劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

古典詩詞相關論述專用。

版主: 五葉, 壯齋

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-27 08:33 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早!
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=3

《瀛社立案》有作 (清河先生撰)
《 ing5 sia6 lip8 an3 》 iu6 tsok4 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
插幟稻江邊,將逾一百年。
tshap4 tshi3/tsi3/si3 to6 kong1 pian1 , tsiong1 u5 it4 pik4 lian5 。
騷風仍不墜,筆陣銳尤堅。
so1 hong1 jing5 put4 tui7 , pit4 tin7 ue7/jue7 iu5 kian1 。
創社懷先哲,弘詩有上賢。
tshong3 sia6 huai5 sian1 tiat4 , hong5 si1 iu6 siong7 hian5 。
今逢登籍慶,快詠鹿鳴篇。
kim1 hong5 ting1 tsik8 khing3 , khuai3 ing7 lok8 bing5 phian1 。


【鹿鳴】雅樂也。詩經,小雅
【 lok8 bing5 】 ga6 gak8 ia6 。 si1 king1 , siau2 ga6
鹿鳴之什篇名。
lok8 bing5 tsi1 sip8 phian1 bing5。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
能輕富貴,不能輕一輕富貴之心。
ling5 khing1 hu3 kui3 , put4 ling5 khing1 it4 khing1 hu3 kui3 tsi1 sim1 。
能重名義,又復重一重名義之念。
ling5 tiong7 bing5 gi7 , iu7 hok8 tiong7 it4 tiong7 bing5 gi7 tsi1 liam7 。
是事境之塵氛未掃,而心境之芥蒂未忘。
si6 si7 king2/king3 tsi1 tin5 hun1 bi7/bui7 so2/sau3 , ji5 sim1 king2/king3 tsi1 kai3 te3/tai3 bi7/bui7 bong5 。
此處拔除不淨,恐石去草復生矣。
tshi2 tshu3 pat8 tu5 put4 tsing7 , khiong2 sik8 khu3 tsho2 hok8 sing1 i2 。

~~~~~~~~~


幟(tshi3/tsi3/si3)
【寅集中】【巾字部】 幟; 康熙笔画:15
【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】竝昌(tshiong1)志(tsi3)切,音熾(tshi3)。【說文】旌旗之屬。【廣韻】旗幟。【字詁】標也。【廣雅】旛也。【史記·高祖紀】旗幟皆赤。【前漢·淮隂侯傳】拔趙幟,樹漢赤幟。【註】索隱曰:幟帛長丈五,廣半幅。 又通作織。【前漢·食貨志】治樓船十丈餘,加旗織於其上。【註】師古曰:織,讀曰幟。 又記也。【後漢·虞詡傳】以采綖縫其裾爲幟。【註】幟,記也。 
又【集韻】【韻會】竝職(tsik4)吏(li7)切,音志(tsi3)。又【廣韻】【集韻】【韻會】竝式(sik4)吏(li7)切,音試(si3)。義竝同(tshi3)。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:去声四寘
[ 粤 语 ]:ci3

~~~~~~~~~~

臺灣瀛社詩學會 網站
http://www.tpps.org.tw/forum/portal.php

穆羽相和(吟唱版) 漢文讀冊音影音吟唱分享
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=67

博學鴻詞(論文版)
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=66

瀛海詩府(詩版)
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=65

東寧詞垣(詞版)
http://www.tpps.org.tw/forum/forum.php? ... lay&fid=97

~~~

阿姜 查的禪修世界 莊春江 剪輯
http://www.dhammarain.org.tw/books/yjo/yjo1.htm

如果你的心達到

平靜(quiet)和專注(concentrated),

那就是個應用上很重要的工具。

但如果你坐著只為了達到專注以便能感受到喜悅,

那你是在浪費時間。

修行是坐著讓你的心達到止靜(still )和專注,

然後用來檢視(examine )身與心的本質(nature);

更清楚地看清它們。[3]IP.65


坐禪(sitting in meditation )時也一樣,

心是平靜的(calm),但雜染並沒有真的平靜下來。

因此「三摩地」並不是一件可靠的事,

為了尋找真正的寧靜(peace ),

你必須開展(develop )智慧(wisdom)。

「三摩地」是一種像石頭壓小草般的短暫平靜。
:-D
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-28 09:20 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早!

《李小龍傳奇》觀後 (清河先生撰)
《 li2 siau2 liong5 tuan5 ki5 》 kuan1 hio7 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
精準快狠形式捨,已臻武術最高峰。
tsing1 tsun2 khuai3 guan5/gan5/gin5 hing5 sik4 sia2 ,
i2 tsin1 bu6 sut8 tsue3 ko1 hong1 。
截拳之道空為本,一代功夫李小龍。
tsat8 kuan5/khuan5 tsi1 to6 khong1 ui5 pun2 ,
it4 tai7 kong1 hu1 li2 siau2 liong5 。

【李小龍傳奇】連續劇,全集,吾觀三遍矣。
【 li2 siau2 liong5 tuan5 ki5 】 lian5 siok8 kik8 , tsuan5 tsip8 , goo5 kuan1 sam1 pian3 i2 。
目前還繼續中。裡面他的對話中有許多哲學觀念,值得我們學習。
bok8 tsian5 huan5 ke3 siok8 tiong1 。 li6 bian7 tho1 tik4 tui3 hua7 tiong
iu6 hu2 to1 tiat4 hok8 kuan1 liam7 , ti7 tik4 go6 bun7 hok8 sip8 。

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=9

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
以積貨財之心,積學問。
i6 tsik4 ho3 tsai5 tsi1 sim1 , tsik4 hok8 bun7 。
以求功名之念,求道德。
i6 kiu5 kong1 bing5 tsi1 liam7 , kiu5 to6 tik4 。
以愛妻子之心,愛父母。
i6 ai3 tshe1 tsu2 tsi1 sim1 , ai3 hu6 bio6/boo2 。
以保爵位之策,保國家。
i6 po2 tsiok4 ui7 tsi1 tshik4 , po2 kok4 ka1 。
出此入彼,念慮只差毫末,
tshut4 tshi2 jip8 pi2 , liam7 lu7 tsi2 tsha1 ho5 buat8 ,
而超凡入聖人品,且判星淵矣。
ji5 thiau1/tshiau1 huan5 jip8 sing3 jin5 phin2 , tshia2 phuan3 sing1 ian1 i2 。
人 胡不轉念哉!
jin5 hoo5 put4 tuan2 liam7 tsai3 !

