劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

古典詩詞相關論述專用。

版主: 五葉, 壯齋

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-16 09:19 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5)早! 南無阿彌陀佛

《無題 敬步 黃祖蔭詞長 原玉》(清河先生撰)
《 bu5 te5 king3 poo7 hong5 tsoo2 im3 si5 tiong2 guan5 giok8 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
https://www.facebook.com/permalink.php? ... omments=12
可堪人事兩無憂,忍讓胸懷得大猷。
khoo2 kham1 jin5 si7/tsi7 liong6 bu5 iu1 ,
jim6 jiong7 hiong1 huai5 tik4 tai7/to6 iu5 。
自命自修成一格,真名真譽不須求。
tsu7 bing7 tsu7 siu1 sing5 it4 kik4,
tsin1 bing5 tsin1 u7 put4 su1 kiu5 。
謙卑養性甘居下,得意忘形歸末流。
khiam1 pi1 iong6 sing3 kam1 ku1 ha6,
tik4 i3 bong7 hing5 kui1 buat8 liu5 。
何必道人長與短,是非根本有源頭。
ho5 pit4 to6 jin5 tiong5 u6 tuan2 ,
si6 hui1 kun1 pun2 iu6 guan5 thiu5 。

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
好散阿堵,亦復不能積書。
ho2 san3 o1 too2 , ik8 hok8/hiu7 put4 ling5 tsik4 su1 。
趣在箇中,平生只愛種樹。
tshu3 tsai6 ko3 tiong1 , ping5 sing1 tsi2 ai3 tsiong3 su7 。
醇醪百斛,不如一味太和之湯。
sun5 lo5 pik4 hok8 , put4 ju5 it4 bui7 thai3 ho5 tsi1 thong1。
良藥千包,不如一服清涼之散。
liong5 iok8 tshian1 pau5 , put4 ju5 it4 hok8 tshing1 liong5 tsi1 san2 。
不是鄴侯著眼,懶殘只一丐者。
put4 si6 giap8 hiu5 tiok8 gian2 , lan7 tsan5 tsi2 it4 kai3 tsia2 。
若非豐干饒舌,寒拾兩箇火頭。
jiok8 hui1 hong1 kan1 jiau5 siat8 , han5 sip8 liong6 ko3 ho2 thiu5 。

【阿堵】錢也。
【 o1 too2 】 tsian5 ia6 。
【鄴侯】唐 李泌也。
【 giap8 hiu5 】 tong5 li2 pi3 ia6 。
【懶殘】唐 高僧。
【 lan7 tsan5 】 tong5 ko1 sing1 。
【寒拾】寒山,拾得。唐兩大高僧。
【 han5 sip8 】 han5 san1 , sip8 tik4 。 tong5 liong6 tai7/to6 ko1 sing1 。


~~

醪(lo5)
【酉集下】【酉字部】 醪; 康熙笔画:18
【唐韻】魯(loo6)刀(to1)切【集韻】【韻會】郞(long5)刀(to1)切,竝音勞(lo5)。【說文】汁滓酒也。【廣韻】濁酒。【史記·袁盎傳】乃悉以其裝齎,置二石醇醪。【張華·輕薄篇】浮醪隨觴轉,素蟻自跳波。 又地名。【寰宇記】會稽縣西三里有投醪河。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:下平四豪
[ 粤 语 ]:lou4
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-17 08:16 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

《慰 友人過失車禍》三首 (清河先生撰)
《 ui3 iu2 jin5 ko3 sit4 tshia1 ho6 》 sam1 siu2 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=3
初聞過失感千端,慚愧無能解困難。
tshu1 bun5 ko3 sit4 kam2 tshian1 tuan1 ,
tsham5 kui3 bu5 ling5 kai2 khun3 lan5。
念佛虔誠惟一願,觀音保佑汝平安。
liam7 put8 kian5 sing5 ui5 it4 guan7,
kuan1 im1 po2 ju6 ping5 an1 。

其二
ki5 ji7
失察從教易損財,人生誰保永無災。
sit4 tshat4 tsiong5 kiau1/kau1 i7 sun2 tsai5 ,
jin5 sing1 sui5 po2 ing6 bu5 tsai1 。
禍中得福當須記,應是平時積善來。
ho6 tiong1 tik4 hok4 tong1 su1 ki3 ,
ing1 si6 ping5 si5 tsik4 sian6(##註1) lai5 。

