劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

古典詩詞相關論述專用。

版主: 五葉, 壯齋

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-14 08:01 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 南無阿彌陀佛

今古禪詩 kim1 koo2 sian5 si1

【山水】民國 李炳南
【 san1 sui2 】 bin5 kok4 Li6 Ping2 Lam5
溪山皆是自然詩,百讀何曾有厭時。
khe1 san1 kai1 si6 tsu7 jian5 si1 , pik4 tok8 ho5 tsing5 iu6 iam3 si5 。
莫把清音問師曠,微機不必盡人知。
bok8 pa2 tshing1 im1 bun7 si1(su1) khong3 , bi5 ki1 put4 pit4 tsin6 jin5 ti1 。


【觀碁】同上
【 kuan1 碁 】 tong5 siong7
應著人間讓子碁,平衡結局最相宜。
ing3 tiok8 jin5 kan1 jiong7 tsu2 ki5 , ping5 hing5 kiat4 khiok8/kiok8 tsue3 siong1 gi5 。
從無君子求全勝,得意當時是錯時。
tsiong5 bu5 kun1 tsu2 kiu5 tsuan5 sing3 , tik4 i3 tong1 si5 si6 tshok4 si5 。


碁(ki5)
【午集下】【石字部】 碁; 康熙笔画:13
【廣韻】【集韻】竝渠(ku5)之(tsi1)切。同棊(ki5)。圍碁也。【揚子·法言】圍碁擊劒,反目眩刑。註詳木部八畫。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:kei4

棊(ki5 或作碁、櫀,通作棋。)
【辰集中】【木字部】 棊; 康熙笔画:12
【唐韻】【集韻】【韻會】渠(ku5)之(tsi1)切【正韻】渠(ku5)宜(gi5)切,竝音其(ki5)。或作碁、櫀,通作棋。【說文】博棊。【徐曰】棊者,方正之名。古通謂博奕之子爲棊。又【楚辭•招魂】菎蔽象棊,有六簙些。【註】樗蒱馬也。 又【博物志】堯造圍棊,丹朱善之。 又【劉向•說苑】雍周謂孟嘗君曰:足下燕居,鬭象棋,亦戰鬭之事乎。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:kei4


《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【對酒詩】.【讀禪經】 唐 白居易 / 【題西林壁】.【觀潮】 宋 蘇軾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=47

【送春】.【宿 嶽麓寺待笠雲長老不歸】. 【題玉池別墅】 清 八指頭陀
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=43

【過養知書屋敬贈】清 八指頭陀 / 【無題】清 無名丐者
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=45

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=39

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 其九 ~ 十一 / 【物邊雜拾】民國 南懷瑾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=41

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
【過蠻溪】. 【簡朱筱戡兄於南京】民國 南懷瑾 / 【詠懷詩】晉 史宗
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-14 08:02 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛
《師範》 (清河先生撰)
《 si1(su1) huan7 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
若肯堅心苦鍊磨,平生所學即專科。
jiok8 khing2 kian1 sim1 khoo2 lian7 mo5 , ping5 sing1 su2 hok8 tsik4 tsuan1 kho1 。
獻身教育良為範?地獄門中師佔多。
hian3 sin1 kau3 iok8 liong5 ui5 huan7? te7/ti7 giok8 bun5 tiong1 si1(su1) tsiam3 to1 。

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
才智英敏者,宜以問學攝其躁。
tsai5 ti3 ing1 bin2 tsia2 , gi5 i6 bun7 hok8 siap4 ki5 tso3 。
氣節激昂者,當以德性融其偏。
khi3 tsiat4 kik4 gong5 tsia2 , tong1 i6 tik4 sing3 iong5 ki5 phian1 。
一勺水,便具四海水味。世法不必盡嘗。
it4 tsiok4 sui2 , pian7 ku7 si3 hai2 sui2 bui7 。 se3 huat4 put4 pit4 tsin6 siong5 。
千江月,總是一輪月光。心珠宜當獨朗。
tshian1 kong1 guat8 , tsong2 si6 it4 lun5 guat8 kong1 。 sim1 tsu1 gi5 tong1 tok8 long6 。

~~~

圖檔
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

夜讀 善哉 2014.6.13
ia7 tok8
初夏中宵寂靜深,淡江明月入窗心。
tshu1 ha7 tiong1 siau1 tsik8 tsing6 sim1 ,
tam6 kong1 bing5 guat8 jip8 tshong1 sim1 。
夜來書冊香醇味,如飲醍醐醒胸襟。
ia7 lai5 su1 tshik4 hiong1 sun5 bi7 ,
ju5 im2 te5 hoo5 sing2 hiong1 kim1 。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-15 10:17 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 南無阿彌陀佛

《題 紫瑜女史畫展》(清河先生撰)
《te5 tsi2 u5 lu6 su2 hua7 tian2 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
紙上饒生趣,毫端草木香。
tsi2 siong7 jiau5 sing1 tshu3 , ho5 tuan1 tsho2 bok8 hiong1。
行雲流水外,無處不文章。
hing5 un5 liu5 sui2 gue7,bu5 tshu3 put4 bun5 tsiong1。


*此詩寫於30年前,畫家紫瑜女史已忘其人矣,
tshi2 si1 sia2 u1 30 lian5 tsian5, hua7 ka1 tsi2 u5 lu6 su2 i2 bong7 ki5 jin5 i2,
只知其風格不同於一般。
tsi2 ti1 ki5 hong1 kik4 put4 tong5 u1 it4 pan1。


《先正格言》
《sian1 tsian3 kik4 gian5》
得意處論地談天,俱是水底撈月。
tik4 i3 tshu3 lun7 te7/ti7 tam5 thian1, ku1 si6 sui2 te2 lo5 guat8。
拂意時吞冰嚙雪,纔為火內栽蓮。
hut4 i3 si5 thun1 ping1 gau2 suat4 , tsai5 ui7 ho2 lui7 sai1 lian5。

事理因人言而悟者,有悟還有迷,
si7/tsi7(su7) li2 in1 jin5 gian5 ji5 goo7 tsia2, iu6 goo7 huan5 iu6 be5,
總不如自悟之了了。
tsong2 put4 ju5 tsu7 goo7 tsi1 liau2 liau2。
意興從外境而得者,有得還有失,
i3 hing3 tsiong5 gue7 king2 /king3 ji5 tik4 tsia2, iu6 tik4 huan5 iu6 sit4,
總不如自得之休休。
tsong2 put4 ju5 tsu7 tik4 tsi1 hiu1 hiu1。