~~~~

狠(guan5/gan5/gin5 犬鬪聲也。又獸名。 ; khun2 本作豤。齧也。)
【巳集下】【犬字部】 狠; 康熙笔画:10
【唐韻】五(goo6)還(huan5)切【集韻】吾(goo5)還(huan5)切,竝音 (guan5)。【說文】犬鬪聲也。 從犬,艮聲。 
又【玉篇】五(goo6)閑(han5)切【集韻】牛(giu5)閑(han5)切,竝音研(gan5)。義同(guan5)。◎按廣韻集韻附見*字註。 又【集韻】獸名。 
又【集韻】魚(gu5)巾(kin1)切,音銀(gin5)。義同(guan5)。 
又口(khio2)很(hun6)切,音懇(khun2)。本作豤。齧也。詳豕部豤字註。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:han2
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/30/P ... WEAZ.shtml

~~~~
鄭捷 跆拳道黑道二段 但毫無武德之殺人狠獸!

習武乃保家衛國防身用, 首在武德之養 ,而非如此不仁, 殘暴手刃無防備且無辜者!
http://webcache.googleusercontent.com/s ... 25B7%2B%22鄭捷%22++%22支那人%22&gbv=2&&ct=clnk
此 wiki page 是案發前貼的, 案發時間附近時間還有更動update,
網路世界 google seach 為了讓全世界各地的 database search 可以更容易快速服務 會設 cache server
(資訊暫存主機) 上貼 link 是 被 cache server (資訊暫存主機) cache住 的資訊 (但主體 wiki 資料頁已被清除)
(((青年學生重大刑案頻頻 台灣應該於國中高中加入宗教通識教育及生命尊重教育 而不是中國國民黨多豐功偉業,
要如何和中共匪幫簽和平投降受虐協定....這些洗腦教育)))
(((台北警力最豐沛,用齊眉棍法一等一對無武器學生, 是用為政治特定黨人服務 而非為ㄧ般百姓維安及更迅速逮凶的!!??)))
最後由 善哉! 於 2014-05-30 10:35 AM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-29 08:45 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安!

《守素》 (清河先生撰)
《 siu2 soo3 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
夜半誰吟載道詩,知佗守素最堅持。
ia7 puan3/pan3 sui5 gim5 tsai3 to6 si1 ,
ti1 tho1 siu2 soo3 tsue3 kian1 ti5 。
世情自古皆如此,我不貪嗔人不癡。
se3 tsing5 tsu7 koo2 kai1 ju5 tshi2 ,
go6 put4 tham1 tshin1 jin5 put4 thi1/tshi1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
軀殼的我,要看得破,則萬有皆空。
khu1 khok4 tik4 go6 , iau3 khan3 tik4 pho3 , tsik4 ban7 iu6 kai1 khong1 。
而其心常虛,虛則義理來居。
ji5 ki5 sim1 siong5 hu1 , hu1 tsik4 gi7 li2 lai5 ku1 。
性命的我,要認為真,則萬理皆備。
sing3 bing7 tik4 go6 , iau3 jin7 ui5 tsin1 , tsik4 ban7 li2 kai1 pi7 。
而其心常實,實則物欲不入。
ji5 ki5 sim1 siong5 sit8 , sit8 tsik4 but8 iok8 put4 jip8 。
面上掃開十層甲,眉目纔無可憎。
bian7 siong7 so2/sau3 khai1 sip8 tsing5 kap4 , bi5 bok8 tsai5 bu5 khoo2 tsing1 。
胸中滌去數斗塵,語言方覺有味。
hiong1 tiong1 tik8 khu3 su2 tio2 tin5 , gu6 gian5 hong1 kok4 iu6 bui7 。
完得心上之本來,方可言了心。
uan5 tik4 sim1 siong7 tsi1 pun2 lai5 , hong1 khoo2 gian5 liau2 sim1 。
盡得世間之常道,纔堪論出世。
tsin6 tik4 se3 kan1 tsi1 siong5 to6 , tsai5 kham1 lun7 tshut4 se3 。佗(tho1 與他,它通。 ; 音駝(to5) ; 音唾(to3) ; 音沱(too6) ; 音怡(i5) ; 上古音: 叶 音他(tha1)。 )
【子集中】【人字部】 佗; 康熙笔画:7
【廣韻】託(thok4)何(ho5)切【集韻】【韻會】【正韻】湯(thong1)何(ho5)切,竝妥平聲(tho1)。與他,它通。【揚子·法言】君子正而不佗。 又姓。漢佗羽。 
又【集韻】【韻會】【正韻】竝唐(tong5)何(ho5)切,音駝(to5)。俗謂背負曰佗。 
##又委佗(to5),雍容自得貌。【詩·鄘風】委委佗佗。【疏】委委,行之美。佗佗,長之美。【荀子·非十二子篇】苐佗其冠。 又【楞嚴經】殷勤請啓,十方如來,得成菩提,妙奢摩佗。【註】楞嚴,大定之名。 
又【韻會】【正韻】竝吐(thoo2)臥(go7)切,音唾(to3)。加也。【詩·小雅】舍彼有罪,予之佗(to3)矣。 
又【集韻】徒(too5)可(khoo2)切,音沱(too6)。被髮也。【史記·龜筴傳】醮酒佗(too6)髮。 
又【正韻】延(ian5)知(ti1)切,音怡(i5)。【後漢·任光邳彤贊】委佗(i5)還旅與。【詩】委佗(ui2 i5)委蛇(ui2 i5)義同。 
又叶湯(thong1)家(ka1)切,音他(tha1)。【盧諶詩】義由恩深(sim1),分隨昵加(ka1)。綢繆委心(sim1),自同非佗(tha1)。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:下平五歌
[ 粤 语 ]:taa4 to1 to4 )
[ 闽南语 ]:tah4,tah4,to2,tha2


嗔(tian5/thian5 盛氣也。聲也。; 音䐜(tshin1) 本作瞋,怒也。)
【丑集上】【口字部】 嗔; 康熙笔画:13
【廣韻】徒(too5)年(lian5)切【集韻】【韻會】【正韻】亭(ting5/thing5)年(lian5)切,竝音田(tian5/thian5)。【說文】盛氣也。【玉篇】聲也。引《詩》振旅嗔嗔(tian5 tian5/thian5 thian5)。○按今《詩·小雅》本作闐闐。 
又【廣韻】昌(tshiong1)眞(tsin1)切【集韻】【韻會】【正韻】稱(tshing1)人(jin5)切,竝音䐜(tshin1)。【廣韻】本作瞋,怒也。【集韻】本作謓,亦作㥲。【韻會】嗔本音田,至唐聲尚如此,今俗則以爲瞋嫌字矣。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上平十一真
[ 唐 音 ]:chin
[ 粤 语 ]:can1 zan1


網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前
viewtopic.php?f=6&t=27781
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11

般若波羅蜜多心經 (唐宋台語文讀音標註)
http://www.taigu.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=2893