其三
ki5 sam1
瞬息人生有樂哀,破財差幸可消災。
sun3 sik4 jin5 sing1 iu6 lok8 ai1 ,
pho3 tsai5 tshai1 hing6 khoo2 siau1 tsai1 。
東風解凍寒流退,好鳥枝頭報喜來。
tong1 hong1 kai2 tong3 han5 liu5 thue3 ,
ho2 niau2 tsi1 thiu5 po3 hi2 lai5 。


##善註1->善哉案:(【韻會(元朝)】【正韻(明朝)】以前善字無收去聲韻惟上聲sian6<但【廣韻(唐.宋朝)】【集韻(宋朝)】切音下字有以去聲用者>,
【韻會(元朝)】【正韻(明朝)】善字註解中: 善(sian7)之, 的"善"<動詞>用去聲)
【廣韻】【集韻】時, 下字音切善已有去聲(sian7) : 邅(tian7)又【廣韻】除(tu5)善(sian7)切【集韻】丈(tiong7)善(sian7)切,竝去聲(tian7)。
查 "邅" 字音切
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/37/K ... XVUY.shtml

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
紅燭燒殘,萬念自然灰冷。
hong5 tsiok4 siau1 tsan5 , ban7 liam7 tsu7 jian5 hue1 ling2 。
黃梁夢破,一身亦似雲浮。
hong5 liong5 bong7 pho3 , it4 sin1 ik8 si6/su6 un5 h(f)iu5 。
千載奇逢,無如好書良友。
tshian1 tsai2 ki5 hong5 , bu5 ju5 ho2 su1 liong5 iu2 。
一生清福,只在盌茗爐煙。
it4 sing1 tshing1 hok4 , tsi2 tsai6 uan2 bing2 loo5 ian1 。
蓬茅下誦詩讀書,日日與聖賢晤語。
pong5 mau5 ha6 siong7 si1 tok8 su1 , jit8 jit8 u6 sing3 hian5 goo7 gu6 。
誰云貧是病,樽罍邊幕天席地,
{ sui5 } un5 pin5 { si6 } ping7 , tsun1 lue5/lui5 pian1 bok8 thian1 sik8 te7/ti7 ,
時時共造化氤氳,孰謂醉非禪。
si5 si5 kiong7 tsho3/tso6 hua3 in1 un1 , siok8 ui7 tsui3 hui1 sian5。
興來醉倒落花前,天地即為衾枕。
hing3 lai5 tsui3 to2 lok8 hua1 tsian5 , thian1 te7/ti7 tsik4 ui5 khim1 tsim2 。
機息坐忘盤石上,古今盡屬蜉蝣。
ki1 sik4 tso7 bong5 pan5/puan5 sik8 siong7, koo2 kim1 tsin6 tsiok4 hiu5/piu5 iu5 。

~~

瞬(sun3)
【午集中】【目字部】 瞬; 康熙笔画:17
【廣韻】舒(su1)閏(jun7)切【集韻】【韻會】【正韻】輸(su1)閏(jun7)切,竝音舜(sun3)。目自動也。【列子·湯問篇】紀昌學射於飛衞,衞曰:爾先學不瞬,而後可言射矣。【宋史·韓世忠傳】目瞬如電。 又【埤雅】木槿朝生夕隕,一名舜。蓋瞬之義取諸此。【陸機·文賦】觀古今之須臾,撫四海於一瞬。【司馬法嚴位篇】一人之禁,無過瞬息。 
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:舒閏切,去22稕,shùn,臻合三去諄書
[ 平水韵 ]:去声十二震
[ 粤 语 ]:seon3
[ 闽南语 ]:sun3蜉(hiu5/piu5)
【申集中】【虫字部】 蜉; 康熙笔画:13
【唐韻】縛(hok8)謀(biu5)切【集韻】【韻會】房(pong5)尤(iu5)切【正韻】房(pong5)鳩(kiu1)切,竝音浮(hiu5/piu5)。【爾雅·釋蟲】蚍蜉,大螘。【疏】螘大者別名蚍蜉。【韓愈詩】蚍蜉撼大樹,可笑不自量。【詩·曹風】蜉蝣之羽,衣裳楚楚。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:下平十一尤
[ 粤 语 ]:fau4
[ 闽南语 ]:hu5蝣(iu5/liu5)
【申集中】【虫字部】 蝣; 康熙笔画:15
【唐韻】以(i6)周(tsiu1)切【韻會】夷(i5)周(tsiu1)切,竝音由(iu5)。蜉蝣。詳蜉字註。 
又【集韻】力(lik8)求(kiu5)切,音流(liu5)。義同(iu5)。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:下平十一尤
[ 粤 语 ]:jau4
網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/4 與以前
viewtopic.php?f=6&t=27781
最後由 善哉! 於 2014-06-26 07:58 AM 編輯,總共編輯了 3 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-18 09:40 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=8