~~~

江韻唸法不同派別唸法與音註有異, 可概分下面三種派別
1. 從古音韻(古通陽) {ㄧ東古通冬鍾江, 二冬古通東 , 此派概以陽(唐)韻系開合亦皆有之通用 ~ong }
2. 從江韻開合分別 { ~ong <合> ; ~ang <開>} 。
3. 開合規則韻書有別, 而使 { ~ong ; ~ang } 因開合韻書規則稍有差別
使江韻字 { ~ong ; ~ang 有各別互異讀法} 而成ㄧ派。

江攝開合(江講絳覺-外轉第三開合) <新增韻鏡易解大全> :
(開 ~ang ; 合 ~ong) 口訣 : 開(~ang)-> 唇牙二音.平去入,舌音.上入, 齒音. 上去, 喉音. 平入,半舌半齒.上去是也。
所餘竝皆合(~ong)也。
下面此link 在台語社之討論
https://www.facebook.com/groups/Taigisi ... omments=17

詳細請參考 『上平三江』依韻鏡外轉第三開合圖表-論其音韻
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... a=page%3D1
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-16 07:58 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《壽 朱癡卿詞長七十》 (清河先生撰)
《 siu7 tsu1 thi1/tshi1 khing1 si5 tiong2 tshit4 sip8 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=4

閱世經過七十春,羨翁愈老愈精神。
uat8 se3 king1 ko1 tshit4 sip8 tshun1 , sian7 ong1 ju6 lo6 ju6 tsing1 sin5 。
揚名藝苑推耆宿,遯跡磺溪作散人。
iong5 bing5 ge7 uan2/uan3 thui1 ki5 siok4 , tun7 tsik4 hong5 khe1 tso3 san3 jin5 。
詩酒琴書茶潤性,梅蘭松柏竹為鄰。
si1 tsiu2 kim5 su1 ta5/tsha5 jun7 sing3 , bue5/mui5 lan5 siong5 pik4 tiok4 ui5 lin5 。
有緣中社盟吟侶,虔祝期頤福壽臻。
iu6 uan5 tiong1 sia6 bing5 gim5 lu6 , kian5 tsiok4 ki5 2 ki1 i5 hok4 siu7 tsin1 。

*朱老書法尤佳。此詩也是老作品啦!
tsu1 lo6 su1 huat4 iu5 kai1 。 tshi2 si1 ia6 si6 lo6 tsok4 phin2 la3 !

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
情之同處即為性。
tsing5 tsi1 tong5 tshu3 tsik4 ui5 sing3 。
捨情,則性不可欲,見之公處即為理。
sia2 tsing5 , tsik4 sing3 put4 khoo2 iok8 , kian3/hian7 tsi1 kong tshu3 tsik4 ui5 li2 。
捨欲,則理不可明。
sia2 iok8 , tsik4 li2 put4 khoo2 bing5 。
故君子不能滅情,惟事平情而已。
koo3 kun1 tsu2 put4 ling5 biat8 tsing5 , ui5 si7/tsi7(su7) ping5 tsing5 ji5 i2 。
不能絕欲,惟其寡慾而已。
put4 ling5 tsuat8 iok8 , ui5 ki5 kua2 iok8 ji5 i2 。

~~

磺(king2 銅鐵樸石也。 又强也。 ; 音黃(hong5)。石名。 )
【午集下】【石字部】 磺; 康熙笔画:17; 页
【玉篇】古(koo2)猛(bing6)切,讀若穬(king2)。【說文】銅鐵樸石也。 又【玉篇】强也。
又【集韻】胡(hoo5)光(kong1)切,音黃(hong5)。石名。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:胡光切,下平11唐,huáng,宕合一平唐匣
[ 粤 语 ]:wong4
[ 闽南语 ]:hong5


【戌集下】【頁字部】 頥; 康熙笔画:15
【正字通】俗頤字。

頤( 音移(i5) 顄也{同頷}。 【前漢·賈誼傳】頤指如意。【註】頤指:動頤指麾。 頤,養也。 朶頤者,嚼也。 又期頤,老也。【禮·曲禮】百年曰期頤。 又頤,深也。 又語助聲。夥頤 。)
【戌集下】【頁字部】 頤; 康熙笔画:15
【唐韻】與(u6)之(tsi1)切【集韻】【韻會】盈(ing5)之(tsi1)切【正韻】延(ian5)知(ti1)切,竝音移(i5)。【說文】顄也{同頷}。【禮·玉藻】頤霤垂拱。【疏】霤,屋簷,身俯故頭臨前,垂頤如屋霤。【又】端行,頤霤如矢。【釋文】頤音夷。【前漢·賈誼傳】頤指如意。【註】但動頤指麾,則所欲皆如意。 又卦名。【易·頤卦】頤,貞吉,觀頤,自求口實。【疏】頤,養也。【又】初九,觀我朶頤。【註】朶頤者,嚼也。 又期頤,老也。【禮·曲禮】百年曰期頤。【註】飮食居處皆待于養也。 又【小爾雅】頤,深也。 又語助聲。【史記·陳涉世家】夥頤,涉之爲王沈沈者。【註】楚人謂多爲夥。又言頤者,助聲之辭也。 又地名。【史記·灌嬰傳】與漢王會頤鄕。【註】苦縣有頤鄕。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上平四支
[ 粤 语 ]:ji4

~~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-17 08:23 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 南無阿彌陀佛

《閒居漫詠》(清河先生撰)
《 han5 ku1/ki1 ban7 ing7 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
不關風月不關情,靜室潛修史自烹。
put4 kuan1 hong1 guat8 put4 kuan1 tsing5 ,
tsing6 sit4 tsiam5 siu1 su2 tsu7 phing1 。
領略個中真妙理,心如止水一般平。
ling2 liok8 ko3 tiong1 tsin1 biau7 li2 ,
sim1 ju5 tsi2 sui2 it4 pan1 ping5 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
物莫大于天地日月,而子美云;
but8 bok8 tai7/to6 u5 thian1 te7/ti7 jit8 guat8 , ji5 tsu2 bi6 un5 ;
《日月籠中鳥,乾坤水上萍。》
《 jit8 guat8 long5 tiong1 niau2 , kian5 khun1 sui2 siong7 ping5 。 》
事莫大于揖遜征誅,而康節云:
si7/tsi7(su7) bok8 tai7/to6 u5 ip4 sun3 tsing1 tu1 , ji5 khong1 tsiat4 un5 :
《唐虞揖遜三杯酒,湯武征誅一局棋。》
《 tong5 gu5 ip4 sun3 sam1 pue1 tsiu2 , thong1 bu6 tsing1 tu1 it4 khiok8/kiok8 ki5 。 》
人能以此胸襟眼界,吞吐六合上下千古。
jin5 ling5 i6 tshi2 hiong1 kim1 gian2 kai3 , thun1 thoo2 liok8 hap8 siong7 ha6 tshian1 koo2 。
事來如漚生大海,事去如影滅長空。
si7/tsi7(su7) lai5 ju5 iu1 sing1/to6 hai2 ,si7/tsi7(su7) khu3 ju5 ing2 biat8 tiong5 khong1 。
自經綸萬變,而不動一塵矣。
tsu7 king1 lun5 ban7 pian3 , ji5 put4 tong6 it4 tin5 i2 。