離紅樹林國家保留地及淡水河口敏感河岸地帶1公分!淡北道路環評遭撤銷
中國國民黨政府無視司法撤銷環評判決, 還是執意動工中...

http://www.news100.com.tw/viewtopic.php ... 6&start=12
(((淡水捷運安全恐佈-上有<高架跨越>下有<挖軌道下隧道道路>
施工若不慎運行中捷運列車出軌或發生公安事件恐比江子翠北捷
隨機殺人案傷亡更慘數倍!!)))
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-30 09:01 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早!

《松》基金會漢詩班16週年紀念 (清河先生撰)
《 siong5 》 ki1 kim1 hue7 han3 si1 pang1 sip4 liok8 tsiu1 lian5 ki2 liam7
(tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
十六年前初下種,而今已是不凡材。
sip8 liok8 lian5 tsian5 tshu1(正韻列為模韻后音tshoo1) ha7 tsiong2 ,
ji5 kim1 i2 si6 put4 huan5 tsai5 。
飽經霜雪風雷挫,挺拔奇姿歷鍊來。
pau2 king1 song1 suat4 hong1 lue5 tsho3 ,
thing2 pat8 ki5 tsi1 lik8 lian7 lai5 。

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
紛擾固溺志之場,而枯寂亦槁心之地,
hun1 jiau2 koo3 n<l>ik8/nok8 tsi3 tsi1 tiong5 , ji5 khoo1 tsik8 ik8 kho2 sim1 tsi1 te7/ti7 ,
故學者當棲心元默,以寧吾真體。
koo3 hok8 tsia2 tong1 se1 sim1 guan5 bik8/bok8 , i6 ning5 goo5 tsin1 the2 。
亦當適志恬愉,以養吾圓機。
ik8 tong1 sik4 tsi3 tiam5 u5 , i6 iong6 goo5 uan5 ki1 。
昨日之非不可留,留之則根燼復萌,而塵情終累乎理趣。
tsok8 jit8 tsi1 hui1 put4 khoo2 liu5 , liu5 tsi1 tsik4 kun1 sin7/tsin6 hok8 bing5 ,
ji5 tin5 tsing5 tsiong1 lui6 hoo5 li2 tshu3 。
今日之是不可執,執之則渣滓未化,而理趣反轉為欲根。
kim1 jit8 tsi1 si6 put4 khoo2 tsip4 , tsip4 tsi1 tsik4 tsa1 tsi2/tsi1 bi7/bui7 hua3 ,
ji5 li2 tshu3 huan2 tuan2 ui5 iok8 kun1 。

~~

溺(n<l>ik8 ; nok8 ; 音若(jiok8) ; 與尿(l<n>iau7)同 )
【巳集上】【水字部】 溺; 康熙笔画:14
【廣韻】奴(l<n>oo5)歷(lik8)切【集韻】【韻會】乃(nai6)歷(lik8)切,竝音(n<l>ik8)。沒也。【釋名】死于水曰溺。溺,弱也,不能自勝也。【詩·小雅】載胥及溺。 又凡人情沈湎不反亦曰溺。【禮·樂記】姦聲以濫溺而不止。 
又【集韻】昵(nit8)角(kok4)切,音(nok8)。亦沒也。 
又【唐韻】而(ji5)灼(tsiok4)切【集韻】【韻會】日(jit8)灼(tsiok4)切【正韻】如(ju5)灼(tsiok4)切,竝音若(jiok8)。水名。【說文】水自張掖刪丹,西至酒泉,合黎餘波入于流沙。【書·禹貢】作弱水。 
又【集韻】奴(l<n>oo5)弔(tiau3)切。與尿(l<n>iau7)同,小便也。【史記·范睢傳】賓客飮者,醉便溺(l<n>iau7)睢。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:入声十二锡
[ 唐 音 ]:nek
[ 粤 语 ]:nik1 nik6 niu6
[ 闽南语 ]:lek8 (教育部台羅拼音 lik8)
燼(sin7/tsin6 ; 上古音 津(tsin1) )
【巳集中】【火字部】 燼; 康熙笔画:18
【廣韻】【集韻】【韻會】【正韻】竝徐(su5)刃(jin7)切,音賮(sin7)。【玉篇】同䀆(tsin6)。詳䀆字註{盡(tsin6)本字}。【左傳·襄四年】收二國之燼。【註】燼遺民。【吳語】安受其燼。【註】燼餘也。 
又叶咨(tsi1)辛(sin1)切,音津(tsin1)。【詩·大雅】民靡有黎,具禍以燼(tsin1)。於乎有哀,國步斯頻(pin5)。【傳】災餘曰燼。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:去声十二震
[ 粤 语 ]:zeon2 zeon6


滓(tsi2/tsi1 )
【巳集上】【水字部】 滓; 康熙笔画:14
【唐韻】阻(tsu2)史(si2)切【集韻】【韻會】壯(tsong3)士(tsi6)切,竝音第(tsi2)。【說文】澱也。【李陵·與蘇武書】動增泥滓。 又汁滓。【周禮·春官·醴齊註】醴,猶體也。成而汁滓相將。 又滓方,器名。【陸羽·茶經】滓方以集諸滓器。 
又平聲(tsi1)。【史記·屈原傳】泥而不滓(tsi1)。【註】滓音湽(tsi1)。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声四纸
[ 粤 语 ]:zi2
[ 闽南语 ]:tai2~~~

王昌齡七絕十五首吟唱
http://youtu.be/7SiU34Y0Muo

(((台語 濟濟(tse2~1 tse2~1) 語出 【詩經·大雅篇】)))

濟濟(tse2~1 tse2) 教育部台羅拼音KARAOKE影音教學 - 唐朝國語影片
《唐詩合解-卷五》唐詩吟唱集(VIDEO漢字與拼音聲調雙字幕)
(((依據唐韻/集韻/韻會 音韻 唐詩 吟唱)))

viewtopic.php?f=6&t=27081

濟(tse2)【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】子(tsu2)禮(le6)切,音秭(tse2)。
濟濟(tse2~1 tse2),衆盛之貌。一曰多威儀也。【詩·大雅】濟濟(tse2~1 tse2)多士。
查康熙字典 "濟"
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/29/P ... BFDF.shtml
最後由 善哉! 於 2014-05-31 12:00 PM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-31 11:32 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早!

《遊萊園懷灌園先生》(清河先生撰)
《 iu5 lai5 uan5 huai5 kuan3 uan5 sian1 sing1 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
https://www.facebook.com/permalink.php? ... omments=10
小習池邊一痛吟,黃金文化竟淪沉。
siau2 sip8 ti5 pian1 it4 thong3 gim5 , hong5 kim1 bun5 hua3 king3 lun5 tim5 。
灌園風骨留追憶,櫟社詩成隔世音。
