劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

古典詩詞相關論述專用。

版主: 五葉, 壯齋

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-07 07:37 PM

清河老師 闇頭仔安安! 諸位詞長 師兄大德 闇頭仔安安! 南無阿彌陀佛
今古禪詩kim1 koo2 sian5 si1
【山居詩】民國 斌宗法師 續前
【 san1 ku1/ki1 si1 】 Bin5 Kok4 Pin1 tsong1 huat4 si1(su1)
siok8 tsian5

客到無心去送迎,多年面壁萬緣輕。
khik4 to3 bu5 sim1 khu3 song3 ging5 , to1 lian5 bian7 pik4 ban7 uan5 khing1 。
山僧怕受人間供,願守清貧過一生。
san1 sing1 pha3 siu6 jin5 kan1 kiong3 , guan7 siu2 tshing1 pin5 ko3 it4 sing1 。

其七
ki5 tshit4
此身長伴老煙霞,坐破蒲團歲月賒。
tshi2 sin1 tiong5 puan7/phuan7 lo6 ian1 ha5 , tso7 pho3 poo5 tuan5 sue3 guat8 sia1 。
不管雲廚齋供絕,飢來野徑嚼松花。
put4 kuan2 un5 tu5 tsai1 kiong3 tsuat8 , ki1 lai5 ia6 king3 tsiok8 siong5 hua1 。

其八
ki5 pat4
月印幽潭夜色新,紙窗竹几淨無塵。
guat8 in3 iu1 tam5 ia7 ik8 sik4 sin1 , tsi2 tshong1 tiok4 ki2 tsing7 bu5 tin5 。
禪心一片如明月,照徹山河大地春。
sian5 sim1 it4 phian3 ju5 bing5 guat8 , tsiau3 thiat4/tiat8 san1 ho5 tai7/to6 te7/ti7 tshun1 。

【務邊雜拾】民國 南懷瑾
【 bu7 pian1 tsap8 sip8 】 Bin5 Kok4 Lam5 huai5 kin2
千岩萬壑獵天驕,列隊梯山士氣豪。
tshian1 gam5/giam5 ban7 hok4 liap8 thian1 kiau1 , liat8 tui7 the1/te1 san1 tsi6(su6) khi3 ho5 。
深夜鳴笳親校閱,魑魅驚走鎩弓刀。
sim1 ia7 bing5 ka1 tshin1 kau3 uat8 , thi1 bi7 king1 tsio2 sai3/sat4/siat4 kiong1 to1 。

其三
ki5sam1
漏夜浸寒不畏霜,臨流看月泛溪長。
lio7 ia7 tsim3 han5 put4 ui3 song1 , lim5 liu5 khan3 guat8 huan3 khe1 tiong5 。
迎人處處皆通路,卓杖山山是故鄉。
ging5 jin5 tshu3 tshu3 kai1 thong1 loo7 , tok4 tiong7 san1 san1 si6 koo3 hiong1 。
陶令情因三徑菊,枯禪念繫幾莖香。
to5 ling7 tsing5 in1 sam1 king3 kiok4 , khoo1 sian5 liam7 ke3/he7 ki2 hing5 hiong1 。
分明亙古閒田地,何事敲空問斷常。
hun1 bing5 king3 koo2 han5 tian5 te7/ti7 , ho5 si7/tsi7 khau1 khong1 bun7 tuan3 siong5 。