《問梅》二首 (清河先生撰)
《 bun7 bue5/mui5 》 ji7 siu2 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
橫窗似畫一枝開,玉蕊生寒絕點埃。
hing5 tshong1 si6/su6 hua7 it4 tsi1 khai1 ,
giok8 jui6 sing1 han5 tsuat8 tiam2 ai1 。
雪後荒村孤寺遠,巡檐昨夜幾人來。
suat4 hio7 hong1 tshun1 koo1 si7 uan6 ,
sun5 iam5 tsok8 ia7 ki2 jin5 lai5 。

其二
ki5 2 ki1 { ki3 } ji7
不著胭脂淡淡開,托根絕頂問誰栽。
put4 tiok8 ian1 tsi1 tam6 tam6 khai1 ,
thok4 kun1 tsuat8 ting2 bun7 sui5 tsai1 。
橫斜老幹英雄氣,獨戰冰霜幾百回。
hing5 sia5 lo6 kan3 ing1 hiong5 khi3 ,
tok8 tsian3 ping1 song1 ki2 pik4 hue5(huai5)。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
夜眠八尺,日噉二升,何須百般計較。
ia7 bian5 pat4 tshik4 , jit8 tam6 ji7 sing1 ,
ho5 su1 pik4 pan1 ke3 kau3 。
書讀五車,才分八斗,未聞一日清閒。
su1 tok8 goo6 ku1, tsai5 hun1 pat4 tio2 ,
bi7/bui7 bun5 it4 jit8 tshing1 han5 。
想到白骨黃泉,壯士之肝腸自冷。
siong2 to3 pik8 kut4 hong5 tsuan5 ,
tsong3 tsi6(su6) tsi1 kan1 tiong5 tsu7 ling2 。
坐老清溪碧嶂,俗流之胸次亦開。
tso7 lo6 tshing1 khe1 phik4 tsiong3 ,
siok8 liu5 tsi1 hiong1 tshu3 ik8 khai1 。


~~


檐(iam5 ; tam3)
【辰集中】【木字部】 檐; 康熙笔画:19
【唐韻】【集韻】【韻會】余(u5)廉(liam5)切【正韻】移(i5)廉(liam5)切,竝音鹽(iam5)。【說文】㮰也。【徐曰】俗作簷,非是。【禮·明堂位】復廟重檐。【註】重檐,外檐下壁復安板檐,以避風雨。見梠字註。又見樀字註。 又別作櫩。【何晏·景福殿賦】飛櫩翼以軒翥。
又【集韻】【韻會】【正韻】竝都(too1)濫(lam7)切,音擔(tam3)。通作檐。【管子·七法篇】不明于則,而欲出號令,猶檐竿而欲定其未。 又星名。【爾雅·釋天】河鼓謂之牽牛。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:下平十四盐
[ 粤 语 ]:gim2 jam4 jim4


胭(ian1)
【未集下】【肉字部】 胭; 康熙笔画:12
【廣韻】烏(oo1)前(tsian5)切【集韻】因(in1)蓮(lian5)切【正韻】因(in1)肩(kian1)切,竝音烟(ian1)。【說文】嗌也。【玉篇】胭喉也。 又【廣韻】胭脂,與燕脂同。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:jin1
[ 闽南语 ]:ian1