kuan3 uan5 hong1 kut4 liu5 tui1 ik4 , tsik4<俗訛音lik8>/lok8 sia6 si1 sing5 kik4 se3 im1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
樂意相關禽對語,生香不斷樹交花。
lok8 i3 siong1 kuan1 kim5 tui3/tue3 gu6 , sing1 hiong1 put4 tuan6 su7 kau1 hua1 。
此是無彼無此的真機。
tshi2 si6 bu5 pi2 bu5 tshi2 tik4 tsin1 ki1 。
天光常與水相連,此是徹上徹下的真境。
thian1 kong1 siong5 u6 sui2 siong1 lian5 , tshi2 si6 thiat4/tiat8 siong7 hiat4/tiat8 ha6 tik4 tsin1 king2/king3 。
吾人時時以此景象注之心目,
goo5 jin5 si5 si5 i6 tshi2 king2 siong6 tsu3 tsi1 sim1 bok8 ,
何患心思不活潑,氣象不寬平。
ho5 huan7 sim1 si3 put4 huat8 phuat4 , khi3 siong6 put4 khuan1 ping5 。
鶴唳雪月霜天,想見屈大夫,醒時之激烈。
hok8/ho6 le7 suat4 guat8 song1 thian1 , siong2 kian3 kut4/古音kuat4<姓音非khut4> tai7 hu1 , sing2 si5 tsi1 kik4 (唐liat8/lik8) 。
鷗眠春風暖日,會知陶處士,醉裡春風。
iu1 bian5 tshun1 hong1 luan2 jit8 , hue7 ti1 to5 tshu3 tsi6(su6) , tsui3 li6 tshun1 hong1 。

~~

櫟(tsik4<俗訛音lik8> 木也。似樗之木。 ; 又與擽(liok8)通。 ; 音鑰(iok8)。櫟陽,縣名。 ; 音洛(lok8)。【詩·秦風】山有苞櫟(lok8),隰有六駁(pok4)。【唐韻】櫟駁通叶,無二音。
; 音勞(lo5)。【史記·楚元王世家】㛮詳爲羹盡櫟(lo5)釜。【漢書】作轑釜。 )
【辰集中】【木字部】 櫟; 康熙笔画:19
【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】竝卽(tsik4)狄(tik8)切,音歷(tsik4<俗訛音lik8>)。【說文】木也。【邢昺曰】似樗之木。【詩·秦風】山有苞櫟。【疏】引《爾雅》云:櫟,其實梂,橡也。【陸璣疏】秦人謂柞櫟爲櫟,其子房生爲梂。河内人謂木蓼爲櫟,椒榝之屬也。其子亦房生,此秦詩宜從其方土之言柞櫟是也。 又不材之木也。【莊子·人閒世】匠石見櫟社樹,其大蔽牛,觀者如市,匠石不顧。 又不生火之木也。【淮南子·時則訓】十二月,其樹櫟。【高誘註】木不生火,惟櫟爲然。 又地名。【春秋·桓十五年】鄭伯突入于櫟。 又鳥名。【山海經】天帝之山有鳥,黑文而赤翁,名曰櫟。 
又與擽(liok8)通。【詩·周頌】鞉磬柷圉。【疏】圉狀如伏虎,背上有二十七鉏鋙,刻以木長尺櫟(liok8)之。
又【唐韻】以(i6)灼(tsiok4)切,音鑰(iok8)。櫟陽,縣名。【前漢·地理志】屬左馮翊。 
又【集韻】式(sik4)灼(tsiok4)切,音爍(siok4)。地名。在晉。 
又【集韻】歷(lik8)各(kok4)切,音洛(lok8)。【詩·秦風】山有苞櫟(lok8),隰有六駁(pok4)。【唐韻】櫟駁通叶,無二音。 
又【唐韻】魯(loo6)刀(to1)切,音勞(lo5)。【史記·楚元王世家】㛮詳爲羹盡櫟(lo5)釜。【漢書】作轑釜。
考證:〔【詩·秦風】山有苞櫟。【註】引爾雅云。〕 謹照原文註改疏。〔陸璣疏河南人謂木蓼爲櫟。秦風苞櫟從其方土之言柞櫟也。〕 謹照原文南改内。秦風以下改爲此秦詩宜從其方土之言柞櫟是也。〔【淮南子·時則訓】官獄其樹櫟。〕 謹照原文文義,官獄爲十二月三字。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:入声十二锡
[ 粤 语 ]:lik1

駁(pok4)
【亥集上】【馬字部】 駁; 康熙笔画:14
【唐韻】【集韻】【韻會】竝北(pok4/pik4)角(kok4)切,音博(pok4)。【玉篇】馬色不純。【爾雅·釋畜】駵白駁。【易·說卦傳】乾爲駁馬。【詩·豳風】皇駁其馬。【註】黃白曰皇,駵白曰駁。 又【爾雅·釋木】駁赤李。【疏】李之子赤者名駁。 又今俗謂龎雜爲駁,雲開曰解駁。 【正韻】同駮。互詳後駮字註。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:入声三觉
[ 粤 语 ]:bok3
[ 闽南语 ]:pok4,pak4

唳(liat8 鳥鳴也。; le7 鶴鳴也。)
【丑集上】【口字部】 唳; 康熙笔画:11
【廣韻】練(lian7)結(kiat4)切【集韻】【韻會】力(lik8)結(kiat4)切,竝音捩(liat8)。【玉篇】鳥鳴也。【廣韻】嘍唳,鳥聲也。 
又【唐韻】【集韻】【韻會】郞(long5)計(ke3)切【正韻】力(lik8)霽(tse3)切,竝音麗(le7)。【說文】鶴鳴也。【晉書·陸機傳】華亭鶴唳。【鮑昭·舞鶴賦】唳淸響於丹墀。 又【韻會】嘹唳,雁聲。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:去声八霁
[ 唐 音 ]:lèi
[ 国 语 ]:lì
[ 粤 语 ]:leoi6 loei6


屈大夫之屈姓 kut4/古音kuat4/khuat4<屈姓音非khut4>

屈(khut4 鬱也,軋也。【正字通】凡曲而不伸者,皆曰屈。 ; 音掘(kut8)。竭也,盡也。 ; 音(kut4)。地名。晉公子夷吾所居,出良馬。 又姓。楚公族屈原,楚大夫屈宜申。
上古音: 音闕(kuat4/khuat4)。)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/24/P ... ILXV.shtml
【寅集上】【尸字部】 屈; 康熙笔画:8
【廣韻】區(khu1)勿(but8)切【集韻】【韻會】【正韻】曲(khiok4)勿(but8)切,竝音詘(khut4)。【說文】無*也。從*出聲。又曲也,請也。又【增韻】鬱也,軋也。【正字通】凡曲而不伸者,皆曰屈。【易·繫辭】尺蠖之屈,以求信也。【孟子】威武不能屈。 又作絀。【荀子·非相篇】緩急羸絀。【註】猶屈伸也。 又通作詘。【史記·晏嬰傳】詘於不知已,而信於知己。 
又【集韻】【韻會】【正韻】竝渠(ku5)勿(but8)切,音掘(kut8)。竭也,盡也。【前漢·食貨志】賈誼曰:用之無度,則物力必屈。與詘絀竝通。 又與倔通。倔彊,梗戾貌。【史記·陸賈傳】乃欲以新造未集之越,屈彊於此。【師古曰】不柔服也。 

又【集韻】【韻會】【正韻】竝九(kiu2)勿(but8)切,音(kut4)。地名。晉公子夷吾所居,出良馬。在今河東縣。【左傳·僖二年】屈產之乗。 又姓。楚公族屈原,楚大夫屈宜申。又屈侯,複姓。 又大屈,弓名。【左傳·昭七年】楚靈王享公於新臺,好以大屈,旣而悔,公反之。
又【廣韻】九(kiu2)月(guat8)切【集韻】【類篇】丘(khiu1)月(guat8)切,竝音(kuat4/khuat4)。【歐陽修·程文簡墓銘】不學而剛,有摧必折(tsiat4)。毅毅程公,其剛不屈(kuat4/khuat4)。 
又與絀(khut4)通。【禮·玉藻】君命屈(khut4)狄。【註】狄,翟也。后夫人之服,刻雉爲五采,子男之妻,受王后之命者,刻繒不畫,故曰屈狄。【周禮】作闕翟。 
又叶居(ku1)詣(ge7)切,音計(ke3)。{案 計(ke3)與氣(khi3) 難叶 更正以 屈音闕(kuat4/khuat4) 叶 氣(khiat4)}【曹植·王陵贊】從漢有功,少文任氣(khiat4)。高后封呂,直而不屈(khuat4)。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:入声五物