待續 tai6 siok8

============================================
【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿 (上一貼文)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38
============================================
~~~

莖(hing5 ; ing1)
【唐韻】戸(hoo6)耕(king1)切【集韻】【韻會】何(ho5)耕(king1)切【正韻】何(ho5)庚(king1)切,竝音牼(hing5)。【說文】草木榦也。【字林】枝柱也。【類篇】草曰莖,竹曰箇,木曰枚。【楚辭·九歌】秋蘭兮靑靑,綠葉兮紫莖。【繁露·竹林篇】凡《春秋》之記災異也,雖畝有數莖,猶謂之無麥苗也。【論衡】朱草之莖如鍼。 又特也。【張衡·西京賦】徑百常而莖擢。 又【周禮·冬官·桃氏】以其臘廣爲之莖,圍長倍之。【註】莖謂劒夾,人所握鐔以上也。 又樂名。【白虎通】顓頊樂曰《六莖》,者莖,著萬物也。【左思·魏都賦】冒六英五莖。 又山名。【韓詩外傳】秦穆公將田而喪其馬,求三日而得之於莖山之陽。 
考證:〔【白虎通】顓頊樂曰六莖莖者著萬物也〕 謹照原文莖者改者莖。
又【廣韻】烏(oo1)莖(hing5)切【直音】於(u1)京(king1)切,竝音鶯(ing1)。草名。【爾雅·釋草】姚莖,凃薺。

齋 易誤植為 齊
齋(tsai1)
【廣韻】側(tsik4)皆(kai1)切【集韻】【韻會】【正韻】莊(tsong1)皆(kai1)切,竝債平聲(tsai1)。【正韻】潔也,莊也,恭也。【廣雅】齋,敬也。【禮·祭統】齋之爲言齊也。【易·繫辭】聖人以此齋戒。【註】洗心曰齋。 又【後漢·輿服志】有齋冠曰長冠。 又燕居之室曰齋。 

亙(king3 ;加心轉平聲者恆字,形變音變,義因之而變 hing5)
【子集上】【二字部】 亙; 康熙笔画:6
【正字通】同[*]。月弦也。◎按《說文·木部》[*],竟(king3 )也。古文作[*],从二从舟。二部,[*],常也。从心从舟,在二之閒。獨恒字古文作[*],註从月。《詩·小雅》如月之恆。據此則去聲亙从舟竟岸,本義也。平聲恆从心亙聲,訓常,本義也。《詩》如月之恆,先儒以爲月上弦而就盈,取漸進之義,此借義也。讀去聲者亙字,加心轉平聲者恆字,形變音變,義因之而變,不相蒙也。謂恆从舟,亦从月,兩存備考可也,必存[*]廢亙,《正字通》之誤也。欲存亙廢[*],遂謂《詩》如月之恆,恆當作亙,譌加心作恆。心部恆註謂《詩》不當將亙字譌借恆,則誤甚矣。又《集韻》[*]字古文又作[*],則从舟又从月矣。存以備考。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:古鄧切,去48嶝,gèng,曾開一去登見
[ 国 语 ]:gèn,gèng
[ 粤 语 ]:gang2

[*] 乃無法貼文之字 , 請click 康熙字典 亙(king3 ; hing5) link 詳閱
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/21/P ... RNRN.shtml

亙 易誤植為 亘
亘(suan1 求宣也。揚布也。/ huan5 又與桓(huan5)同。 郵亭表也。 【徐曰】表雙立爲桓。漢法,亭表四角建大木,貫以方板,名曰桓表,縣所治兩邊各一。)
【子集上】【二字部】 亘; 康熙笔画:6
【說文】亘本字。从二从囘。囘,古文回。象[*]回形。上下所求物也。【徐鍇曰】回風回轉,所以宣隂陽也。
[ 闽南语 ]:keng1

[*] 乃無法貼文之字 , 請click 康熙字典 亘 link 詳閱
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/21/P ... RNXV.shtml
==========

《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
最後由 善哉! 於 2014-06-09 12:28 AM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-08 08:18 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

每日一詩 mui2 jit8 it4 si1

《前輩 王少濤全集讀後》(清河先生撰)
《 tsian5 pue3 Ong5 siau3 to5 tsuan5 tsip8 tok8 hio6 》(tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
壇砧(碪)蜚聲遠,畫高詩亦雄。
tan5 gam6 hui1 sing1 uan6 , hua7 ko1 si1 ik8 hiong5 。
一枝摩詰筆,吟迹遍西東。
it4 tsi1 mo5 khit4 pit4 , gim5 tsik4 pian3 se1 tong1 。

*王少濤前輩,乃瀛社早期詩友,詩書畫俱高。
Ong5 siau3 to5 tsian5 pue3 , nai6 ing5 sia6 tso6 ki5 si1 iu2 , si1 su1 hua7 ku1 ko1 。

瀛社先賢輯錄› 《卷一》›王少濤
http://www.tpps.org.tw/forum/portal.php ... t&catid=47

【蕉村印象】
摘要: 清代位在艋舺新街後面的蓮花池,大約在今日康定路老松國小以北,
王少濤曾經撰寫《滄隱樓雜俎》,詳其故實。大正5年(1916)遭日人填塞,
遺址現由臺北市文獻委員會立碑紀念。
http://www.tpps.org.tw/forum/portal.php ... 25&page=21

【雲滄年譜】
http://www.tpps.org.tw/forum/portal.php?mod=view&aid=20


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
靜處觀人事,即伊呂之勳庸,
tsing6 tshu3 kuan1 jin5 si7/tsi7(su7) , tsik4 i1 lu6 tsi1 hun1 iong5 ,
夷齊之節義,無非大海之浮漚。
i5 tse5 tsi1 tsiat4 gi7 , bu5 hui1 tai7/to hai2 tsi1 h(f)iu5 iu1 。
閒中玩物情,雖水石之偏枯,
han5 tiong1 guan7 but8 tsing5 , sui1 sui2 sik8 tsi1 phian1 khoo1 ,
鹿豖之頑蠢,總是吾性真如。
lok8 thiok4 tsi1 guan5 tshun2 , tsong2 si6 goo5 sing3 tsin1 ju5 。


~~
砧(tim1)
【午集下】【石字部】 砧; 康熙笔画:10
【唐韻】【集韻】竝知(ti1)林(lim5)切,音斟(tim1)。擣衣石也。【*信詩】秋砧調急節。 又藁砧,農家擣草石。【古樂府】藁砧今何在。 通作碪。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:知林切,下平21侵,zhēn,深開三平侵B知
[ 粤 语 ]:zam1
[ 闽南语 ]:tiam1,tim1


碪(tim1 ; gam6)
【午集下】【石字部】 碪; 康熙笔画:14
【正字通】同砧(tim1)。 又【集韻】五(goo6)感(kam2)切,音頷(gam6)。碪[*],山形。
【左思·魏都賦】恆碣碪[*]於靑霄。
○按《唐·陳藏器·本草拾遺》有霹靂碪,云出雷州幷河東山澤閒,雷震後得之。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:知林切,下平21侵,zhēn,深開三平侵B知
[ 平水韵 ]:下平十二侵
[ 粤 语 ]:caa4zam1

[*] 乃無法貼文之字 , 請click 康熙字典 碪 link 詳閱
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/31/K ... XVAA.shtml


蜚(hui7 ; hui3 ; hui1)
【申集中】【虫字部】 蜚; 康熙笔画:14
【集韻】【韻會】竝父(hu6)沸(hui3)切,音(hui7)。【爾雅·釋蟲】蜚,蠦蜰。【疏】蜚,越之所生,其爲蟲臭惡,南方淫氣之所生也。《本草》曰:蜚,厲蟲也,然則蜚是臭惡之蟲,害人衣物,故《春秋左氏傳》有蜚不爲災,亦不書也。【前漢·五行志】劉向以爲有蜚有[*]不言災者,氣所生,所謂[*]也。 
又【正韻】芳(hong1)未(bui7)切,音費(hui3)。蟲名,負蠜也。 
又【廣韻】府(hu2)尾(bui2)切,音斐(hui2)。義同(hui3)。 又獸名。【山海經】太山有獸,狀如牛,白首,一目,蛇尾,名曰蜚(hui2)。所經枯竭,甚于鴆厲,見則天下大疫。 
又【集韻】匪(hui2)微(bi5)切,音非(hui1)。與飛通。【史記·周本紀】麋鹿在牧,蜚(hui1)鴻滿野。【楚世家】三年不蜚(hui1),蜚(hui1)將沖天。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声五尾·去声五未
[ 粤 语 ]:fei1 fei2
[ 闽南语 ]:hui1

[*] 乃無法貼文之字 , 請click 康熙字典 蜚 link 詳閱
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/35/K ... ECQA.shtml


豖(thiok4)【酉集中】【豕字部】 豖; 康熙笔画:8
【唐韻】丑(thiu2)六(liok8)切【集韻】敕(thik4)六(liok8)切,竝音畜(thiok4)。【說文】豕絆足行豖豖也。 
又【廣韻】【集韻】竝丑(thiu2)玉(giok8)切,音(thiok4)。義同。
【六書正譌】从豕,繫二足,指事。凡逐、琢等字竝从此。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:丑玉切,入3燭,chu,通開三入鍾徹
[ 平水韵 ]:入声二沃
[ 粤 语 ]:cuk3 doek3


~~~~~~~~~~


臺灣瀛社詩學會 穆羽相和(吟唱版) 台語漢文影音吟唱分享
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=67

臺灣瀛社詩學會 網站
http://www.tpps.org.tw/forum/portal.php

博學鴻詞(論文版)
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=66

瀛海詩府(詩版)
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=65

東寧詞垣(詞版)
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=97
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-08 05:41 PM

諸位詞長 師兄大德 下晡安安 南無阿彌陀佛

今古禪詩 kim1 koo2 sian5 si1
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=5

【山居詩】民國 斌宗法師
【 san1 ku1/ki1 si1 】 Bin5 Kok4 Pin1 tsong1 huat4 si1(su1)