噉(tam6 同啖。噍啖也。啖啖,幷吞貌。同啗。同餤嚪。)
【丑集上】【口字部】 噉; 康熙笔画:15
【集韻】同啖。詳前啖字註。【後漢·安帝紀】㪅相噉食。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声二十七感
[ 粤 语 ]:daam6 gam2
[ 闽南语 ]:kham7

啖(tam6 噍啖也。 【玉篇】同噉。; tam7 狂也。噍也。 又與淡通。)
【丑集上】【口字部】 啖; 康熙笔画:11
【唐韻】徒(too5)敢(kam2)切【集韻】【韻會】杜(too6)覽(lam2)切【正韻】徒(too5)覽(lam2)切,竝音淡(tam6)。【說文】噍啖也。【前漢·王吉傳】吉婦取棗以啖吉。 又【荀子·王霸篇】不好循政,其所以有啖啖常欲人之有,是傷國。【註】啖啖,幷吞貌。【玉篇】同噉。【廣韻】同啗。【集韻】同餤嚪。 
又【廣韻】【集韻】【正韻】徒(too5)濫(lam7)切【韻會】徒(too5)紺(kam3)切,竝音憺(tam7)。【廣韻】狂也。 又【集韻】噍也。 又與淡通。【史記·叔孫通傳】呂后與陛下攻苦食啖。【註】徐廣曰:啖,一作淡。如淳曰:食無菜茹爲啖。 又姓。【晉書·載記】啖靑,氐羌名將。又唐啖助,宋啖鱗。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声二十七感·去声二十八勘
[ 粤 语 ]:daam6
[ 闽南语 ]:tam7

~~~~
圖檔
台灣人再不醒醒,以後就像這樣,重演南越歷史

(((台灣人勤儉耐勞但是毋顧本, 一味向外求發展,僅是緣木求魚, 到頭需自內自立自強獨立思考!)))
台灣亞細亞孤兒何時會自省獨立思考, 可以轉大人!!?? 否則會被這些國外大人及國內政客與騙黨玩死!!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
<<<自經區與土地炒作<像苗栗大埔圈地>讓台商想回回不來>>>
台灣是亞細亞的孤兒, 長的大還是要當中國姥姥身邊小倩女 將和美日越菲澳等國征戰嗎??
還是須被南越掠交替, 再不對政治及投票審慎, 將成越南當時此種田地!!!
中國是亞洲及世界動亂禍源, 此次南海中越石油之爭, 台商竟倒大楣!!
台灣若再支持事事仰中共傾中共的政府與國民黨, 與中國中共禍源綁愈牢將會如此次般災害愈嚴重十倍百倍!
甚至將來須和美日菲及越南澳洲等國作戰, 然後中國再推我們台灣入地獄一把, ..

"一位電子業同事昨日4/21寄來的信 歡迎轉寄" -
大陸(中國) 電子供應鏈 攻台計畫 :
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 845&st=722
這是一個縝密的攻台計畫,發起人是大陸供應鏈,目標叫臺灣。
他們先挖了我們的人、學我們的技術,來到臺灣設立研發中心,最後搶走了台廠的訂單,
還打算買下臺灣的公司,壯大他們的實力。一個已經在倒數計時的科技業危機,臺灣供應鏈該怎麼存活下來?


台灣文化根源上不薪傳阿母阿爸祖先言, 數典忘祖,
再不反省回頭, 終將無好尾, 是無將來的民族!!


台灣語言文化覺醒才有台灣大覺醒
http://www.news100.com.tw/viewtopic.php?t=30299
「要消滅一個民族,首先瓦解它的文化;要瓦解它的文化,
首先先消滅承載它的語言;要消滅這種語言,
首先先從他們的學校裡下手。」——希特拉
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-19 08:09 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

https://www.facebook.com/permalink.php? ... omments=15

《五十感詠》五首 (清河先生撰)
《 goo6 sip8 kam2 ing7 》 goo6 siu2 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
風塵五十年,無得亦無失。
hong1 tin5 goo6 sip8 lian5 , bu5 tik4 ik8 bu5 sit4 。
一息在人間,朝朝是生日。
it4 sik4 tsai6 jin5 kan1 , tiau1 tiau1 si6 sing1 jit8 。

其二
ki5 ji7
藜藿有真香,毋需噉於肉。
le5 hok4 iu6 tsin1 hiong1 , bu5 ju5 tam6 u1 jiok8 。
庸庸世俗人,不感求多福。
iong5 iong5 se3 siok8 jin5 , put4 kam2 kiu5 to1 hok4 。

其三
ki5 sam1
睦鄰兼睦族,不可偏於獨。
bok8 lin5 kiam1 bok8 tsok8 , put4 khoo2 phian1 u1 tok8 。
恕道教兒孫,書田耕且讀。
su3 to6 kau3 ji5/ge5 sun1 , su1 tian5 king1 tshia2 tok8 。

其四
ki5 si3
