {名詞}【唐韻】常(siong5)句(ku3)切【集韻】【韻會】【正韻】殊(su5)遇(gu7)切,竝殊去聲(su7)。【說文】生植之總名。【左傳·昭二年】季氏有嘉樹,宣子譽之。【禮·祭義】樹木以時伐焉。【淮南子·原道訓】萍樹根于水,木樹根于土。
; su6 {動詞} 【唐韻】【廣韻】【集韻】【韻會】【正韻】竝臣(sin5)庾(ju6)切,音豎(su6)。種樹,扶樹也。【徐鍇曰】樹之言豎也。種樹曰樹。【易·繫辭】古之葬者,不封不樹。【詩·小雅】荏染柔木,君子樹之。往來行人,心焉數之。 又立也。【書·說命】樹后王君公,承以大夫師長。【泰誓】樹德務滋,除惡務本。【畢命】彰善癉惡,樹之風聲。 又諸侯之適子,天子命爲之嗣者,曰樹子。)
【辰集中】【木字部】 樹; 康熙笔画:16
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:侯部禅三母,zjio
[ 广 韵 ]:臣庾切,上9麌,shù,遇合三上虞常
[ 平水韵 ]:上声七麌·去声七遇
[ 粤 语 ]:syu6
[ 闽南语 ]:chhiu7

庥( 音休(hiu1) ; 古音 虛(hu1) )
【寅集下】【广字部】 庥; 康熙笔画:9
【唐韻】許(hu2)尤(iu5)切【集韻】【韻會】【正韻】虛(hu1)尤(iu5)切,竝音休(hiu1)。【爾雅·釋言】庇,庥䕃也。【註】今俗呼樹䕃爲庥。【疏】庥,依止也。 
又叶匈(hiong1)于(u5)切,音虛(hu1)。【韓愈·鄆州谿堂詩】公在中流,右詩左書(su1)。無我斁遺,此邦是庥(hu1)。 【集韻】或作茠。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:許尤切,下平18尤,xiū,流開三平尤曉
[ 平水韵 ]:下平十一尤
[ 国 语 ]:xiū
[ 粤 语 ]:jau1


迓(ga7)
【酉集下】【辵字部】 迓; 康熙笔画:11
【廣韻】【韻會】【正韻】五(goo6)駕(ka3)切【集韻】魚(gu5)駕(ka3)切,竝音訝(ga7)。【說文】相迎也。【書·盤庚】予迓續乃命于天。又【洛誥】旁作穆穆迓衡。【註】言迎治平也。 又通作訝。【周禮·秋官·訝士註】訝,迎也,士官之掌迎四方賔客者。 
又通作御。【詩·召南】百兩御之。又【小雅】以御田祖。 
又通作衙。【周禮·夏官·田僕設驅逆之車註】驅禽使前趨獲,逆衙還之,使不出圍。衙本作御,五(goo6)嫁(ka3)反(ga7)。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:吾駕切,去40禡,yà,假開二去麻疑
[ 平水韵 ]:去声二十二禡
[ 粤 语 ]:ngaa6
[ 闽南语 ]:ga7

衙(ga5 衙府。【類篇】古者軍行有衙,尊者所在,後人因以所治爲衙。音語(gu6)。義同。; 音魚(gu5)。衙衙,行貌。 ; 古音 叶音俄(go5)。
; 音御(gu7)。同禦,止也。 又【正字通】入禡韻,音迓(ga7)。與迓同{相迎也}。)
【申集下】【行字部】 衙; 康熙笔画:13
【唐韻】五(goo6)加(ka1)切【集韻】【韻會】牛(giu5)加(ka1)切,竝音牙(ga5)。【廣韻】衙府。【類篇】古者軍行有衙,尊者所在,後人因以所治爲衙。 又【玉篇】衙。參也。【篇海】早晚衙集也。 又【唐書·儀衞志】唐制,天子居曰衙。 又地名。【史記·秦本紀註】《地理志》,馮翊有衙縣。 又姓。【通志·氏族略】衙氏,嬴姓,秦穆公子食采于衙,因氏焉。漢有長平令衙卿。【晉書·惠帝紀】河閒王顒遣將衙博擊李特于蜀。 
又【廣韻】語(gu6)居(ku1)切,音魚(gu5)。衙衙,行貌。【宋玉·九辨】導飛廉之衙衙(gu5 gu5)。 又【玉篇】疎遠貌。 
又【韻補】牛(giu5)何(ho5)切,叶音俄(go5)。【韓愈詩】頷頭可其奏,送以紫玉珂(kho1)。詆欺劉天子,正晝溺殿衙(go5)。終篇並用歌韻。 
又【集韻】偶(gio6)舉(ku2)切,音語(gu6)。義同。 又牛(giu5)據(ku3/kik4)切,音御(gu7)。同禦,止也。 又【正字通】入禡韻,音迓(ga7)。與迓同{相迎也}。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:語居切,上平9魚,yú,遇開三平魚疑
[ 平水韵 ]:上平六鱼·下平六麻·上声六语
[ 粤 语 ]:ngaa4
[ 闽南语 ]:ga5,ge5