誅(t<ㄉ>u1)
【酉集上】【言字部】 誅; 康熙笔画:13
【唐韻】陟(tik4)輸(su1)切【集韻】【韻會】追(tui1)輸(su1)切,音株(t<ㄉ>u1)。【說文】討也。【廣雅】殺也。【書·胤征】以干先王之誅。【禮·月令】詰誅暴慢。【註】誅者,戮其人。【前漢·刑法志】征暴誅悖,治之威也。【莊子·庚桑楚】爲不善乎顯明之中者,人得而誅之,爲不善乎幽暗之中者,鬼得而誅之。 又【釋名】罪及餘人曰誅。誅,株也。如株木根,枝葉盡落也。【周禮·秋官·司烜氏】軍旅修火禁,邦若屋誅,則爲明竁焉。【註】鄭司農云:屋誅,謂夷三族。 又【易·雜卦】明夷誅也。【註】誅,傷也。 又【晉語】小國敖,大國襲焉,曰誅。 又【玉篇】罰也。【禮·曲禮】以足蹙路馬芻有誅,齒路馬有誅。【註】誅,罰也。 又【類篇】責也。【左傳·襄三十一年】誅求無時。【註】誅,責也。【周禮·天官·大宰】誅以馭其過。【疏】人有過失,非故爲之者,則以言語責讓之。 又翦除也。【晉語】故以惠誅怨。【註】誅,除也。【楚辭·卜居】寧誅鋤草茅,以力耕乎。【杜甫·岳麓山道林二寺詩】傍此煙霞茅可誅。【正字通】翦茅爲屋。借用誅字。 
又叶之(tsi1)由(iu5)切,音周(tsiu1)。【華覈·自責文】不敢違敕,懼速罪誅(tsiu1),冒承詔命,魂逝形留(liu1)。 
又叶株(t<ㄉ>u1)遇(gu7)切,株(t<ㄉ>u3)去聲。【蔡邕·釋誨】下獲熏胥之辜,高受滅家之誅(t<ㄉ>u3),前車已覆(hok4),襲軌而騖(bu7)。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:zyu1
[ 闽南语 ]:tu1,thi1,thu1


動(t<ㄉ>ong6)
【子集下】【力字部】 動
【唐韻】【正韻】徒(too5)摠(tsong2)切【集韻】【韻會】杜(too6)孔(khong2)切,同上聲(t<ㄉ>ong6)。【說文】作也。【增韻】動,靜之對。【易·坤卦】六二之動,直以方也。【書·說命】慮善以動,動惟厥時。又【廣韻】出也。【禮·月令】仲春,蟄蟲鹹動。又搖也。【ju5信·夢入內堂詩】日光釵焰動,窗影鏡花搖。
又【韻會】【正韻】徒(too5)弄(nong7)切,同去聲(t<ㄉ>ong7)。【易·繫辭】雷以動之,風以散之。【韻會】凡物自動,則上聲。彼不動而我動之,則去聲。
又【集韻】覩孔切,音董。振動,拜也,以兩手相擊而拜。今倭人拜以兩手相擊,蓋古之遺法。
◎ 音韻參考
[ 上古音 ]:東部定母,dong
[ 廣 韻 ]:徒揔切,上1懂,dòng,通開一上東定
[ 平水韻 ]:上聲一董
[ 粵 語 ]:dung6
[ 閩南語 ]:tang7,tong7


用轉調規則來分別 第7音 去音或上聲韻, 可將此字用為形容詞造一詞彙來驗證其轉調是否 7~3 ,
是則該字為 去聲第7音, 否則該字若轉為第一聲調較順口, 則其為上聲第6聲調.

如 :
1. 道長 (是 to7~3<倒to3> tiong2 或是 to6~1 tiong2)?
2. 部長 (是 poo7~3<布poo3> tiong2 或是 poo6~1 tiong2)?
3. 動物 (是 tong7~3<凍tong3> but4 或是 tong6~1 but4)?
4. 隊長 (是 tui7~3<對tui3> tiong2 或是 tui6~1 tiong2)?