菩薩人間化,慈悲百姓家。
poo5 sat4 jin5 kan1 hua3 , tsi5 pi1 pik4 sing3 ka1 。
蓬萊新淨土,處處長蓮花。
pong5 lai5 sin1 tsing7 thoo2 , tshu3 tshu3 tiong2 lian5 hua1 。


其五
ki5 goo6
自得閒居趣,新詩佐舊醅。
tsu7 tik4 han5 ku1 tshu3 , sin1 si1 tso2 kiu7 phue1 。
聊吟三五韻,興起不停杯。
liau5 gim5 sam1 goo6 un7 , hing3 khi2 put4 ting5 pue1 。


寒山子問拾得:「世間有人謗我,欺我,辱我,笑我,輕我,賤我,我當如何處之?」
han5 san1 tsu2 bun7 sip8 tik4 : 「 se3 kan1 iu6 jin5 pong3 go6 , khi1 go6 ,
jiok8 go6 , siau3 go6 , khing1 go6 , tsian7 go6 , go6 tong1 ju5 ho5 tshu3 tsi1 ? 」
拾得曰:「只要忍他,讓他,由他,避他,不要理他,再過幾年,你且看他。」
sip8 tik4 uat8 : 「 tsi2 iau3 jim6 tho1 , jiong7 tho1 ,
iu5 tho1 , pi7 tho1 , put4 iau3 li2 tho1 , tsai3 ko3 ki2 lian5 , ni2 tshia2 khan3 tho1 。 」


(((台灣人未曉台語拼音字難傳承阿母阿爸之漢音! 緊來學台語拼音字薪傳唐宋漢音雅言)))
網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/4 與以前
viewtopic.php?f=6&t=27781
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-20 09:25 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛
《禪味》(清河先生撰)
《 sian5 bui7 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
https://www.facebook.com/permalink.php? ... omments=13
暮暮朝朝有異同,不談色也不談空。
boo7 boo7 tiau1 tiau1 iu6 i7 tong5 , put4 tam5 sik4 ia6 put4 tam5 khong1 。
與君共話人間事,都在禪茶一味中。
u6 kun1 kiong7 hua7 jin5 kan1 si7/tsi7 , too1 tsai6 sian5 ta5 it4 bui7 tiong1 。

* 次句得自心經【色不異空,空不異色。色即是空,空即是色。】
tshu3 ku3 tik4 tsu7 sim1 king1 【 sik4 put4 i7 khong1 , khong1 put4 i7 sik4 。 sik4 tsik4 si6 khong1 , khong1 tsik4 si6 sik4 。 】
【禪茶一味】古琴 簫 名曲也。
【 sian5 ta5 it4 bui7 】 koo2 kim5 siau1 bing5 khiok4 ia6 。

昨夜自個兒泡茶,亦正聆聽【禪茶一味。】
tsok8 ia7 tsu7 ko3 ji5 phau7 ta5 , ik8 tsing3 ling5 thing1 【 sian5 ta5 it4 bui7 。 】
忽心血來潮,憶及某日與友人聊天,
hut4 sim1 hueh8 lai5 tiau5 , ik4 kip8 bio6 jit8 u6 iu2 jin5 liau5 thian1 ,
正與禪茶一味相似。故詩以誌之。
tsing3 u6 sian5 ta5 it4 bui7 siong1 si6/su6。 koo3 si1 i6 tsi3 tsi1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
掃地白雲來,纔着工夫便起障。
so2/sau3 te7/ti7 pik8 un5 lai5, tsai5 tiok8 kong1 hu1 pian7 khi2 tsiong3 。
鑿池明月入,能空境界自生明。
tsok8 ti5 bing5 guat8 jip8 , ling5 khong1 king2/king3 kai3 tsu7 sing1 bing5 。
造化喚作小兒,切莫受渠戲弄。
tsho3 hua3 huan3 tsok4 siau2 ji5/ge5 , tshiat4/tshe3 bok8 siu6 ku5 hi3 long7 。
天地久為大塊,須要任我爐錘。
thian1 te7/ti7 kiu2 ui5 tai7/to6 khui3/khuai3/khue3 , su1 iau3 jim7 go6 loo5 tsui3(tsui2/sui2) 。