其九
ki5 kiu2
隱遯經年不入城,時常過往有詩朋。
in2 tun7 king1 lian5 put4 jip8 sing5 , si5 siong5 ko3 ong6 iu6 si1 ping5 。
閒來曳杖前山去,竹院遙聞客喚僧。
han5 lai5 e7 tiong7 tsian5 san1 khu3 , tiok4 uan7 iau5 bun5 khik4 huan3 sing1 。

其十
ki5 sip8
柴門日永絕喧譁,閒去庭前學種花。
tsai5 bun5 jit8 ing6 tsuat8 huan1 hua5/hua1 , han5 khu3 ting5 tsian5 hok8 tsiong3 hua1 。
世事萬般渾不管,溪山嘯詠樂無涯。
se3 si7(su7) ban7 pan1 hun5 put4 kuan2 , khe1 san1 siau3 ing7 lok8 bu5 ga5 。

其十一
ki5 sip8 it4
結個茅庵對水流,禪餘無事狎沙鷗。
kiat4 ko3 mau5 am1 tui3/tue3 sui2 liu5 , sian5 u5 bu5 si7(su7) hap8 sa1 iu1 。
有時故友來相訪,自煮山泉當酒酬。
iu6 si5 koo3 iu2 lai5 siong hong2 , tsu7 tsu2 san1 tsuan5 tong1 tsiu2 siu5 。


【物邊雜拾】民國 南懷瑾
【 but8 pian1 tsap8 sip8 】 Bin5 Kok4 Lam5 huai5 kin2
陣雲烏合不成軍,草澤流亡習氣深。
tin7 un5 oo1 hap8 put4 sing5 kun1 , tsho2 tik8 liu5 bong5 sip8 khi3 sim1 。
閒取翼王遺墨讀,劇憐成敗論初心。
han5 tshiu2 ik8 ong5 ui5/i5 bik8/bok8 tok8 , kik8 lian5 sing5 pai7/pai3 lun7 tshu1 sim1 。

敗(pai7/pai3) 【增韻】凡物不自敗而敗之<物被敗pai3>,則北(pok4)邁(mai7)切(pai3)。物自毀壞,則薄(pok8)邁(mai7)切(pai7)。

其三
ki5 sam1
銅鼓爭傳年少名,江山畢竟屬書生。
tong5 koo2 tsing1 tuan5 lian5 siau3 bing5 , kong1 san1 pit4 king3 siok8 su1 sing1 。
雕鞍歸帶斜陽影,偶一揚鞭北斗橫。
tiau1 an1 kui1 tai3 sia5 iong5 ing2 , gio6 it4 iong5 pian1 pok4 tio2 hing5 。


《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=39


(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-09 08:26 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

《斗六老街紀遊》(清河先生撰)
《 tio2 liok8(Tau2-Lak8) lo6 kai1/kui1 ki2 iu5 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
尋奇斗六喜停車,文化鄉情別一家。
sim5 ki5 tio2 liok8 (Tau2-Lak8) hi2 ting5 tshia1 , bun5 hua3 hiong1 tsing5 piat8 it4 ka1 。
最是舊街餘雋永,百年建築異風華。
tsue3 si6 kiu7 kai1/kui1 u5 tsuan6 ing6 , pik4 lian5 kian3 tiok4 i7 hong1 hua5 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
土床石枕冷家風,擁衾時夢魂亦爽。
thoo5 tshong5 sik8 tsim2 ling2 ka1 hong1 , iong2 khim1 si5 bong7 hun5 ik8 song2 。
麥飯豆羹淡滋味,放著處齒頰猶香。
bik8 huan6 tio7 king1 tam6 tsi1 bui7 , hong3 tiok8 tshu3 tshi2 kiap4 iu5 hiong1 。
談紛華而厭者,或見紛華而喜語淡泊而欣者,
tam5 hun1 hua5 ji5 iam3 tsia2 , ik8/hik8 kian3/hian7 hun1 hua5 ji5 hi2 gu6 tam6 pok8 ji5 hin1 tsia2 ,
或處淡泊而厭,須掃除濃淡之見。
ik8/hik8 tshu2 tam6 pok8 ji5 iam3 , su1 so2/sau3 tu5 nong5/long5 tam6 tsi1 kian3。
滅卻欣厭之情,纔可以忘卻紛華而甘淡泊也。
biat8 khiok4 hin1 iam3 tsi1 tsing5 , tsai5 khoo2 i6 bong7 khiok4 hun1 hua5 ji5 kam1 tam6 pok8 ia6 。

~~

雋(音吮(tsuan6) 肥肉也。言其所論甘美而深長也。 ; 音臇(tsuan2)。肥也。; 音醉(lui7)。本作檇(tsui1/tsui3)。詳木部檇字註。 ; 又與儁(tsun3)通。)
【戌集中】【隹字部】 雋; 康熙笔画:13
【唐韻】【韻會】【正韻】竝徂(tsoo5)兗(uan6)切,音吮(tsuan6)。【說文】肥肉也。从弓,所以射隹。【前漢·蒯通傳】通論戰國時說士權變,亦自序其說,凡八十一首,號曰雋永。【註】雋,肥肉也。言其所論甘美而深長也。 又【說文】長沙有下雋縣。【前漢·地理志】長沙國下雋縣。【註】莽曰閇雋。 又【廣韻】姓也。漢有雋不疑。 
又【集韻】子(tsu2)兗(uan6)切,音臇(tsuan2)。肥也。 又捋(luat8)遂(sui7)切,音醉(lui7)。本作檇(tsui1/tsui3)。詳木部檇字註。 又與儁(tsun3)通。【前漢·禮樂志】進用英雋(tsun3)。【人物志】張良體弱而精彊,爲衆智之雋(tsun3)也。
考證:〔【說文】長沙有雋縣。〕 謹照原文改長沙有下雋縣。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:徂兖切,上28獮,juàn,山合三上仙A從
[ 平水韵 ]:上声十六铣
[ 粤 语 ]:syun5 zeon3

~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語漢文拼音基本練習 說明 & Youtube VIDEO lINK
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)

5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-09 08:52 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安! 南無阿彌陀佛
今古禪詩 kim1 koo2 sian5 si1
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=1

【送春】清 八指頭陀
【 song3 tshun1 】 Tshing1 Pat4 Tsi6 Thiu5 To5
一枕煙霞睡味賒,不知春去野人家。
it4 tsim2 ian1 ha5 sui7 bui7 sia1 , put4 ti1 tshun1 khu3 ia6 jin5 ka1 。
數聲啼鳥幽窗外,驚起山僧掃落花。
su2 sing1 te5 niau2 iu1 tshong1 gue7 , king1 khi2 san1 sing1 so2/sau3 lok8 hua1 。