一括漢字文讀音第6聲調(濁上聲韻)漢字 與 其發音規則 分享
viewtopic.php?f=6&t=27774

道(to6 所行道也。 一達謂之道路。{名詞.形容詞}【詩·小雅】周道(to6)如砥。
; 陶去聲(to7)。 ##言也。{動詞}【孝經】非先王之法言不敢道(to7)。【大學】如切如磋者,道(to7)學也。
; 音覩(too6)。【易林】冬藪枯腐,當風于道(too6)。蒙蔽塵埃,左氏勞苦(khoo2)。
; 上古音: 頭上聲(tio6/tiu6)。【詩·衞風】牆有茨,不可道(tio6/tiu6)也。叶下醜(tshiu2)。)
【酉集下】【辵字部】 道; 康熙笔画:16
【唐韻】徒(to5)皓(ho6)切【集韻】【韻會】【正韻】杜(too6)皓(ho6)切,竝陶上聲(to6)。【說文】所行道也。{名詞.形容詞}【【爾雅·釋宮】一達謂之道路。【詩·小雅】周道如砥。【前漢·董仲舒傳】道者所由適于治之路也。 又【廣韻】理也,衆妙皆道也,合三才萬物共由者也。【易·繫辭】一隂一陽之謂道。【又】立天之道,曰隂與陽。立地之道,曰柔與剛。立人之道,曰仁與義。【書·大禹謨】道心惟微。 又順也。【書·禹貢】九河旣道。【註】順其道也。 又國名。【左傳·僖五年】江黃道柏。【註】道國,在汝南安陽縣南。 又【韻會】州名。漢屬零陵郡,唐營州,攺道州。 又當道,草名。【博雅】當道,馬舄也。
又【集韻】【韻會】大(tai7)到(to3)切【正韻】杜(too6)到(to3)切,竝陶去聲(to7)。 【正韻】言也。{動詞}【孝經】非先王之法言不敢道(to7)。【大學】如切如磋者,道(to7)學也。 又由也。【禮·禮器】苟無忠信之人,則理不虛道(to7)。【中庸】尊德性而道(to7)問學。 又治也。與導(to7)同。【論語】道(to7)千乗之國。【史記·文帝紀】道民之略,在于務本。 又引也。【左傳·隱五年】請君釋憾于宋,敝邑爲道(to7)。 又從也。【前漢·淮南王傳】諸使者道(to7)長安來。【山海經】風道(to7)北來。【註】道,從也。
又叶徒(too5)厚(hio6)切,頭上聲(tio6/tiu6)。【詩·衞風】牆有茨,不可道(tio6/tiu6)也。叶下醜(tshiu2)。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声十九皓
[ 粤 语 ]:dou3 dou6
[ 闽南语 ]:to7

~~~
(((江攝開合(江講絳覺-外轉第三開合 與音韻)))
請教自幼家傳漢文文讀音之魁源兄 江攝上去入音韻後回覆如下:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... comments=8
上平三江韻 以 江(kong1)為切音韻母字為最基本 (亦有郎為韻母) 四書五經為古時讀冊人傳承文讀音最基本教材, 四書五經皆源自唐前, 自古傳承江韻當然不論開合(下平七陽韻 (唐韻) 亦有開合分) 都應該以 ONG 為韻母. 新增韻鏡易解大全 只辨開合, 並無分 (ong or ang)
只是現代人愛用 ong ang 分開合, 余見陽韻(唐韻) 亦有開合分亦皆用 ong 開合自如不礙. 再者以上古音(唐前音) 江韻自古音皆 ong 僅是到唐韻由古一東二冬(鍾)合口轉化成如 陽韻之 ong 開口音焉爾.

再論入聲三覺韻: 此韻大部分以 岳嶽(gok4)/角(kok4) 為基本韻母.
但論到 入聲韻 岳嶽角覺學, 小弟亦覺其都該為 ok , 尤其自此些字之唐前古音都是 有 ok韻母之入聲音韻 如
1. 岳嶽 音玉(giok8)。【曹植·責躬詩】願蒙矢石(siok8),建旗東嶽(giok8)。庶立毫釐,微功自贖(siok8)。
2. 角 通雅:角,古音祿(lok8)。詩召南:誰謂雀無角(lok8),何以穿我屋(ok4)。
史記刺客傳:天雨粟(siok4),馬生角(lok8)。前漢東方朔傳:臣以爲龍又無角(lok8),謂之爲蛇又有足(tsiok4)。
揚子太玄經:嘖以牙者童其角(lok8),㩣以翼者兩其足(tsiok4)。

(((入聲三覺 音切以 岳嶽/角 為最基本韻母為主, 古音皆從 OK 韻尾 )))
3. 濁(tshok4) 叶昌(tshiong1)六(liok8)切,音逐(tshok4)。【前漢·潁川歌】潁水濁tshok4),灌氏族(tsok4)。
4. 斲(tok4) 叶竹(tiok4)鹿(lok8)切。【漢淮南王屛風賦】大匠治之,雕刻削斲(tok4)。等化器類,庇廕尊屋(ok4)。
5. 濯 叶㕑(tu5)玉(giok8)切,音逐(tiok8)。【陶潛詩】洋洋平津,乃漱乃濯(tiok8)。邈邈遐景,載欣載矚(tsiok4)。

詳細請參考 『上平三江』依韻鏡外轉第三開合圖表-論其音韻
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... a=page%3D1
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-18 08:34 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《今人不讀古人詩》(清河先生撰)
《 kim1 jin5 put4 tok8 koo2 jin5 si1 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
今人不讀古人詩,行有名車食有魚。
kim1 jin5 put4 tok8 koo2 jin5 si1 , hing5 iu6 bing5 tshia1 sik8 iu6 gu5 。
孔子已回中土去,今人不讀古人詩。
khong2 tsu2 i2 hue5 tiong1 thoo2 khu3 , kim1 jin5 put4 tok8 koo2 jin5 si1。

《 先正格言 》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
人之所賴以生者惟錢財,
jin5 tsi1 su2 lai7 i6 sing1 tsia2 ui5 tsian5 tsai5 ,
能於錢財上寬一分待人,
ling5 u1 tsian5 tsai5 siong7 khuan1 it4 hun tai6 jin5 ,
省一分濟人,若能事事留心、久久習慣,
sing2 it4 hun1 tse3 jin5 , jiok8 ling5 si7/tsi7(su7) si7/tsi7(su7) liu5 sim1 、 kiu2 kiu2 sip8 kuan3 ,
雖不見福,而禍自消矣。
sui1 put4 kian3 hok4 , ji5 ho6 tsu7 siau1 i2 。
如一味刻薄以為得計,
ju5 it4 bi7 khik4 pok8 i6 ui5 tik4 ke3 ,
一遇飛災,蕩產傾家,
it4 gu7 hui1 tsai1 , tong6 san2 khing1 ka1 ,
所入不償所出,悔之晚矣。
su2 jip8 put4 siong5/siong7 su2 tshut4 , hue2 tsi1 buan6 i2 。