~~~~~~~~

血(huat4 ; 上古音 hui7/khik4)
【申集下】【血字部】 血; 康熙笔画:6
【唐韻】【集韻】【韻會】竝呼(hoo1)決(kuat4)切,音泬(huat4)。【類篇】祭所薦牲血。從皿,一,象血形。【釋名】血,濊也,出于肉,流而濊濊也。【關尹子·四符篇】一爲父,故受氣于父,氣爲水。二爲母,故受血于母,血爲火。【易·說卦傳】坎爲血卦。【疏】取其人之有血,猶地有水也。【禮·中庸】凡有血氣者,莫不尊親。 又【大戴禮】血者猶血。【註】血,憂色也。 又【山海經】兪者之山有木曰白咎,可以血玉。【註】謂染玉可以作光彩。 又【詩·鄭風·茹藘疏】陸璣云:茹藘,一名地血。 
又【韻補】胡(hoo5)桂(kui3)切,叶音惠(hui7 通台語白話音)。【劉向·九歎】晉申生之離讒兮,荆和氏之泣血(hui7),吳子胥之抉眼兮,王子比干之橫廢(hui3)。 
又【毛詩古音攷】音綌(khik4),鼠思泣血(khik4),無言不疾(tsik8)。【宋玉·高唐賦】弭節奄忽,蹄足灑血(khik4)。舉功先得(tik4),獲車已實(sik8 通寔<sik8> 是也。【詩·大雅】實<sik8>墉實<sik8>壑。)。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:入声九屑
[ 粤 语 ]:hyut3
[ 闽南语 ]:hiat4,hoeh4(字典是用教會台語拼音; 教育部台羅 hueh4)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/35/K ... ILAZ.shtml

【大塊 tai7/to6 khui3/khuai3/khue3】
塊(khui3/khuai3/khue3) 【唐韻】苦(khoo2)對(tui3)切【集韻】苦(khoo2)怪(kuai3)切【韻會】苦(khoo2)潰(hue7)切【正韻】苦(khoo2)夬(kai3)切,音蒯(khui3/khuai3/khue3)。【說文】墣也。【博物志】徐州人謂塵土爲蓬塊。
又造物之名曰大塊(tai7/to6 khue3/khuai3)。【莊子·大宗師】大塊載我以形,勞我以生。【郭璞·江賦】煥大塊之流形。