【宿 嶽麓寺待笠雲長老不歸】
【 siok4 gok8 lok8 si7 tai6 lip8 un5 tiong2 lo6 put4 kui1 】
得得扶筇上翠微,寒林空見白雲飛。
tik4 tik4 hu5 kiong5 siong6 tshui3 bi5 , han5 lim5 khong1 kian3 pik8 un5 hui1 。
鐘鳴古寺人初靜,月滿蒼松鶴未歸。
tsiong1 bing5 koo2 si7 jin5 tshu1 tsing6 , guat8 buan2 tshong1 siong5 ho6/hok8 bi7/bui7 kui1 。

【題玉池別墅】
【 te5 giok8 ti5 piat4 su6 】
溪山深處主人閒,山外桃花漲一灣。
khe1 san1 sim1 tshu3 tsu2 jin5 han5 , san1 gue7 to5 hua1 tiong3 it4 uan1 。
一入仙源塵世隔,莫隨流水到人間。
it4 jip8 sian1 guan5 tin5 se3 kik4 , bok8 sui5 liu5 sui2 to3 jin5 kan1 。


《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=39

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 其九 ~ 十一 / 【物邊雜拾】民國 南懷瑾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=41


(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-10 07:38 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

每日一詩
mui2 jit8 it4 si1

《溫泉浴》(清河先生撰)
《 un1 tsuan5 iok8 》(tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
溫泉水滑氣如蘭,惹得游人入浴歡。
un1 tsuan5 sui2 kut8 khi3 ju5 lan5 , jia6 tik4 iu5 jin5 jip8 iok8 huan1 。
笑爾泡湯男女眾,洗身容易洗心難。
siau3 ni6 phau7 thong1 lam5 lu6 tsiong3 , se2/sian2 sin1 iong5 i7 se2/sian2 sim1 lan5 。

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
鳥驚心,花濺淚。
niau2 king1 sim1 , hua1 tsian3/tsian7 lui7/le7 。
懷此熱肝腸,如何領得冷風月。
huai5 tshi2 jiat8 kan1 tiong5 , ju5 ho5 ling2 tik4 ling2 hong1 guat8 。
山寫照,水傳神。
san1 sia2 tsiau3 , sui2 tuan5 sin5 。
識吾真面目,方可擺脫得幻乾坤。
sik4 goo5 tsin1 bian7 bok8 , hong1 khoo2 pai2 thuat4/tuat8 tik4 huan3 kian5 khun1 。
富貴的一世寵榮,到死時反增了一個戀字,如負重擔。
hu3 kui3 tik4 it4 se3 thiong2 ing5 , to3 si2 si5 huan2 tsing1 liau2 it4 ko3 luan7 tsi7 , ju5 hu6 tiong7 tam3 。
貧賤的一世清苦,到死時反脫了一個厭字,如釋重枷。
pin5 tsian7 tik4 it4 se3 tshing1 khoo2 , to3 si2 si5 huan2 thuat4/tuat8 liau2 it4 ko3 iam3 tsi7 , ju5 sik4 tiong5 ka1 。
人誠想念到此,當急回貪戀之首,而猛舒愁苦之眉矣。
jin5 sing5 siong2 liam7 to3 tshi2 , tong1 kip4 hue5 tham1 luan7 tsi1 siu2 , ji5 bing6 su1 tshiu5 khoo2 tsi1 bi5 i2 。

~~~
濺(tsian1 ; tsian3 ; tsan3 ; tsian7)
【巳集上】【水字部】 濺; 康熙笔画:19
【廣韻】則(tsik4)旋(suan5)切【集韻】【韻會】將(tsiong1)先(sian1)切,竝音箋(tsian1)。濺濺,水疾流貌。【沈約詩】出浦水濺濺。 
又【廣韻】【集韻】竝子(tsu2)賤(tsian7)切,音箭(tsian3)。水激也。通作湔(tsian3){湔義: 手瀚也,灑也,傍沾也。}【史記·藺相如傳】相如請得以頸血濺大王。 
又【集韻】則(tsik4)旰(kan3)切,音贊(tsan3)。與灒同。汗灑也。 
又才(tsai5)線(sian3)切,音賤(tsian7)。激也。 【集韻】或作淺。又作[*]。通作碊。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:下平一先·去声十七霰
[ 粤 语 ]:zin1zin3
[ 闽南语 ]:chian7(tsian7) ,choaN7(tsoaN7)

賤(tsian7)
【酉集中】【貝字部】 賤; 康熙笔画:15
【唐韻】【集韻】才(tsai5)線(sian3)切【正韻】在(tsai6)線(sian3)切,竝音羨(tsian7)。【說文】賈少也。【玉篇】卑下也,不貴也。【廣韻】輕賤。【易·屯卦】以貴下賤,大得民也。
【書·旅獒】不貴異物,賤用物。【前漢·食貨志】糴甚貴傷民,甚賤傷農。 又姓。【風俗通】漢北平太守賤瓊。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:去声十七霰
[ 粤 语 ]:zin6
[ 闽南语 ]:chian7(tsian7) ,choaN7(tsoaN7)

~~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語漢文拼音基本練習 說明 & Youtube VIDEO lINK
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=35
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-10 11:32 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安安! 南無阿彌陀佛

今古禪詩 kim1 koo2 sian5 si1

【過養知書屋敬贈】清 八指頭陀
【 ko3 iong6 ti1 su1 ok4 king3 tsing7 】 Tshing1 Pat4 Tsi6 Thiu5 To5
高臥白雲裡,翛然獨掩扉。
ko1 go7 pik8 un5 li6 , iu6 jian5 tok8 iam2 hui1 。
立言不苟合,與世自相違。
lip8 gian5 put4 kio2 hap8 , u6 se3 tsu7 siong1 ui5 。
豈為一身計,寧辭眾口非。
khi2 ui5 it4 sin1 ke3 , ning5 si5 tsiong3 khio2 hui1 。
平生憂國淚,多少在朝衣。
ping5 sing1 iu1 kok4 lui7/le7 , to1 siau2 tsai6 tiau5 i1 。

【無題】清 無名丐者
【 bu5 te5 】 Tshing1 bu5 bing5 kai3 tsia2
不怕飢驅不怕寒,最難忍耐是為官。
put4 pha3 ki1 khu1 put4 pha3 han5 , tsue3 lan5 jim6 nai7 si6 ui5 kuan1 。
陶然亭上長眠去,身縱無歸心自安。
to5 jian5 thing5/ting5 siong7 tiong5 bian5 khu3 , sin1 tsiong3 bu5 kui1 sim1 tsu7 an1 。

*光緒八年盡,京師奇寒,有丐者殭臥於陶然亭。
Kong1 Su6 pat4 lian5 tsin6 , king1 si1(su1) ki5 han5 , iu6 kai3 tsia2 kiong1 go7 u1 to5 jian5 thing5/ting5 。
慈善者施棺殮之,於衣襟得一詩如上。
tsi5 sian6 tsia2 si1 kuan1 liam7 tsi1 , u1 i1 kim1 tik4 it4 si1 ju5 siong7 。
若此丐者,擺脫四大。
jiok8 tshi2 kai3 tsia2 , pai2 thuat4/tuat8 si3 tai7。
心身超然,勝於紅頂花翎輩多矣。
sim1 sin1 thiau1/tshiau1 jian5 , sing3 u5 hong5 ting2 hua1 ling5 pue3 to1 i2 。