~~~

濟(tse2 水名。 【書·禹貢】導沇水,東流爲濟。【山海經】支離之山,濟水出焉。 又濟南,郡名。
##又濟濟(tse2~1 tse2~1 台語常用詞),衆盛之貌。一曰多威儀也。【詩·大雅】濟濟(tse2~1 tse2~1)多士。
; tse3 渡也。 過渡謂之涉濟。【詩·邶風】濟有深涉。
 又止也。【詩·鄘風】旣不我嘉,不能旋濟。 又與霽通。亦止也。
; tse6 與霽同。 )
【巳集上】【水字部】 濟; 康熙笔画:18
【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】子(tsu2)禮(le6)切,音秭(tse2)。水名。【說文】水出常山郡房子縣贊皇山。【釋名】濟,濟也,源出河北濟河而南也。【風俗通·山澤篇】濟者齊,齊其度量也。【書·禹貢】導沇水,東流爲濟。【傳】泉源爲沇,流去爲濟。 又水名,出酈縣。【山海經】支離之山,濟水出焉。 又濟南,郡名。【廣輿記】漢初爲濟南國,景帝時分郡。 
又濟濟(tse2~1 tse2),衆盛之貌。一曰多威儀也。【詩·大雅】濟濟(tse2~1 tse2)多士。
又【廣韻】【集韻】【韻會】【正韻】竝子(tsu2)計(ke3)切,音霽(tse3)。渡也。【揚子·方言】過渡謂之涉濟。【詩·邶風】濟有深涉。 又止也。【詩·鄘風】旣不我嘉,不能旋濟。 又與霽通。亦止也。【爾雅·釋天】濟,謂之霽。【疏】濟,止也。今南陽人呼雨止爲霽。 又成也。【左傳·僖二十年】以欲從人則可,以人從欲鮮濟。 又利用也。【易·繫辭】臼杵之利,萬民以濟。 又益也。【左傳·桓十一年】莫敖曰:盍請濟師于王。又賙救也。【易·繫辭】知周乎萬物,而道濟天下。 又相助也。【易·謙卦】天道下濟而光明。 又【揚子·方言】濟,憂也。陳楚或曰溼,或曰濟。 又讀作擠(tse3),滅也。【晉語】二帝用師,以相濟也。【註】濟,當讀爲擠。 
又【集韻】前(tsian5)西(se1)切,音齊(tse5)。濟濟(tse5~7 tse5),祭祀容。
又在(tsai6)禮(le6)切,音薺(tse6)。與霽同。
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:脂部精母,tzyei
[ 广 韵 ]:子禮切,上11薺,jǐ,蟹開四上齊精
[ 平水韵 ]:上声八荠·去声八霁
[ 唐 音 ]:tzèi
[ 国 语 ]:jì,jǐ,qí
[ 粤 语 ]:zai2 zai
[ 闽南语 ]:che3

============

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-19 08:01 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《賞荷》(清河先生撰)
《 siong2 ho5 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
曲沼風翻葉葉輕,荷香引我出郊行。
khiok4 tsiau2 hong1 huan1 iap8 iap8 khing1 , ho5 hiong1 in2 go6 shut4 kau1 hing5 。
今朝所遇皆君子,韻自詩心妙處生。
kim1 tiau1 su2 gu7 kai1 kun1 tsu2 , un7 tsu7 si1 sim1 biau7 tshu3 sing1 。

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=8

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
做人。只是一味帥真,蹤跡雖隱還顯。
tso3 jin5 。 tsi2 si6 it4 bi7 sut4 tsin1 , tsiong1 tsik4 sui1 in2 huan5 hian2 。
存心。若有半毫未淨,事為雖公亦私。
tsun5 sim1 。 jiok8 iu6 puan3/pan3 ho5 bi7/bui7 tsing7 , si7/tsi7(su7) ui5 sui1 kong ik8 si1(su1) 。
榮與辱共蒂,厭辱何須求榮。
ing5 u6 jiok8 kiong7 te3 , iam3 jiok8 ho5 su1 kiu5 ing5 。
生與死同根,貪生不必畏死。
sing1 u6 si2 tong5 kun1 , tham1 sing1 put4 pit4 ui3 si2 。
天欲禍人,必先以微福驕之。
thian1 iok8 ho6 jin5 , pit4 sian1 i6 bi5 hok4 kiau1 tsi1 。
所以福來不必喜,要看他會受。
su2 i6 hok4 lai5 put4 pit4 hi2 , iau3 khan3 tho1 hue7 iu6 。
天欲福人,必先以微禍儆之。
thian1 iok8 hok4 jin5 , pit4 sian1 i6 bi5 ho6 king2 tsi1 。
所以禍來不必憂,要看他會救。
su2 i6 ho6 lai5 put4 pit4 iu1 , iau3 khan3 tho1 hue7 kiu3 。

~~

帥(sut4 【易·師卦】長子帥(sut4)師。【左傳·襄十年】牽帥(sut4)老夫,以至于此。 又循也。 遵也。 又聚也。 又佩巾也。
; 率去聲(sui3/sue3)。 將帥也。 主也,率也,統也,領也。 )

【寅集中】【巾字部】 帥; 康熙笔画:9
〔古文〕䢦【唐韻】所(su2)律(lut4)切【集韻】【正韻】朔(sok4)律(lut4)切,竝音蟀(sut4)。【易·師卦】長子帥(sut4)師。【左傳·襄十年】牽帥(sut4)老夫,以至于此。 又循也。【禮·王制】命鄉簡不帥(sut4)敎者以告。【註】帥,循也。 又遵也。【前漢·循吏傳】蕭曹以寬厚淸靜,爲天下帥。【註】帥,遵也。 又聚也。【揚雄·甘泉賦】帥尒隂閉,霅然陽開。【註】晉灼曰:帥,聚也。 又【說文】佩巾也。【廣雅】巾也。 
又【廣韻】【集韻】【韻會】【正韻】竝所(su2)類(lui7/lue7)切,率去聲(sui3/sue3)。【廣韻】將帥也。【正韻】主也,率也,統也,領也。【周禮·夏官】二千五百人爲師,師帥皆中大夫。五百人爲旅,旅帥皆下大夫。【左傳·宣十二年】命爲軍帥。【疏】軍帥,軍之主帥。【前漢·黃霸傳】置父老師帥。 又姓。【廣韻】本姓師,晉景帝諱,改爲帥氏。晉尚書郞帥昺。 
又【五音集韻】舒(su1)芮(jue7)切,音稅(sue3)。同帨。亦佩巾也。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:所類切,去6至,shuài,止合三去脂B生
[ 平水韵 ]:入声四质
[ 唐 音 ]:shruì
[ 国 语 ]:shuài,shuò
[ 粤 语 ]:seoi3 seot1
[ 闽南语 ]:soe3,sui2

~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55

濟濟(tse2~1 tse2~1 台語常用詞),衆盛之貌。一曰多威儀也。【詩·大雅】濟濟(tse2~1 tse2~1)多士。
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 573&st=270
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-20 08:08 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

【題寸香齋】民國 虛雲老和尚
【 te5 tshun3 hiong1 tsai1 】 Bin5 Kok4 HU1 UN5 lo6 ho5 siong7
寸香陪客坐,聊將水當茶。
tshun3 hiong1 pue5 khik4 tso7 , liau5 tsiong1 sui2 tong1 ta5/tsha5 。
莫嫌言語寡,應識事無涯。
bok8 hiam5 gian5 gu6 kua2 , ing1 sik4 si7/tsi7(su7) bu5 ga5 。
岩樹井藤命,駒光過隙嗟。
gam5/giam5 su7/su6 tsing2 tin5 bing7 , ku1 kong1 ko3 khik4 tsia1 。
佛言放下著,豈獨手中花。
put8 gian5 hong3 ha7 tiok8 , khi2 tok8 siu2 tiong1 hua1 。