[ 粤 语 ]:wat1
[ 闽南语 ]:khut4


台語接近唐朝國語 粵語/台山話/客語 接近宋朝國語 之 例字 烈(唐liat8/lik8<粵語拼音 lit6>)

烈(唐liat8/lik8)
【巳集中】【火字部】 烈; 康熙笔画:10
【唐韻】【正韻】良(liong5)薛(siat4)切【集韻】【韻會】力(lik8)蘖(pik4)切,竝音列(唐liat8/lik8)。【說文】火猛也。【玉篇】熱也。【書·胤征】天吏逸德,烈于猛火。 又【詩·鄭風】火烈具舉。【傳】烈,列也。【箋】列人持火具舉,言衆同心。 又【爾雅·釋詁】烈,業也。【書·伊訓】伊尹乃明言烈祖之成德。【傳】湯有功烈之祖,故稱焉。
 又【詩·小雅】烝*烈祖。【箋】烈,美也。 又【爾雅·釋詁】烈,光也。【詩·周頌】休有烈光。 又【爾雅·釋訓】烈烈,威也。【詩·小雅】烈烈征師。【箋】烈烈,威武貌。 又【詩·小雅】憂心烈烈。【箋】烈烈,憂貌。 又【詩·小雅】南山烈烈。【傳】烈烈然至難也。【疏】値時寒甚,視南山則烈烈然,愴其至役之勞苦,而情以爲至難也。 又【爾雅·釋詁】烈,餘也。【註】陳鄭之閒曰烈。【揚子·方言】晉衞之閒曰烈。 又【詩·大雅·雲漢序】宣王承厲王之烈。【箋】烈,餘也。 又【孟子】於今爲烈,如之何其受之。【註】於今爲烈烈明法,如之何受其餽也。 又【韻會】毒也。【前漢·公孫弘傳】若湯之旱,則桀之餘烈也。 又【戰國策】聞弦者,音烈而高飛。【註】烈,猛也。 又【揚子·方言】烈,暴也。【史記·酷吏傳】皆以酷烈爲聲。 又【諡法】有功安民曰烈。秉德遵業曰烈。 又【集韻】忠烈也。【韻會】剛正曰烈。【史記·伯夷傳】烈士徇名。又【聶政傳】乃其姊亦烈女也。 又【爾雅·釋草疏】本草,石芸味甘。一名螫烈。 又【通典·兵制】五人爲烈,烈有頭目。詳火字註。 又姓。【拾遺記】烈裔工畫。 又與裂通。【前漢·王莽傳】軍人分烈莽身支節。 
【唐韻正】古音例(le7)。 【詩·豳風】一之日觱發,二之日栗烈(le7)。無衣無褐,何以卒歲(se3)。【傳】栗烈,寒氣也。又【大雅】載燔載烈(le7),以興嗣歲(se3)。【傳】貫之加于火曰烈。【楊戲楊季休贊】征南厚重,征西忠克,統時選士,猛將之烈。
【註】克,苦(khoo2)代(tai7)反(khai3)。◎按字彙引此云:叶力(lik8)質(tsit4)切(lit8)。非。朱子於詩七月生民烈字,俱云:叶力(lik8)制(tse3)反(le7)。唐韻正直以爲古音例。所引經傳子集甚詳,皆確有明據,應從之。 
又與厲通。【詩·大雅】烈假不瑕。【釋文】烈,鄭作厲。力(lik8)世(se3)反(le7)。又【禮·祭法】厲山氏之有天下也。【註】厲山氏炎帝也。起于厲山,或曰烈山氏。魯語作列山。左傳作烈山。【水經注】賜水西逕厲鄕南,水南有重山,卽烈山也。山下一穴,相傳神農所生處,故禮謂之烈山氏。【唐韻正】莊子齊物論,厲風濟,則衆竅爲虛。厲卽烈字。 
又音賴(lai7 古音le7)。見【詩·大雅·烈假註】鄭虔讀。 又與冽(liat8)通。【詩·小雅】有冽(liat8)氿泉。【疏】七月云:二之日栗冽,是冽爲寒氣也。 
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:月部来母,liat
[ 平水韵 ]:入声九屑
[ 粤 语 ]:lit6
[ 闽南语 ]:liat8 
最後由 善哉! 於 2014-06-01 10:31 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-01 09:42 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早!

《田園真趣》(清河先生撰)
《 tian5 uan5 tsin1 tshu3 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
才高不信小頑童,翻土裁詩樣樣通。
tsai5 ko1 put4 sin3 siau2 guan5 tong5 , huan1 thoo2 tsai5 si1 iong7 iong7 thong1 。
半日田園得真趣,靄文夫婦與中中。
puan3/pan3 jit8 tian5 uan5 tik4 tsin1 tshu3 , ai3 bun5 hu1 hiu6/hu6 u6 tiong1 tiong1 。*2006,12,25,雅集網友陳靄文夫婦由美蒞臺,
*2006,12,25,ga6 tsip8 bong6 iu2 tan5 ai3 bun5 hu1 hiu6/hu6 iu5 bi6 li7/lit8 tai5 ,
由鄭中中小姐帶來中部,再由小頑童李克修先生載往南投其老家。
iu5 tenn7 tiong1 tiong1 siau2<白 sio2> tsia2 tai3 lai5 tiong1 poo6 ,
tsai3 iu5 siau2 guan5 tong5 li2 khik4 siu1 sian1 sing1 tsai3 ong6 Lam5-Tau5(投白話音, 文音 tiu5) ki5 lo6 ka1 。
到其田園,一下車即採小黃瓜
to3 ki5 tian5 uan5 , it4 ha7 tshia1 tsik4 tshai2 siau2 hong5 kua1
玉米等猛啃,此乃田園真趣也。
giok8 bi2 ting2 bing6 khun2(原字音 sip4) , tshi2 nai6 tian5 uan5 tsin1 tshu3 ia6 。

啃(sip4)
【丑集上】【口字部】 啃; 康熙笔画:11
【玉篇】所(su2)戢(tsip4)切,音澀(sip4)。咠啃(tship4 sip4),口聲。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:hang2


案 【啃(sip4)】字至清後被當為 【豤(khun2)】 字俗用
清 紅樓夢 第080回 第八十回 美香菱屈受貪夫捧 王道士胡謅妒婦方 :
便糾聚人來鬥紙牌、擲骰子作樂。又生平最喜【啃(khun2)】骨頭...


豤(khun2 齧也。豕齧地。 豕食貌。豕齧物也。【正字通】齒深入物也。別作齦。 
##又與懇通。【前漢·劉向傳】豤豤數奸死亡之誅。【師古曰】豤豤,款誠之意。
; 梱平聲(khun1)。亦齧也。又減也。)

豤 又【集韻】苦(khoo2)本(pun2)切,音梱。豕齧物也。

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前
viewtopic.php?f=6&t=27781
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11

般若波羅蜜多心經 (唐宋台語文讀音標註)
http://www.taigu.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=2893
最後由 善哉! 於 2014-06-02 01:12 PM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-02 09:35 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 祝大家詩人節吟興大發!

《醉後》(清河先生撰)
《 tsui3 hio6 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
一輪皓月照澄清,醉後狂歌別有情。
it4 lun5 ho6 guat8 tsiau3 ting5 tshing1 ,
tsui3 hio6 kong5 ko1 piat8 iu6 tsing5 。
但得此心長似月,相逢不必問來生。
tan7 tik4 tshi2 sim1 tiong5 si6/su6 guat8 ,
siong1 hong5 put4 pit4 bun7 lai5 sing1 。