~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-27 08:18 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《遊漓江》(清河先生撰)
《 iu5 li5 kong1○ 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
如詩如畫水無雙,煙雨疏林妙如窗。
ju5 si1 ju5 hua7 sui2 bu5 song1● , ian1 u6/u2 su1 lim5 biau7 ju5 tshong1○ 。
船出渡頭遙放眼,一峰獨秀臥漓江。
suan5/uan5 tshut4 too7 tiu5 iau5 hong3 gan6 , it4 hong1 tok8 siu3 go7 li5 kong1○ 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
讀書既未成名,究竟人品高雅。
tok8 su1 ki3 bi7/bui7 sing5 bing5 , kiu3 king3 jin5 phin2 ko1 ga6 。
修德不期獲報,自然夢穩心安。
siu1 tik4 put4 ki5 hik8 po3 , tsu7 jian5 bong7 un2 sim1 an1 。
為善最樂,讀書便佳。
ui5 sian6 tsue3 lok8● , tok8 su1 pian7 kai1 。
一庭之內,自有至樂。六經以外,別無奇書。
it4 ting5 tsi1 lui7/lue7 , tsu7 iu6 tsi3 lok8● 。 liok8/lok8 king1 i6 gue7 , piat8 bu5 ki5 su1 。○開口呼
●合口呼
有註開合呼者屬江攝韻系字音 (如上平三江 入聲三覺)


樂( 音岳(gok8○若goh8){入声三觉}【唐韻】五(goo6)角(kok4○若koh4)切【集韻】【韻會】【正韻】逆(gik8)角(kok4○若koh4)切,竝音岳(gok8○若goh8)。
五聲八音之總名。【書·舜典】夔,命女典樂,敎胄子。詩言志,歌永言,聲依永,律和聲。【易·豫卦】先王作樂崇德,殷薦之上帝,以配祖考。【禮·樂記】大樂與天地同和。又鐘鼓、羽籥、干戚,樂之器也。屈伸、俯仰、綴兆、舒疾,樂之文也。【孝經】移風易俗,莫善于樂。 又姓。【左傳】晉大夫樂王鮒,【戰國策】燕樂毅。複姓。【孟子】樂正裘。
; 音洛(lok8●)。{入声十药} 又【唐韻】盧(loo5)各(kok4)切【集韻】【韻會】【正韻】歷(lik8)各(kok4)切,竝音洛(lok8●)。喜樂(lok8●)也。【通論】喜者主於心,樂(lok8●)者無所不被。【易·繫辭】樂(lok8●)天知命。【孟子】與民同樂(lok8●)。
; 音療(liau7)。 {去声十九效}又【集韻】力(lik8)照(tsiau3)切【正韻】力(lik8)召(tiau3)切,竝音療(liau7)。【詩·陳風】可以樂(liau7/lok8)飢。毛音洛(lok8●),鄭音療(liau7)。
;音(gau7)。 {去声十九效}又【集韻】【韻會】【正韻】竝魚(gu5)敎(kau3)切(gau7)。【論語】仁者樂(gau7)山。又益者三樂(gau7)。
; 音勞(lo5)。【廣韻】伯樂(lo5)相馬。一作博勞。
; 上古音 : 韻補】 音祿(lok8●)。【太公·下略】四民用虛(hu1),國乃無儲(tu5)。四民用足(tsiok4●),國乃安樂(lok8●)。【班固·東都賦】食舉雍徹(thiat4●),太師奏樂(gok8○若goh8),陳金石(siok8●),布絲竹(tiok4●)。
【辰集中】【木字部】 樂; 康熙笔画:15
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:药部来母,l?k
[ 平水韵 ]:去声十九效·入声三觉·入声十药
[ 粤 语 ]:lok6ngaau6ngok6
[ 闽南语 ]:gak8,liok8,lok8,ngau7

查康熙字典 "樂"
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... AZPW.shtml


( 江攝入聲字 文音淺談 , 舉江攝入聲字切音下字頻出者為例: [覺], [嶽岳], [角] 等字+[濁][學]為例)
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?a ... 573&st=279