~~~

翛(siau1 音蕭(siau1)/音宵(siau1)。羽敝也 ; 音酉(iu6) ##{輕}疾貌。
; 音叔(siok4)。飛疾之貌。或作倏。 音毓(iok8)。義同(siok4)。 )
【未集中】【羽字部】 翛; 康熙笔画:13
【廣韻】蘇(soo1)雕(tiau1)切【正韻】先(sian1)雕(tiau1)切,竝音蕭(siau1)。【集韻】【韻會】竝相(siong1)邀(iau1)切,音宵(siau1)。翛翛(siau1 siau1),羽敝也。【詩·豳風】予尾翛翛(siau1 siau1)。【傳】敝也。 
又【集韻】以(i6)九(kiu2)切,音酉(iu6)。 ##{輕}疾貌。{善哉案: 翩翩輕疾自在貌}【莊子·大宗師】翛(iu6)然而往。 
又【廣韻】【集韻】竝式(sik4)竹(tiok4)切,音叔(siok4)。飛疾之貌。【玉篇】或作倏。 
又【集韻】余(u5)六(liok8)切,音毓(iok8)。義同(siok4)。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:蘇彫切,下平3蕭,xiāo,效開四平蕭心
[ 平水韵 ]:下平二萧·入声一屋
[ 粤 语 ]:siu1


【莊子·大宗師】
古之真人,不知說生,不知惡死;【其出不訢,其入不距;翛然而往,翛然而來而已矣。】(註1)
不忘其所始,不求其所終,受而喜之,忘而復之,是之謂不以心捐道,不以人助天。是之謂真人。


(註1) 【林雲銘.莊子因】翛然: 往來無難。 {善哉案: 輕疾翩翩自在無難,不訢(喜)不距(憂/抗)出入生死輕疾自在無難也。 }

【莊子·大宗師】
【 Tsong1 tsu2 · tai7 tsong1 si1(su1) 】
古之真人,不知說生,不知惡死;
koo2 tsi1 tsin1 jin5 , put4 ti1 uat8 sing1 , put4 ti1 oo3 si2 ;
其出不訢,其入不距;
ki5 tshut4 put4 hin1 , ki5 jip8 put4 ku7 ;
翛然而往,翛然而來而已矣。
iu6 jian5 ji5 ong6 , iu6 jian5 ji5 lai5 ji5 i2 i2 。
不忘其所始,不求其所終,
put4 bong5 ki5 su2 si2 , put4 kiu5 ki5 su2 tsiong1 ,

受而喜之,忘而復之,
siu6 ji5 hi2 tsi1 , bong5 2 bong7 ji5 hok8 tsi1 ,
是之謂不以心捐道,不以人助天。
si6 tsi1 ui7 put4 i6 sim1 kuan1 to6 , put4 i6 jin5 tsu7 thian1 。
是之謂真人。
si6 tsi1 ui7 tsin1 jin5 。

...

説(uat8 與悅通。 懌也。喜也,樂也,服也。)
又【玉篇】余(u5)輟(tiat4)切【唐韻】弋(ik8)雪(suat4)切【集韻】【韻會】欲(iok8)雪(suat4)切,竝音閱(uat8)。與悅通。
【玉篇】懌也。【類篇】喜也,樂也,服也。【易·益卦】民説(uat8)無疆。【詩·召南】我心則説(uat8)。【周禮·秋官】掌交達萬民之説(uat8)。

~~~

《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【送春】.【宿 嶽麓寺待笠雲長老不歸】. 【題玉池別墅】 清 八指頭陀
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=43

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=39

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 其九 ~ 十一 / 【物邊雜拾】民國 南懷瑾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=41

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
【過蠻溪】. 【簡朱筱戡兄於南京】民國 南懷瑾 / 【詠懷詩】晉 史宗
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
最後由 善哉! 於 2014-06-17 10:19 PM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-11 08:59 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

每日一詩
mui2 jit8 it4 si1

《古坑咖啡》(清河先生撰)
《 koo2 khing1 ka1 pi1 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
爭說咖啡老故鄉,租車直欲古坑嚐。
tsing1 suat4 ka1 pi1 lo6 koo3 hiong1 , tsoo1 tshia1 tik8 iok8 koo2 khing1 siong5 。
幾家村店藏真味,進口何如在地香。
ki2 ka1 tshun1 tiam3 tsong5 tsin1 bui7 , tsin3 khio2 ho5 ju5 tsai6 te7/ti7 hiong1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
人之有生也,如太倉之粒米,
jin5 tsi1 iu6 sing1 ia6 , ju5 thai3 tshong1 tsi1 lip8 bi2 ,
如灼目之電光,如懸崖之朽木,
ju5 tsiok4 bok8 tsi1 tian7 kong1 , ju5 hian5 gai5/ga5 tsi1 hiu2 bok8 ,
如逝海之巨波。
ju5 se7 hai2 tsi1 ku6 po1 。
如何不悲,如何不樂,
ju5 ho5 put4 pi1 , ju5 ho5 put4 lok8 ,
如何看他不破,而懷貪生之慮,
ju5 ho5 khan3 tho1 put4 pho3 , ji5 huai5 tham1 sing1 tsi1 lu7 ,
如何看他不重,而貽虛生之羞。
ju5 ho5 khan3 tho1 put4 tiong7 , ji5 i5 hu1 sing1 tsi1 siu1 。
蚌相持,兔犬共斃。
pong6 siong1 ti5 , thoo3 khian2 kiong7 pe3 。
冷覷來,令人猛氣泉消。
ling2 tshu3/tshu1 lai5 , ling7 jin5 bing6 khi3 tsuan5 siau1 。
鷗鳧共浴,鹿豕同眠,閒觀去,
iu1 hu5 kiong7 iok8 , lok8 si2 tong5 bian5 , han5 kuan1 khu3 ,
使我機心全無。
su2 go6 ki1 sim1 tsuan5 bu5 。

~~~


覰(俗作覷(tshu3/tshu1) 拘覰,未密致也。 又伺視也。【唐書·張說傳】北寇覰邊。一作䁦。 又通作徂,密伺之也。本作覰。)
【酉集上】【見字部】 覰; 康熙笔画:18
【唐韻】七(tshit4)句(ku3)切【集韻】【韻會】【正韻】七(tshit4)慮(lu7)切,竝蛆去聲(tshu3)。【說文】拘覰,未密致也。 又【廣韻】伺視也。【唐書·張說傳】北寇覰邊。【集韻】一作䁦。 又【韻會】通作徂。【前漢·張良傳】良與容徂擊秦皇帝。【師古註】徂謂密伺之也。本作覰。 
又【集韻】千(tshian1)余(u5)切,音蛆(tshu1)。義同
 【集韻】譌作覰,俗作覷,竝非。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:七慮切,去9御,qù,遇開三去魚清
[ 粤 语 ]:ceoi3