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=9

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
身不宜忙,而忙於閒暇之時,亦可警惕惰氣。
sin1 put4 gi5 bong5 , ji5 bong5 u1 han5 ha7 tsi1 si5 ,
ik8 khoo2 king2 thik4 to6 khi3 。
心不可,而放於收攝之後,亦可鼓暢天機。
sim1 put4 khoo2 , ji5 hong3 u1 siu1 siap4 tsi1 hio7 ,
ik8 khoo2 koo2 thiong3 thian1 ki1 。
鐘鼓體虛,為聲聞,而招撃撞。
tsiong1 koo2 the2 hu1 , ui5 sing1 bun5 , ji5 tsiau1 kik4 tong7 。
麋鹿性逸,因豢養,而受羈縻。
bi5 lok8 sing3 it8 , in1 huan7 iong6 , ji5 siu6 ki1 bi5 。
可見名為招禍之本,欲乃散志之媒,
khoo2 kian3 bing5 ui5 tsiau1 ho6 tsi1 pun2 , iok8 nai6 san3 tsi3 tsi1 bue5 ,
學者不可不力為掃除也。
hok8 tsia2 put4 khoo2 put4 lik8 ui7 so2/sau3 tu5 ia6 。


阿彌陀佛
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-03 08:21 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早!

《不雨》(清河先生撰)
《put4 u6》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
甘霖不降苦難伸,望斷雲霓又幾旬。
kam1 lim5 put4 kong3 khoo2 lan5 sin1 , bong7 tuan6 un5 ge5 iu7 ki2 sun5 。
國會亂常天亦怒,故教禁雨罰全民。
kok4 hue7 luan7 siong5 thian1 ik8 noo7 , koo3 kiau1/kau1 kim1 u6/u2 huat8 tsuan5 bin5 。
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=6

民國91年3.4.月間全國缺水,國會又亂,故云。
bin5 kok4 91 lian5 3.4.guat8 kan1 tsuan5 kok4 khuat4 sui2 , kok4 hue7 iu7 luan7 , koo3 un5 。

手機故障,不能一一回復,抱歉!
siu2 ki1 koo3 tsiong3 , put4 ling5 it4 it4 hue5 hok8 , po6 khiam2 !

==================================================

選票及公民意識是民主社會的因果根本, 請君慎思之!!

為何??(有黨證嗎!?) 林益世索賄證據如山 , 既使是索賄未遂也是重罪,
索賄竟也判無罪!!?? 只恐嚇有罪!!??
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 845&st=123
(請進頂面 link 瞭解 索賄未遂各種判例)

林益世 vs 郭瑤琪 之判例
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater

儒學教育是漢文化以仁為本-己所不欲勿施於人! 黨/公民不欲也請勿施於黨/公民!
家中父母身教, 學校道德及尊重生命教育需從小紮根, 社會黨國的行為風氣更是要用選票來制約改造! 這是因果循環之理 請深思~ 南無阿彌陀佛!
(((選舉無師傅, 用錢買就有! 賄選的都是誰? 何黨?? 請進下面臉書頁詳閱 錢如何去就如何加倍入袋~ 哈哈 選票及公民意識是民主社會的因果根本, 慎思之!! )))
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
中國國民黨貪官汙吏一堆, 買票作姦犯科被通緝逃跑中國或它國者眾, 這都是不仁不義的行為!!
中國國民黨扭曲漢文化進行胡化教育, 及用胡語教儒學道德教育, 且貪汙腐敗層出嚴重污辱儒家道德觀,
更甚者只要有黨證都大事化小小事化無, 台灣應該由傳統漢音韻及行為來導正中國國民黨對道德的違害影響!!


南無阿彌陀佛
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-04 08:07 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早!

【感時】記六四天安門事件 (清河先生撰)
【 kam2 si5 】 ki3 liok8/lok8 si3 thian1 an1 bun5 si7/tsi7 kian2 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
歷史遺傷口,燕京六月寒。
lik8 su2 ui5/i5 siong1 khio2 , ian1 king1 liok8/lok8 uat8 han5 。
血流民主恨,忍淚說天安。
huat4(古音 hui7) liu5 bin5 tsu2 hun7 , jim6 lui7 suat4 thian1 an1 。
其二
ki5 ji7
冒死追民主,玉林最可歌,
bo7 si2 tui1 bin5 tsu2 , giok8 lim5 tsue3 khoo2 ko1 ,
挺身攔坦克,正氣躡群魔。
thing2 sin1 lan5 than2 khik4 , tsing3 khi3 niap8 kun5 mo5 。

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=8


*當時情況,慘不忍睹。
tong1 si5 tsing5 hong3 , tsham2 put4 jim6 too2 。
戰車壓人,機槍掃射,
tsian3 tshia1 ap4/iap4 jin5 , ki1 tshiong1 so2/sau3 sia7 ,
民運人士,死傷慘重。
bin5 un7 jin5 tsi6(su6) , si2 siong1 tsham2 tiong7 。
當時新聞報導,民運領導人<王丹>,被戰車壓死。
tong1 si5 sin1 bun5 po3 to7 , bin5 un7 ling2 to7 jin5 <ong5 tan1> ,
pi6 tsian3 tshia1 ap4/iap4 si2 。
故第一首結句本為《千古一王丹》
koo3 te7 it4 siu2 kiat4 ku3 pun2 ui5《 tshian1 koo2 it4 ong5 tan1 》
隔天再報導王丹未死,經過四十天後才改成《忍淚說天安。》今句。
kik4 thian1 tsai3 po3 to7 ong5 tan1 bi7/bui7 si2 ,
king1 ko3 si3 sip8 thian1 hio7 tsai5 kai2 sing5 《 jim6 lui7/le7 suat4 thian1 an1 。 》 kim1 ku3 。
【維林】玉維林。隔天杭州街頭拿著包裹攔坦克車那位。其結果如何則不知也。
【 ui5 lim5 】 giok8 ui5 lim5 。 kik4 thian1 hong5 tsiu1 kai1/kui1 thiu5 l<n>a5 tiok8 pau5 ko2 lan5 than2 khik4 tshia1 no7 ui7 。
ki5 kiat4 ko2 ju5 ho5 tsik4 put4 ti1 ia6 。