【頌古庭祖師】同上
【 siong7 koo2 ting5 tsoo2 si1(su1) 】 tong5 siong7
名句拈題處,由來沐祖恩。
bing5 ku3 l<n>iam5 te5 tshu3 , iu5 lai5 bok8 tsoo2 un1 。
清風吹野遍,麗日起沉湮。
tshing1 hong1 tshui1 ia6/u6 pian3 , le7 jit8 khi2 tim5 in1 。
金壁宗風遠,禪源福慧深。
kim1 pik4 tsong1 hong1 uan6 , sian5 guan5 hok4 hui7 sim1 。
願將昆海水,灑作十方春。
guan7 tsiong1 kun1 hai2 sui2 , sai2/sa6/sai3 tsok4 sip8 hong1 tshun1 。

【頌古庭祖師】 應屬押 十一真 進退格(進出句押鄰韻) 之變格
恩 上平聲 十三元
湮 上平聲 十一真
深 下平聲 十二侵
春 上平聲 十一真

漫談『孤雁入群』(【雙出雙入格】,所謂進退韻,又叫轆轤韻。) 高 明 誠
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?show...opic=11951&st=4

《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【山水】. 【觀碁】 民國 李炳南
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=50

【對酒詩】.【讀禪經】 唐 白居易 / 【題西林壁】.【觀潮】 宋 蘇軾
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=47

【送春】.【宿 嶽麓寺待笠雲長老不歸】. 【題玉池別墅】 清 八指頭陀
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=43

【過養知書屋敬贈】清 八指頭陀 / 【無題】清 無名丐者
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=45

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=39

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 其九 ~ 十一 / 【物邊雜拾】民國 南懷瑾
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=41

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
【過蠻溪】. 【簡朱筱戡兄於南京】民國 南懷瑾 / 【詠懷詩】晉 史宗
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.ph...=27781&start=33
最後由 善哉! 於 2014-06-20 08:34 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-20 08:11 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛
《東寧憶往》(清河先生撰)
《 Tong1 Ning5 ik4 ong6 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
驅夷立國建東寧,教稼屯軍志復明。
khu1 i5 lip8 kok4 kian3 Tong1 Ning5 , kau3 ka3 tun5 kun1 tsi3 hok8 Bing5 。
三百餘年遺正氣,至今人尚說延平。
sam1 pik4 u5 lian5 ui5/i5 tsing3 khi3 , tsi3 kim1 jin5 siong7 suat4 ian5 ping5 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
一念過差,足喪生平之善。
it4 liam7 ko3 tsha1 , tsiok4 song3 sing1 ping5 tsi1 sian6(##註1) 。
終身檢飭難蓋一事之愆。
tsiong1 sin1 kiam2 thik4 lan5 kai3 it4 si7/tsi7(su7) tsi1 khian1 。
從五更枕席此參勘心體,
tsiong5 goo6 king1 tsim2 sik8 tsham1 kham3 sim1 the2 ,
氣未動情未萌,纔見本來面目。
khi3 bi7/bui7 tong6 tsing5 bi7/bui7 bing5/bong5 , tsai5 kian3/hian7 pun2 lai5 bian7 bok8 。
向三時飲食中諳練世味,
hiong3 sam1 si5 im2 sik8 tiong1 am1 lian7 se3 bi7 ,
濃不欣,淡不厭。
nong5/long5 put4 hin1 , tam6 put4 iam3 。
方為切實工夫。
hong1 ui5 tshiat4/tshe3 sit8 kong1 hu1 。
操存要有真宰。
tsho1 tsun5 iau3 iu6 tsin1 tsai2 。
無真宰,則遇事便倒,
bu5 tsin1 tsai2 , tsik4 gu7 si7/tsi7(su7) pian7 to3 ,
何以植頂天立地之砥柱。
ho5 i6 ti7 ting2 thian1 lip8 te7/ti7 tsi1 tsi2/khe2 tu6 。
應用要有圓機。
ing3 iong7 iau3 iu6 uan5 ki1 。
無圓機,則觸物有礙,
bu5 uan5 ki1 , tsik4 tshiok4 but8 iu6 gai7 ,
何以成旋乾轉坤之經綸。
ho5 i6 sing5 suan7 kian5 tuan2 khun1 tsi1 king1 lun5 。~~~
##善註1->善哉案:(【韻會(元朝)】【正韻(明朝)】以前善字無收去聲韻惟上聲sian6<但【廣韻(唐.宋朝)】【集韻(宋朝)】切音下字有以去聲用者>,
【韻會(元朝)】【正韻(明朝)】善字註解中: 善(sian7)之, 的"善"<動詞>用去聲)
【廣韻】【集韻】時, 下字音切善已有去聲(sian7) : 邅(tian7)又【廣韻】除(tu5)善(sian7)切【集韻】丈(tiong7)善(sian7)切,竝去聲(tian7)。
查 "邅" 字音切
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/37/K ... XVUY.shtml