豕(si2 豬豨之總名。 豬,關東西或謂之彘(te7),或謂之豕(si2)。 ###三隻小豬之成語 三豕渡河。)
【酉集中】【豕字部】 豕
【廣韻】施(si1)是(si6)切【集韻】【韻會】賞(siong2)是(si6)切【正韻】詩(si1)止(tsi2)切,竝音始(si2)。【說文】彘也。(彘te7 豕也。後蹄廢謂之彘。 豬也。)。竭其尾,故謂之豕,象毛足而後有尾。【徐曰】竭,舉也。【玉篇】豬豨之總名。【揚子·方言】豬,關東西或謂之彘,或謂之豕。【林氏小說】以其食不絜,故名之豕。【大戴禮·易本命】四主時,時主豕,故豕四月而生。【本草綱目】李時珍曰:在畜屬水,在卦屬坎,在禽應室星。【易·說卦】坎爲豕。【埤雅】坎性趨下,豕能俯其首,又喜卑穢,亦水畜也。【詩·小雅】有豕白蹢,烝涉波矣。【傳】犬喜雪,馬喜風,豕喜雨,故天將久雨,則豕進涉水波。【禮·曲禮】豕曰剛鬣。【疏】豕肥則毛鬣剛大也。【周禮·天官·食醫】凡會膳食之宜,豕宜稷。【疏】豭豬味酸,牝豬味苦,稷米味甘,是甘苦相成。 又國名。【左傳·襄二十四年】范宣子曰:昔匄之祖在商爲豕韋氏。【註】豕韋,國名。 又星名。【博雅】營室謂之豕韋。又【史記·天官書】奎曰封豕,爲溝瀆。【前漢·天文志】作封豨。 又藥名。【爾雅·釋草】茢薽,豕首。【疏】豕首,一名彘顱,南人名爲地菘,今江東呼豨首,可以煼蠶蛹。又【莊子·徐無鬼】藥也,豕零也。【註】豕橐一名苓根,似豬屎,其塊零落而下故也。【韓愈·進學解】作豨苓。【註】楚人呼豬爲豨,卽豬苓是也。【本草綱目】一名豭豬屎。 
又【集韻】亥古作豕。【正字通】《家語》或讀史云:三豕渡河。子夏曰:己亥渡河。己譌爲三,亥譌爲豕。或曰支干內有五亥,己亥位居三,三豕渡河是隱語。《說文》亥與豕溷。李陽冰曰:古文亥比豕加一畫,《說文》溷亂,不足信。 
又叶施(si1)智(ti3)切,施去聲(si3)。【司馬相如·上林賦】格蝦蛤,鋋猛氏(si7/si6)。羂騕褭,射封豕(si3/si2)。【韻會小補】相如賦本文一段俱上聲,《吳棫·韻補》以豕字叶入寘韻,誤。【字彙】凡偏傍从豕者,俗省作豕。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:施是切,上4紙,shǐ,止開三上支A書
[ 平水韵 ]:上声四纸
[ 粤 语 ]:ci2