~~~~~~~~

中國(大陸)禁片 1989年六四天安门事件全过程《3小时纪录片》
Tiananmen Square protests with English Subs:
纪录片 天安門 六四事件 Tiananmen Square protests Full DVD with English Subs

纪录片天安门 纪念六四,勿忘历史
documentary movie THE GATE OF HEAVENLY PEACE
about Tiananmen square protests of 1989.
https://www.youtube.com/watch?v=vF2YACrLP8w

...

纪录片 《天安门》 上
https://www.youtube.com/watch?v=Fu_w8Gvq32Q

记录片 《天安门》下
https://www.youtube.com/watch?v=BwQJgamXSg8

1989年6月4日清晨,学生被驱离天安门广场时的珍贵镜头,
绝大部分内容应该从未向­外界披露。 #重回天安门
https://www.youtube.com/watch?v=ywI_54e ... e=youtu.be

64大屠殺遇害學生圖集 ((( 驚悚! 無膽勿入)))
https://www.youtube.com/watch?v=mvt0oil6wDU

暴政必亡!! 悼念六四天安門死難學生及人民 南無阿彌陀佛


==============================


古德禪詩
koo2 tik4 sian5 si1
【雲遊獨歸】作者 虛雲老和尚
【 un5 iu5 tok8 kui1 】 tsok4 tsia2 hu1 un5 lo6 ho5 siong7
獨去獨歸得自由,了無塵念掛心頭。
tok8 khu3 tok8 kui1 tik4 tsu7 iu5 , liau2 bu5 tin5 liam7 kai3/kua3 sim1 thiu5 。
從今真妄都拋卻,敢謂寒山第一流。
tsiong5 kim1 tsin1 bong7 too1 phau1 khiok4 , kam2 ui7 han5 san1 te7 it4 liu5 。


【夜坐納涼】作者 明 憨山老人
【 ia7 tso7 lap8 liong5】 tsok4 tsia2 Bing5 ham1/ham7 san1 lo6 jin5
夜色喜新晴,迎秋爽氣生。
ia7 sik4 hi2 sin1 tsing5 , ging5 tshiu1 song2 khi3 sing1 。
雨餘林葉重,風度嶺雲輕。
u6/u2 u5 lim5 iap8 tiong7 , hong1 too7 ling2 un5 khing1 。
靜慮觀無我,藏修厭有名。
tsing6 lu7 kuan1 bu5 go6 , tsong5 siu1 iam3 iu6 bing5 。
坐看空界月,歷歷對孤明。
tso7 khan1 khong1 kai3 guat8 , lik8 lik8 tui3/tue3 koo1 bing5 。

南無阿彌陀佛
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-04 11:43 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安!

古今禪詩 (唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
koo2 kim1 sian5 si1

【過蠻溪】民國 南懷瑾
【 ko3 ban5 khe1 】 Bin5 Kok4 Lam5 huai5 kin2
亂山重疊靜無氛,前是茶花後是雲。
luan7 san1 tiong5 tiap8/thiap8 tsing6 bu5 hun1 , tsian5 si6 ta5/tsha5 hua1 hio6 si6 un5 。
的的馬蹄溪上過,一鞭紅雨落繽紛。
tik4 tik4 ba6/boo2 te5 khe1 siong7 ko3 , it4 pian1 hong5 u6/u2 lok8 pin5 hun1 。

【簡朱筱戡兄於南京】南懷瑾
【 kan2 Tsu1 siau2 kham1 hing1 u1 lam5 king1 】 Lam5 huai5 kin2
秋水伊人消息杳,江湖作客馬蹄輕。
tshiu1 sui2 i1 jin5 siau1 sik4 biau2 , kong1 hoo5 tsok4 khik4 ba6/boo2 te5 khing1。
秦淮風月西湖柳,一樣飄零太瘦生。
tsin5 huai5 hong1 guat8 se1 hoo5 liu2 , it4 iong7 phiau1/piau1 ling5 thai3 siu3 sing1 。


【詠懷詩】晉 史宗
【 ing7 huai5 si1 】 Tsin3 su2 tsong1
有慾苦不足,無慾亦無憂。
【u6】【u7】 khoo2 put4 tsiok4 , 【bo5/mo5】【u7】ik8 【bo5/mo5】 iu1 。
未若清虛者,帶索披玄裘。
bi7/bui7 jiok8 tshing1 hu1【tsu2】 , tai3 sok4 【pho1】 hian5 kiu5 。
浮遊一世間,泛若不繫舟。
【h<f>ui5】【i5/u5】 it4 【siat4】 kan1 , huan3 jiok8 put4 ke3/he7 tsiu1 。
方當畢塵慮,棲志老山丘。
hong1 tong1 pit4 tin5 lu7 , se1 tsi3 【lau6/lio6】 san1 khiu1 。


南無阿彌陀佛


【唐前古音】

有【u6】又叶演(ian6)女(lu6)切(u6)。【徐幹·齊都賦】主人盛饗,期盡所有(u6)。三酒旣醇,五齊惟醹(ju6)。
慾【u7】又叶余(u5)戍(su3)切,音裕(u7)。【張衡·東京賦】達餘萌於暮春,昭誠心以遠諭(ju7)。進明德而崇業,滌饕餮之貪慾(u7)。 
無【bo5/mo5】又通作毋。書,無逸。【史記·魯世家】作毋逸。 又通作毛。【後漢·馮衍傳】飢者毛食。【註】衍集:毛作無。今俗語猶然。或古亦通乎。
【佩觿集】河朔謂無曰毛(mau5/mo5)。【通雅】江楚廣東呼無曰毛(mau5/mo5)。 