飭(thik4 致堅也。 謹貌。 又修治。 又勤也。  又整備(正)也。 又與敕同。命令也。)
【戌集下】【食字部】 飭; 康熙笔画:13
【廣韻】恥(thi2)力(lik8)切【集韻】【韻會】蓄(thiok4)力(lik8)切,竝音敕(thik4)。【說文】致堅也。【玉篇】謹貌。【禮·樂記】再始以著往,復亂以飭歸。【註】再擊鼓以明其進,復擊鐃以謹其退也。 又修治。【易·雜卦】蠱則飭也。 又勤也。【周禮·天官·大宰】百工飭化八材。【疏】飭,勤也。又【冬官·考工記】飭力以長地財,謂之農夫。 又【廣韻】整備也。【詩·小雅】戎車旣飭。【傳】飭,正也。【禮·月令】仲冬飭死事。【註】誓戒六軍,厲必死之志也。【前漢·武帝紀】飭躬齋戒。 又與敕同。命令也。【齊語】飭其子弟,相語以事。【前漢·張敞傳】明飭長吏守丞。 【集韻】或作飾。
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:职部透母,thi?k
[ 广 韵 ]:恥力切,入24職,chi,曾開三入蒸徹
[ 平水韵 ]:入声十三职
[ 粤 语 ]:cik1sik1
[ 闽南语 ]:thek4勘(kham3 校也。覆定也。鞠囚也。 ; 音堪(kham1)。能也。 )
【子集下】【力字部】 勘; 康熙笔画:11
【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】竝苦(khoo2)紺(kam3)切,堪去聲(kham3)。【說文】校也。【玉篇】覆定也。【增韻】鞠囚也。
又【集韻】枯(khoo1)含(ham5)切,音堪(kham1)。能也。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:苦紺切,去53勘,kàn,咸開一去覃溪
[ 平水韵 ]:去声二十八勘
[ 国 语 ]:kān,kàn
[ 粤 语 ]:ham1ham3
[ 闽南语 ]:kham3砥(tsi2/khe2 磨石也。又平也,均也。 又借言節操。 本作厎。或作底。)
【午集下】【石字部】 砥; 康熙笔画:10
【廣韻】【韻會】【正韻】諸(tsu1)氏(si6)切【集韻】掌(tsiong2)氏(si6)切,竝音紙(tsi2)。磨石也。【書·禹貢】荆州礪砥砮丹。【註】砥細於礪。【山海經】崦嵫之山,其中多砥礪。 又平也,均也。【詩·小雅】周道如砥。 又借言節操。【禮·儒行】砥礪廉隅。 又砥砨,玉石。【史記·范睢傳】周有砥砨。 【說文】本作厎。或作底。【書·禹貢】厎柱析城。【註】厎柱,山名。在河水中。【前漢·梅福傳】爵祿束帛,天下之底石。 
又【集韻】曲(khiok4)禮(le6)切,音邸(khe2)。義同(tsi2)。
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:脂部照三母,tjiei
[ 广 韵 ]:旨夷切,上平6脂,zhī,止開三平脂A章
[ 平水韵 ]:上平四支·上声四纸·上声八荠
[ 粤 语 ]:dai1 dai2 zi2

~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
最後由 善哉! 於 2014-06-26 08:02 AM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-21 09:01 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《山中訪隱》(清河先生撰)
《 san1/suan1 tiong1 hong2 in2 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
老者山中隱,餐霞伴鶴眠。
lo6 tsia2 san1/suan1 tiong1 in2 , tshan1 ha5 puan7/phuan7 ho6/hok8 bian5 。
問翁今有幾,笑答不知年。
bun7 ong1 kim1 iu6 ki2 , siau3 tap4 put4 ti1 lian5 。

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
大著肚皮,容物,立定腳跟,做人。
tai7/to6 tiok8 too7 f<p>i5/phi5 , iong5 but8 , lip8 ting7 kiok4 kun1 , tso3 jin5 。
儘前行者,地步窄。向後看者,眼界寬。
tsin7 tsian5 hing5 tsia2 , te7/ti7 poo7 tsik4 。 hiong3 hio6 khan3 tsia2 , gan6 kai3 khuan1 。
花繁柳密處撥得開,方見手段。
hua1 huan5 liu2 bit8 tshu3 puat4 tik4 khai1 , hong1 kian3/hian7 siu2 tuan7 。
風狂雨驟時立得定,纔是腳跟。
hong1 kong5 u6/u2 tsoo7 si5 lip8 tik4 ting7 , tsai5 si6 kiok4 kun1 。
書有未曾經我讀,事無不可對人言。
su1 iu6 bi7/bui7 tsing5 king1 go6 tok8 , si7/tsi7(su7) bu5 put4 kho2 tui3/tue3 jin5 gian5 。

~~

山(san1/suan1) 【廣韻】所(su2)閒(han5)切【集韻】【韻會】師(si1)閒(han5)切【正韻】師(si1)姦(kan1)切,竝與刪(san1)音同。【說文】山宣(suan1 近台語白話音)也。宣氣散生萬物,有石而高也。【徐曰】象山峰竝起之形。【釋名】山,產也。產萬物者也。 【易·說卦】天地定位,山澤通氣。【書·禹貢】奠高山大川。
; 又【集韻】【韻會】竝所(su2)旃(tsan1)切,音仙(suan1/sian1)【詩·小雅】幽幽南山(suan1/sian1)。叶上干,干音堅(kian1)。又【孔子·丘陵歌】喟然迴慮,題彼泰山(suan1/sian1)。鬱確其高,梁甫迴連(lian5)。○按山在刪韻,古轉聲寒刪先通,則非止叶音矣。
; 上古音 : 音甡(sin1)。【班固·東都賦】吐燄生風,欱野歕山(sin1)。叶下振(tsin1)。)
【寅集中】【山字部】 山; 康熙笔画:3
 【正字通】本部與土阜石三部通者,竝互見。
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:元部审二母,shean
[ 广 韵 ]:所閒切,上平28山,shān,山開二平山生
[ 平水韵 ]:上平十五删
[ 唐 音 ]:*shrɛn
[ 国 语 ]:shān
[ 粤 语 ]:saan1Setduyin('Yueyin/saan1')
[ 闽南语 ]:san1,soaN1

眼(gan6)
【唐韻】五(goo6)限(han6)【集韻】【韻會】【正韻】語(gu6)限(han6)切,竝顏上聲(gan6 音仝台語白音gan2)。【說文】目也。【靈樞經·大惑論】五藏六府之精氣,皆上注于目,爲之精。精之窠爲眼,骨之精爲童子,筋之精爲黑眼,氣之精爲白眼,故童子黑眼法于隂,白眼赤衇法于陽。【釋名】限也。瞳子限限而出也。【易·說卦】巽其於人也,爲多白眼。【史記·孔子世家】眼如望羊。【晉書·阮籍傳】籍能爲靑白眼。【南史·陶弘景傳】仙書云:眼方者壽千歲。弘景末年,一眼有時而方。 又馬有夜眼。【本草綱目】馬夜眼在馬足膝上,有此能夜行。 又果名。【嵆含·草木狀】南方之果,珍異者有龍眼。 又香名。【洪芻香譜】白眼,香黃熟之別名。 又彪眼泉,地名。見【北史·常景傳】。
; 垠上聲(gun6)。【周禮·冬官考工記·輪人】望其轂欲其眼(gun6)也。【註】眼出大貌。一曰突出貌。鄭康成讀。
; 上古音: 言去聲(gian7)。【謝靈運·斤竹㵎詩】企石挹飛泉,攀林摘葉卷(kuan3)。想見山阿人,薜蘿若在眼(gian7)。
; 上古音2 : 音宴(ian3)。【蘇轍·雪詩】終勝溪嶂長熏眼(ian3),典衣共子成高讌(ian3)。)
【午集中】【目字部】 眼; 康熙笔画:11
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:五限切,上26產,yǎn,山開二上山疑
[ 平水韵 ]:上声十五潸
[ 粤 语 ]:ngaan5
[ 闽南语 ]:gam2,gan2,geng2