豕(si2) 與 豖(音畜(thiok4) 易訛用


豖(音畜(thiok4)。【說文】豕(si2)絆足行豖豖也。)
【酉集中】【豕字部】 豖; 康熙笔画:8
【唐韻】丑(thiu2)六(liok8)切【集韻】敕(thik4)六(liok8)切,竝音畜(thiok4)。【說文】豕(si2)絆足行豖豖(thiok4 thiok4)也。 
又【廣韻】【集韻】竝丑(thiu2)玉(giok8)切,音亍(thiok4)。義同。
【六書正譌】从豕,繫二足,指事。凡逐、琢等字竝从此。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:丑玉切,入3燭,chu,通開三入鍾徹
[ 平水韵 ]:入声二沃
[ 粤 语 ]:cuk3 doek3

~~~


網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-11 10:06 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安安! 南無阿彌陀佛

今古禪詩 kim1 koo2 sian5 si1

【對酒詩】唐 白居易 Pik8 Ku1 Ik8
【 tui3/tue3 tsiu2 si1 】 Tong5
蝸牛角上爭何事,石火光中寄此身。
ko1 giu5 kok4 siong7 tsing1 ho5 si7 , sik8 ho2 kong1 tiong1 ki3 tshi2 sin1 。
隨富隨貧且隨喜,不開口笑是癡人。
sui5 hu3 sui5 pin5 tshia2 sui5 hi2 , put4 khai1 khio2 siau3 si6 thi1/tshi1 jin5 。

【讀禪經】同上
【 tok8 sian5 king1 】 tong5 siong7
須知諸相皆非相,若住無餘卻有餘。
su1 ti1 tsu1 siong1 kai1 hui1 siong3 , jiok8 tu7 bu5 u5 khiok4 iu6 u5 。
言下忘言一時了,夢中說夢兩重虛。
gian5 ha6 bong5 gian5 it4 si5 liau2 , bong7 tiong1 suat4 bong7 liong6 tiong5 hu1 。
空花那得兼求果,陽焰如何更覓魚。
khong1 hua1 lo6/no7 tik4 kiam1 kiu5 ko2 , iong5 iam7 ju5 ho5 king3 bik8 gu5 。
攝動是禪禪是動,不禪不動即如如。
siap4 tong6 si6 sian5 sian5 si6 tong6 , put4 sian5 put4 tong6 tsik4 ju5 ju5 。

【題西林壁】宋 蘇軾
【 te5 se1 lim5 pik4 】 Song3 Soo1 Sik4
橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。
hing5 khan1 sing5 ling2 tsik4 sing5 hong1 , uan6 kun6 ko1 te1 kok4 put4 tong5 。
不識廬山真面目,只緣身在此山中。
put4 sik4 lu5 san1 tsin1 bian7 bok8 , tsi2 uan5 sin1 tsai6 tshi2 san1 tiong1 。

【觀潮】同上
【 kuan1 tiau5 】 tong5 siong7
廬山煙雨浙江潮,未到千般恨未消。
lu5 san1 ian1 u6/u2 tsiat4 kong1 tiau5 , bi7/bui7 to3 tshian1 pan1 hun7 bi7/bui7 siau1 。
到得還來無別事,廬山煙雨浙江潮。
to3 tik4 huan5 lai5 bu5 piat4 si7/tsi7(su7) , lu5 san1 ian1 u6/u2 tsiat4 kong1 tiau5 。


《古今禪詩 唐宋音韻標註 前貼 網址 Link》

【送春】.【宿 嶽麓寺待笠雲長老不歸】. 【題玉池別墅】 清 八指頭陀
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=43

【過養知書屋敬贈】清 八指頭陀 / 【無題】清 無名丐者
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=45

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=36

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 / 唐 劉長卿
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=38

【山居詩】民國 斌宗法師 續前
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=39

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師 其九 ~ 十一 / 【物邊雜拾】民國 南懷瑾
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=41

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
【過蠻溪】. 【簡朱筱戡兄於南京】民國 南懷瑾 / 【詠懷詩】晉 史宗
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

【登文殊頂】明 蒼雪大師 /
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34
([鐵杙飲傳身]之杙 - ik8 / kiat8 / khit8(白) 音韻追源)

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-12 06:51 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 南無阿彌陀佛

《淡捨》(清河先生撰)
《 tam6 sia2 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
淡捨名和利,持身道可參。
tam6 sia2 bing5 ho5 li7 , ti5 sin1 to6 khoo2 tsham1 。
服人唯以德,才備術方堪。
hok8 jin5 ui5 i6 tik4 , tsai5 pi7 sut8 hong1 kham1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
立百福之基,只在一念慈祥。
lip8 pik4 hok4 tsi1 ki1 , tsi2 tsai6 it4 liam7 tsi5 siong5 。
開萬善之門,無如寸心挹損。
khai1 ban7 sian6 tsi1 bun5 , bu5 ju5 tshun3 sim1 ip4/ik4 sun2 。
塞得物欲之路,纔堪闢道義之門。
sik4 tik4 but8 iok8 tsi1 loo7 , tsai5 kham1 pik8 to6 gi7 tsi1 bun5 。
㢮得塵俗之肩,方可挑聖賢之擔。
si2 tik4 tin5 siok8 tsi1 kian1 , hong1 khoo2 thiau1/tiau1 sing3 hian5 tsi1 tam3 。
融得性情上偏私,便是一大學問。
iong5 tik4 sing3 tsing5 siong7 phian1 si1(su1) , pian7 si6 it4 tai7/to6 hok8 bun7 。
消得家庭內嫌隙,便是一大經綸。
siau1 tik4 ka1 ting5 lui7/lue7 hiam5 khik4 , pian7 si6 it4 tai7/to6 king1 lun5 。


~~

【寅集下】【弓字部】 㢮; 康熙笔画:8;
【集韻】與弛同。

弛(si2)【廣韻】施(si1)是(si6)切【集韻】【韻會】賞(song2)是(si6)切【正韻】詩(si1)止(tsi2)切,詩上聲(si2)音豕(si2)。【說文】弓解也。【禮·曲禮】弛弓尚角。【儀禮·鄕射禮】不勝者執弛弓。 
又放也。【爾雅·釋詁註】弛,放也。【疏】以弓釋弦曰弛,故雲弛放。【前漢·武帝紀】跅弛之士。【註】跅者,跅落無撿局也。弛者,放廢不遵法度也。又【賈山傳】臣恐朝廷之解弛。【註】弛,放也。 
又【爾雅·釋詁】易也。【註】相延易。 又【廣韻】置也,舍也,緩也。【周禮·地官·司徒】以荒政十有二聚萬民:四曰弛力。【註】息繇役也。 
又【廣韻】釋也。【周禮·春官】凡國之大憂令弛縣。【註】弛,釋下之。 
又【廣韻】去離也。【左傳·莊二十二年】弛於負擔。 
又壞也。【史記·河渠書】延道弛兮離常流。【註】河道皆弛壞。

~~

台灣前途應該由2300萬台灣人決定, 不是中國國民黨, 更不是共產黨,
亦決非由全球的中國人決定。 台灣人用您的選票唾棄中國國民黨=唾棄共產黨!!棟折榱崩 tong3 tsiat4 sui1 ping1

( 6月10日 聯合晚報頭條 僅此四字 - 國民黨政府及黨之寫照?)
https://www.facebook.com/NatureRogerOng ... 2693039524

出處, 《左傳‧襄公三十一年》:「棟折榱崩,僑將厭焉。」 釋義, 榱:椽子。正樑和椽子都毀壞 .


榱(sui1)【唐韻】所(su2)追(tui1)切,音衰(sui1)。【說文】秦名爲屋椽,周謂之榱,齊魯謂之桷。【爾雅·釋宮註】桷,屋椽也。一名榱梠。【張衡·西京賦】飾華榱與璧璫。【註】華榱,畫其榱也。 