詳細請參考 『上平三江』依韻鏡外轉第三開合圖表-論其音韻

http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... a=page%3D1網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄝㄟ , enn ㄝ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
6/25 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=64
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-28 08:58 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《蘆笛岩》(清河先生撰)
《 loo5 tik8 gam5/giam5 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
蘆笛岩真藝術宮,天然石乳狀無窮。
loo5 tik8 gam5/giam5 tsin1 ge7 sut8 kiong1 , thian1 jian5 sik8 ju6 tsong7 bu5 kiong5 。
芙蓉帳下神仙杳,一洞清幽萬斛空。
hu5 iong5 tiong3 ha6 sin5 sian1 biau2/iau2 , it4 tong7 tshing1 iu1 ban7 hok8 khong1 。

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
諸君到此何為,豈徒學問文章,
tsu1 kun1 to3 tshi2 ho5 ui5 , khi2 too5 hok8○若hoh8 bun5 tsiong1 ,
擅一藝微長,便算讀書種子。
sian7 it4 ge7 bi5 tiong2 , pian7 suan3 tok8 su1 tsiong2 tsu2 。
在我所求亦恕,不過子臣弟友,
tsai6 go6 su2(正韻soo2) kiu5 ik8 su3 , put4 ko3 tsu2 sin5 te6 iu6 ,
盡五倫本分,共成名教中人。
tsin6 goo6 lun5 pun2 hun7 , kiong7 sing5 bing5 kau3 tiong1 jin5 。

~~~

所su2(正韻soo2)
查 (梅鼎祚) 明萬歷版 【字彙】
孫(sun1)五(goo6)切 蘇上聲(七虞韻 soo2) 方所也, 處所也
又 疏(su1)舉(ku2)切 數上聲(六語韻 su2) 伐木聲

查 【音韻闡微】
據瞭解:所==有唸成soo2實因明‧洪武正韻收該字為soo2。根據音韻闡微p165所==﹝協用﹞疏(su1)五(goo6)切,即唸成soo2。
《洪武正韻》以魚、虞併為一韻,而模自為一韻,又《將魚虞內第二等正齒(tsh<ㄘ> ts<ㄗ> s<ㄙ>)數音,與第三等輕脣數音,歸於模韻》 ...

查 【康熙字典】
所su2(正韻soo2)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/26/P ... ILAZ.shtml
{六語韻}【唐韻】疏(su1)舉(ku2)切【集韻】【韻會】爽(song2)阻(tsu2)切,竝數上聲(su2)。【說文】伐木聲也。從斤,戶聲。 又處所。【詩·鄭風】獻於公所。又【商頌】及爾斯所。 又【漢制】車駕所在曰行在所。【蔡邕·獨斷】天子以四海爲家,故所在曰行在所。 又【關西方言】致力於一事爲所。所謂絕利一源也。【書·無逸】君子所其無逸。又【召誥】王敬作所。 又語辭。【論語】視其所以,觀其所由。 又誓辭。【論語】予所否者。【左傳·僖二十四年】所不與舅氏同心者。 又指物之辭。【禮·檀弓】其高可隱也。【註】謂高四尺所。【前漢·疏廣傳】問金餘尙有幾所。【註】幾所,猶幾許也。【張良傳】父去裡所復還。【註】裡所,猶裡許也。 又姓。漢武帝時諫議大夫所忠。
又叶 襄(siong1)裡(li2)切,音徙(si2)。【班固·西都賦】繚以宮牆,四百餘裡(li6)。離宮別館,三十六所(si2)。
◎ 音韻參考
[ 上古音 ]:魚部審二母,shia
[ 廣 韻 ]:踈舉切,上8語,shǔ,遇開三上魚生
[ 平水韻 ]:上聲六語
[ 唐 音 ]:*shriǔ
[ 國 語 ]:suǒ
[ 粵 語 ]:so2
[ 閩南語 ]:soD2,soD5

~~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄝㄟ , enn ㄝ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
6/25 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=64

==========

(((汝猶固是保持台灣現況派嗎!? 不出聲就是 主張被中國國民黨出賣 破壞台灣現狀的被統被奴役派!! )))
今人多忘節尤其中國國民黨徒們, 此黨眾且喜磷緇,將文天祥甘為忠義正氣從容就義之氣節,拋於腦後,而心行卑躬屈膝之為, 好大喜功且無能愛掌官權, 忘昔日巢夷之逍遙, 鴟夷子之蕭灑。今有感世道凌夷不勝虛噓,每讀胡廣此文徒嘆也!
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 573&st=287

文天祥從容就義 胡廣 田園之秋陳冠學老師 讀誦
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 1845&st=18
最後由 善哉! 於 2014-07-03 07:58 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

上一頁下一頁

回到 詩詞小講堂

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客