~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟㄝ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
6/18 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=55
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-22 08:07 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《覺》(清河先生撰)
《 kok4○若koh4/kau3 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
繁華夢初醒,避俗隱林泉。
huan5 hua5 bong7 tshu1 sing2 , pi7 siok8 in2 lim5 tsuan5 。
煙水蒼茫裡,放閒何異仙。
ian1 sui2 tshong1 bong5 li6 , hong3 han5 ho5 i7 sian1 。

○表示該音(開口呼)

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
人當變故之來只宜靜守,不宜躁動,
jin5 tong1 pian3 koo3 tsi1 lai5 tsi2 gi5 tsing6 siu2 , put4 gi5 tso3 tong6 ,
即使萬無解救,而志正守確;
tsik4 su2 ban7 bu5 kai2 kiu3 , ji5 tsi3 tsing3 siu2 khok4○若khoh4 ;
雖事不可為,而心終可白;
sui1 si7/tsi7(su7) put4 kho2 ui5 , ji5 sim1 tsiong1 kho2 pik8 ;
否則必至身敗而名亦不保,
hiu2 tsik4 pit4 tsi3 sin1 pai3 ji5 bing5 ik8 put4 po2 ,
非所以處變之道。
hui1 su2 i6 tshu3 pian3 tsi1 to6 。
步步佔先者,必有人以擠之。
poo7 poo7 tsiam3 sian1 tsia2 , pit4 iu6 jin5 i6 tse2 tsi1 。
事事爭勝者,必有人以挫之。
si7/tsi7(su7) si7/tsi7(su7) tsing1 sing3 tsia2 , pit4 iu6 jin5 i6 tsho3 tsi1 。
度量,如海涵春育。
too7 liong7 , ju5 hai2 ham5 tshun1 iok8 。
持身,如玉潔冰清。
ti5 sin1 , ju5 giok8 kik4 ping1 tshing1 。
襟抱,如光風霽月。
kim1 pau5 , ju5 kong1 hong1 tse3 guat8 。
氣概,如喬嶽泰山。
khi3 khai3 , ju5 kiau5 gok8○若goh8 thai3 san1/suan1(白suann1)


敗(pai7/pai3) 【增韻】凡物不自敗而敗之<物被敗pai3>,則北(pok4)邁(mai7)切(pai3)。物自毀壞,則薄(pok8)邁(mai7)切(pai7)。


概槪(kai3 平斗斛木。; 同槩。槩(kai3 平斗斛木。 ; 同慨(khai3)。 ; hi3/kue3 亦平木也。 音骨(kut4)。哀亂貌。 上古音: 叶音記(ki3)。 )
; 音竭(kiat8)。(木弋)也。)
【辰集中】【木字部】 槪; 康熙笔画:15
同槩。 又【韻會】尊名。【周禮·春官·*人】凡祼事用槪。凡*(pik4 磔牲也, 辜祭牲)事用散。【註】皆桼尊也。有朱帶者曰槪,無飾曰散。 又與漑通。【周禮·春官·大宗伯·*滌濯註】漑,祭器也。本或作槪。槪,拭也。 
又【集韻】巨(ku6)列(liat8)切,音竭(kiat8)。(木弋)也。亦省作楬。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:koi3
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... RNEA.shtml


槩(kai3 平斗斛木。 ; 同慨(khai3)。 ; hi3/kue3 亦平木也。 音骨(kut4)。哀亂貌。 上古音: 叶音記(ki3)。 )
【辰集中】【木字部】 槩; 康熙笔画:15
【唐韻】古(koo2)代(tai7)切【集韻】【韻會】居(ku1)代(tai7)切,竝音漑(kai3)。平斗斛木。【說文】作(木气) ,斗斛。【徐曰】(木气),戛摩之也。斗斛,量槩也。【禮·月令】仲春之月,正權槪。【周禮·冬官考工記】*氏槩而不稅。【疏】槩,所以勘諸廛之量器,以取平者。又平也。【管子·樞言】釜鼓滿則人槪之,人滿則天槪之。 又大槪,大率也。【史記·伯夷傳】其文辭不少槩見。【莊子·天下篇】槩乎皆常有聞者也。【張衡·東京賦】粗爲賔,言其梗槩如此。 又感觸經心也。【史記·范雎傳】臣愚,不槩于王心。【淮南子·精神訓】勢位爵祿,何足以槩志。 又節槩。【左思·吳都賦】俗有節槩之風。【晉書·桓溫傳】豪爽有風槩。 又退槩,幽深不明也。【何晏·景福殿賦】其奧祕則翳蔽曖昧,髣髴退槩。 
又口(khio2)漑(kai3)切。同慨(khai3)。【史記·季布傳】婢妾賤人,感槩而自殺,非能勇也,其畫無復之耳。 
又許(hu2)旣(ki3)切,音餼(hi3)。亦平木也。 
又古(koo2)對(tue3)切,音憒(kue3)。義同(hi3)。 
又古(koo2)忽(hut4)切,音骨(kut4)。哀亂貌。 
又叶居(ku1)氣(khi3)切,音記(ki3)。【劉楨·魯都賦】貴交尚信,輕命重氣(khi3)。義激毫毛,怨成梗槩(ki3)。
◎ 音韵参考
[ 闽南语 ]:kai3
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... NERN.shtml


~~~

山san1/suan1(白suann1)
【說文】山宣(suan1 近台語白話音)也。 宣氣散生萬物,有石而高也。【徐曰】象山峰竝起之形。【釋名】山,產也。產萬物者也。 【易·說卦】天地定位,山澤通氣。【書·禹貢】奠高山大川。
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 573&st=276
; 又【集韻】【韻會】竝所(su2)旃(tsan1)切,音仙(suan1/sian1)【詩·小雅】幽幽南山(suan1/sian1)。叶上干,干音堅(kian1)。又【孔子·丘陵歌】喟然迴慮,題彼泰山(suan1/sian1)。鬱確其高,梁甫迴連(lian5)。○按山在刪韻,古轉聲寒刪先通,則非止叶音矣。

( 江攝入聲字 文音淺談 , 舉江攝入聲字切音下字頻出者為例: [覺], [嶽岳], [角] 等字+[濁][學]為例)
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?a ... 573&st=279

南無阿彌陀佛
最後由 善哉! 於 2014-06-25 11:27 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

上一頁下一頁

回到 詩詞小講堂

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 2 位訪客