台灣諺語應用

1.「人飼人一枝骨,戇台灣人飼國民黨貪官飼佮肥雋雋」[/b]
(lang5 tshi7 lang5 it4 ki1 kut4 , gong7 tai5 uan1 lang5 tshi7 kok4 bin5 tong2 tham1 kuann1 tshi7 gap8 pui5 tsut4 tsut4)

肥雋雋 : 文音 (hui5 tsuan6 tsuan6 )
雋 查康熙字典
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/39/K ... TBCB.shtml.


2.「上卌就{勿會}劦」
( siong6<白 tsiunn7/tshiun7 其實動詞是第6聲調> sip4<白 siap4> tsiu7 bue7 liap4)

卌:《唐韻》先(sian1)立(lip8)切《集韻》息(sik4)入(jip8)切,並心入聲(sip4)。《說文》數名。亦直爲四十字。
劦 : 又【集韻】力(lik8)協(hiap8)切,音(liap8)。力不輟也。
劦(liap8) 查康熙字典
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/22/P ... WATB.shtml


<<<台灣文化根源上不薪傳阿母阿爸祖先言, 數典忘祖,
再不反省回頭, 終將無好尾, 是無將來的民族!!>>>

台灣語言文化覺醒才有台灣大覺醒
http://www.news100.com.tw/viewtopic.php?t=30299
「要消滅一個民族,首先瓦解它的文化;要瓦解它的文化,
首先先消滅承載它的語言;要消滅這種語言,
首先先從他們的學校裡下手。」——希特拉

(香港50年不變是97婚前的甜言蜜語嗎!?
今日香港的白皮書港人自治=中國共產黨一黨專治
及語言文化政策將用於明日台灣嗎!? 您再選中國國民黨 台灣馬上是香港!!)


(((台語 濟濟(tse2~1 tse2~1) 語出 【詩經·大雅篇】)))
王昌齡七絕十五首吟唱
http://youtu.be/7SiU34Y0Muo
濟濟(tse2~1 tse2) 教育部台羅拼音KARAOKE影音教學 - 唐朝國語影片分享
《唐詩合解-卷五》唐詩吟唱集(VIDEO漢字與拼音聲調雙字幕)
(((依據唐韻/集韻/韻會 音韻 唐詩 吟唱 - 此link 內有說明康熙字典的切音系統方法)))
viewtopic.php?f=6&t=27081
最後由 善哉! 於 2014-06-24 01:34 PM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

文章善哉! » 2014-06-13 08:21 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

題《法界心源》 江逸子居士畫展 (清河先生撰)
te5 《 huat4 kai3 sim1 guan5 》 kong1 it8 tsu2 ku1/ki1 tsi6(su6) hua7 tian2 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
妙筆具神通,高懷迥不同。
biau6/biau7 pit4 ku7 sin5 thong1 , ko1 huai5 hing6 put4 tong5 。
無心行大道,說法畫圖中。
bu5 sim1 hing5 tai7 to6 , suat4 huat4 hua7 too5 tiong1 。

*哀駘它曰:【雖與丹青事業不了了,然拜讀笠吟長大作則意永。】
ai1 tai6 tho1 uat8 : 【 sui1 u6 tan1 tshing1 si7/tsi7(su1) giap8 put4 liau2 liau2 , jian5 pai3 tok8 lip8 gim5 tiong2 tai7 tsik4 i3 ing6 。 】


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
功夫自難處做去者,如逆風鼓棹,纔是一段真精神。
kong1 hu1 tsu7 lan5 tshu3 tso3 khu3 tsia2 , ju5 gik8 hong1 koo2 tau7 , tsai5 si6 it4 tuan7 tsin1 tsing1 sin5 。
學問自苦中得來者,似披沙獲金,纔是一個真消息。
hok8 bun7 tsu7 khoo2 tiong1 tik4 lai5 tsia2 , si6/su6 phi1 sa1 hik8 kim1 , tsai5 si6 it4 ko3 tsin1 siau1 sik4 。
執抅者福輕,而圓融之人,其祿必厚。
tsip4 kiu1 tsia2 hok4 khing1 , ji5 uan5 iong5 tsi1 jin5 , ki5 lok8 pit4 hio6 。
操切者壽殀,而寬厚之士,其年必長。
tsho1 tshiat4/tshe3 tsia2 siu6 iau3 , ji5 khuan1 hio6 tsi1 tsi6(su6) , ki5 lian5 pit4 tiong5 。
故君子不言命,養性,所以立命。
koo3 kun1 tsu2 put4 gian5 bing7, iong6 sing3 , su2 i6 lip8 bing7 。
亦不言天
ik8 put4 gian5 thian1,
盡人,自可以回天。
tsin6 jin5 , tsu7 khoo2 i6 hue5 thian1 。

~~

駘(tai5/thai1 ; tai6)
【亥集上】【馬字部】 駘; 康熙笔画:15
【唐韻】徒(too5)哀(ai1)切【集韻】【韻會】【正韻】堂(tong5)來(lai5)切,竝音臺(tai5)。【玉篇】駑馬銜脫也。【崔寔政論】馬駘其銜。 又駘蕩,曠遠也。 
又【五音集韻】他(tho1)才(tsai5)切,音胎(thai1)。義同(tai5)。 
又【廣韻】徒(too5)亥(hai6)切【集韻】【正韻】蕩(tong6)亥(hai6)切,竝音待(tai6)。【玉篇】駘蕩(tai6 tong6),廣大意。 又【正字通】春色舒放曰駘蕩。 又【廣韻】疲也,鈍也。 又【類篇】駘騱,馬不進也。 
又【莊子·德充符】衞有惡人焉,曰哀駘它。【音義】駘音殆(tai6)。李云:哀駘,醜貌。它,其名也。 
又與跆同。【史記·天官書】兵相駘籍。【前漢書】作跆。


【卯集中】【手字部】 抅; 康熙笔画:8
【正字通】俗拘字。

拘(ku1 ; kiu1 ; ku5 ; ku2 ; ku3)
【卯集中】【手字部】 拘; 康熙笔画:9
【唐韻】舉(ku2)朱(tsu1)切【集韻】【韻會】恭(kiong1)于(u5)切,竝音駒(ku1)。【說文】止也。【徐曰】物去,手能止之也。【廣韻】執也。【易·隨卦】拘係之,乃從維之。【書·酒誥】盡執拘以歸于周。【左傳·僖三十三年】武夫力而拘諸原。 又【史記·汲黯傳】弘大體,不拘文法。【前漢·司馬遷傳】隂陽之術大詳而衆忌諱,使人拘而多畏。【註】拘,曲礙也。【集韻】或作句。別作佝。 
又【集韻】【韻會】【正韻】竝居(ku1)侯(hiu5)切,音鉤(kiu1)。擁也。【禮·曲禮】必加帚於箕上,以袂拘(kiu1)而退。【註】以袂擁帚之前,埽而郤行之。 又取也。【禮·曲禮】凡僕人之禮,必授人綏,若僕者降等,則撫僕之手,不然,則自下拘(kiu1)之。【疏】却手從僕手下自拘取之。 又曲也。與句同。【荀子·哀公篇】古之王者,有務而拘(kiu1)領者矣。【註】務讀爲冒。覆項也,句領,繞頸也。 又摟聚也。 
又【正韻】求(kiu5)於(u1)切,音渠(ku5)。【莊子·達生篇】吾處身也,若橛株拘(ku5)。 
又【集韻】果(ko2)羽(u6)切,音矩(ku2)。【前漢·地理志】拘㵎水至邯鄲入白渠(ku2)。【註】應劭讀。 
又俱(ku1)遇(gu7)切,音句(ku3)。拘挐(ku3 na5/lu5),不展也。 
又【集韻】【韻會】竝拘(ku1)玉(giok8)切。與挶(kiok4)通。戟持也。【前漢·五行志】撠(kiok4)高后掖。【註】拘持之也。◎按詩傳,戟挶義同。故註釋互用。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上平七虞
[ 粤 语 ]:keoi1
[ 闽南语 ]:ku1,khu1

~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前 (內有 台語漢文拼音基本練習 說明 及 Youtube VIDEO lINK)
viewtopic.php?f=6&t=27781
台語小常識 台語聲母<子音>符號 教育部羅馬字拼音聲母 (pㄅ, phㄆ, b 似ㄇ 帽仔的b , t ㄉ , h ㄏ , th ㄊ, n ㄋ, l ㄌ, k ㄍ, ts ㄗ, tsh ㄘ ... 等子音基本練習)
台語韻母符號 教育部羅馬字拼音 (a ㄚ, oo ㄛ, o ㄜ , e ㄟ , enn ㄟ+nn鼻化音 , ai ㄞ, au ㄠ, an 安, n ㄣ, in ㄧㄣ, un ㄨㄣ, ang ㄤ, ing ㄧㄥ, ong ㄜㄥ ... 等母音基本練習)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
6/10 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=44
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

上一頁下一頁

回到 詩詞小講堂

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客