者【tsu2】又《韻補》叶掌(tsiong2)與(u6)切(tsu2)。《史記·秦始皇紀》人迹所至,無不臣者(tsu2)。《註》索隱曰:者(tsu2),協音渚(tsu2)。《楚辭·九歌》搴芳洲兮杜若,將以遺乎遠者(tsu2)。時不可以驟得,聊逍遙兮容與(u6)。《韻會》者,古文渚字,故从旅(lu2)聲。後人以者添水作渚,以別者也之者,故者但爲語助。
披【pho1】 又叶普(phoo2)禾(ho5)切,音坡(ph<ㄆ>o1)。【劉邵·趙都賦】布濩中林,緣延陵阿(o1)。從風發曜,倚靡雲披(ph<ㄆ>o1)。
浮【h<f>ui5】又【韻補】叶符(hu5)非(hui1)切,音肥(h<f>ui5)。【楚辭·遠遊】指炎神而直馳(ti5)兮,吾將往乎南疑(gi5)。覽方外之荒忽兮,沛罔象而自浮(h<f>ui5)。
遊【i5/u5】又叶延(ian5)知(ti1)切,音移(i5)。【班彪·閒居賦】望常山之峩峩(gi5 gi5),登北岳以高遊(i5)。嘉孝武之乾乾,親釋躬于伯姬(ki1)。
又叶羊(iong5)諸(tsu1)切,音余(u5)。【黃庭經】五靈夜燭煥入區(khu1),子存內皇與我遊(u5)。
世【siat4】又【韻補】叶私(si1)列(liat8)切,音薛(siat4)。【詩·大雅】殷鑒不遠,在夏后之世(siat4)。叶上撥(puat4)。撥音撇。【晉書·樂志】匡時拯俗,休功蓋世(siat4)。宇宙旣康,九有有截(tsiat8)。
老【lau6/lio6】又【韻補】叶朗(long6)口(khio2/khau2)切(lio6/lau6 <l 次濁唸 lio2/lau2>)。【釋名】老,朽也。【史記·律書】酉者,萬物之老(lio6/lau6)也。 

南無阿彌陀佛
最後由 善哉! 於 2014-06-06 07:23 PM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-05 09:17 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 南無阿彌陀佛

《題 養鴨示禁碑》(清河先生撰)
《 te5 iong6 ap4 si7 kim3 pi1 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
藉名養鴨實強梁,掠奪良民飲恨長。
tsia7 bing5 iong6 ap4 sit8 kiong5 liong5 , liok8 tuat8 liong5 bin5 im2 hun7 tiong5 。
當道當年頒此令,一碑示禁感滄桑。
tong1 to6 tong1 lian5 pan1 tshi2 ling7 , it4 pi1 si7 kim3 kam2 tshong1 song1 。

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=3

*碑立於乾隆十三年,十二月。(1748)。
pi1 lip8 u1 Kian5-Liong5 sip8 sam1 lian5 , sip8 ji7 guat8 。
時不法之徒,搭寮養鴨於筏仔溪畔。
si5 put4 huat4 tsi1 too5 , tap4 liau5 iong6 ap4 u1 huat4 tsu2(白a1) khe1 puan7 。
藉養鴨之名,行掠奪之實。
tsia7 iong6 ap4 tsi1 bing5 , hing5 liok8 tuat8 tsi1 sit8 。
常出沒於大肚山附近,搶奪過往行旅。
siong5 tshut4 but8 u1 tai7 too7 san1 hu7 kun7, tshiong2/tshiu2 tuat8 ko3 ong6 hing5 lu6 。
當局知此,除嚴辦外,特頒
tong1 khiok8/kiok8 ti1 tshi2 , tu5 giam5 pan7 gue7 , tik8 pan1
禁止搭寮養鴨之令。
kim3 tsi2 tap4 liau5 iong6 ap4 tsi1 ling7 。
勒碑於筏仔溪畔,因時代變遷,
lik8 pi1 u1 huat4 tsu2(白a1) khe1 puan7 , in1 si5 tai7 pian3 tshian1 ,
今碑立於西屯區福林路百姓公廟旁,供人瞻仰。
kim1 pi1 lip8 u1 se1 tun5 khu1 hok4 lim5 loo7 pik4 sing3 kong1 biau7 pong5 , kiong1 jin5 tsiam1 giong2 。


【韻會】凡遠近之近(kun6 形容詞),上聲。附近之近(kun7 名詞),去聲。


仰(giong6 聲母次濁 實發音giong2 ) 昂(gong5) 聲韻音
被近代胡話北京音影響今讀冊音與台語口語音已產生類隔(聲母音變)現象
今音訛變為 仰(iong6) 昂(ong5)
!

仰(giong6 ; giong7 ; giong5)
【子集中】【人字部】 仰; 康熙笔画:6
【唐韻】【正韻】魚(gu5)兩(liong6)切【集韻】【韻會】語(gu6)兩(liong6)切,竝音(giong6)。舉首望也。【易·繫辭】仰以觀于天文。【詩·小雅】或棲遲偃仰。 又心慕曰企仰。 又以尊命卑曰仰。今公家文移,上行下,用仰字。【前漢·孝文帝紀】詔定三恪禮儀體式,亦仰議之。【註】仰議,猶言議於朝也。 又姓。 
又【集韻】【正韻】竝魚(gu5)向(hiong3)切,音(giong7)。恃也。俟也,資也。【戰國策】東周之民,可令一仰(giong7)西周。【註】有望於上則仰。【史記·平準書】衣食仰(giong7)給縣官。 
又【韻會】疑(gi5)剛(kong1)切,音昂(gong5)。【周禮·地官·保氏軍旅之容註】軍旅之容,闞闞仰仰(kham3 kham3 gong5 gong5)。【釋文】五(goo6)剛(kong1)反(gong5),亦作卬(gong5)。
◎按《集韻》卬本仰字省文。又《楚辭·卜居》寧昂昂(gong5 gong5)若千里之駒乎。《詩·大雅》顒顒卬卬(giong5 giong5 gong5 gong5)。《韓詩外傳》作盎盎(giong5 giong5),則與昂、盎竝通矣。古人字多假借,未可盡從。 又【周禮·春官·小宗伯】兆五帝于四郊。五帝蒼曰:靈威仰(giong5),靑帝號也。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声二十二养·去声二十三漾
[ 粤 语 ]:joeng5 ngong5
[ 闽南语 ]:giang2,giong2,ng3

康熙字典 查 仰
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/21/P ... EFAZ.shtml
最後由 善哉! 於 2014-06-06 10:50 PM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

上一頁下一頁

回到 詩詞小講堂

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

cron