【爐錘 loo5 tsui3】
錘 又【集韻】【韻會】【正韻】之(tsi1)瑞(sui7)切,音惴(tsui3)。音惴(tsui3)。鍛器。【莊子·大宗師】在爐錘之閒耳。【註】爐,烹物之具。錘,成物之具。
音捶(tsui2)/音髓(sui2)。義同(tsui3)

~~~~~~~~~

一則感人的現世因果故事:
這是去年(2007的去年2006年)女主角赴中國尋找恩人的故事,後來發現,這位當年未留姓名的恩人,
就是台灣前立委曹來旺 (台灣前立委曹來旺也因曾大力幫忙黃小香救助孤兒而本是木工的他因此飛黃騰達).

孤兒出身的女主角藉著恩人的資助,投資獲利,就開始從事孤兒收養的工作,前後
共收養殘葬及孤兒逾2000人,如今,女主角積勞成疾,罹患癌症.
(黃小香 越南之母 罹患癌症死後於盛滿玫瑰花的棺木中二天後復活,
今人僅與之握手受祝福後玫瑰花香數日不散)

因華人而改變命運 "感動越南"傳奇女子首訪中國
(黃小香找恩人找錯國度, 後來曹來旺於與黃小香分別十年後才偶然連絡上)
http://big5.china.com.cn/overseas/txt/2 ... 491952.htm
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-21 08:01 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! 敖*力(gau5)早! 南無阿彌陀佛

《養志》(清河先生撰)
《 iong6 tsi3 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
https://www.facebook.com/permalink.php? ... omments=13
惜福方增福,不癡還是癡。
sik4 hok4 hong1 tsing1 hok4 , put4 thi1/tshi1 huan5 si6 thi1/tshi1 。
生徒真可取,子媳孝無虧。
sing1 too5 tsin1 khoo2 tshiu2 , tsu2 sik4 hau3 bu5 khui1 。
中病都因酒,傳心只為詩。
tiong1 ping7 too1 in1 tsiu2 , tuan5 sim1 tsi2 ui7 si1 。
殷期能滿願,養志豈容移。
in1 ki5 ling5 buan2 guan7 , iong6 tsi3 khi2 iong5 i5 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
英雄降服勁敵,未必能降服一心。
ing1 hiong5 hong5 hok8 king3 tik8 , bi7/bui7 pit4 ling5 hong5 hok8 it4 sim1 。
大將調御諸軍,未必能調六氣。
tai7/to6 tsiong3 tiau5 gu7 tsu1 kun1 , bi7/bui7 pit4 ling5 tiau5 liok8 khi3 。
故姬亡楚帳,霸王未免情哀。
koo3 ki1 bong5 tshu2 tiong3 , pa3 ong5 bi7/bui7 bian2 tsing5 ai1 。
疽發彭城,老翁終以憤死。
tshu1 huat4 phing5 sing5 ,lo6 ong1 tsiong1 i6 hun6/hun7 si2 。
來鳴禽於嘉樹,音聞兩寂。
lai5 bing5 kim5 u1 ka1 su7 , im1 bun5 liong6 tsik8 。
悟圓通耳根,印朗月於澄波,
goo7 uan5 thong1 ji6 kun1 , in3 long6 guat8 u1 ting5 po1 ,
色相俱空。領清虛眼界。
sik4 siong3 ku1 khong1 。 ling2 tshing1 hu1 gian2 kai3 。
雨過天青,會妙用之無礙。
u6/u2 ko3 thian1 tshing1 , hue7 biau7 iong7 tsi1 bu5 gai7 。
鳥來雲去,得自性之真如。
niau2 lai5 un5 khu3 , tik4 tsu7 sing3 tsi1 tsin1 ju5。


媳(sik4)
【丑集下】【女字部】 媳; 康熙笔画:13
【字彙】思(si1)積(tsik4)切,音昔(sik4)。俗謂子婦曰媳。 通作息。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:sik1
[ 闽南语 ]:sek4(字典是用教會台語拼音; 教育部台羅 sik4)


敵(tik8)
【卯集下】【攴字部】 敵; 康熙笔画:15
【廣韻】徒(too5)歷(lik8)切【集韻】【韻會】亭(ting5/thing5)歷(lik8)切,竝音狄(tik8)。【說文】仇也。【書·微子】相爲敵讎。 又【爾雅·釋詁】敵,當也。【疏】仇匹相當也。【易·同人】伏戎於莽,敵剛也。【左傳·文六年】敵惠敵怨,不在後嗣。 又【爾雅·釋詁】敵,匹也。【博雅】輩也。【玉篇】對也。【禮·曲禮】雖貴賤不敵。 又【增韻】拒抵也。【管子·兵法篇】明理而勝敵。 又【博雅】上也。【廣韻】主也。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:入声十二锡
[ 粤 语 ]:dik6
[ 闽南语 ]:tek8 (字典是用教會台語拼音; 教育部台羅 tik8 )


雨(u6/u2 上古音 i6<i2>通台語白話音<閩南語>)
【唐韻】【集韻】【韻會】竝王(ong5)矩(ku2)切,音羽(u6)。【說文】水從雲下也。一象天,冂象雲,水霝其閒也。考證:〔【說文】水從雲下也。一象天,門象雲,水霝其閒也。〕 謹照原文門改冂【玉篇】雲雨也。【元命包】隂陽和爲雨。【大戴禮】天地之氣和則雨。【釋名】輔也。言輔時生養。【易·乾卦】雲行雨施,品物流行。【書·洪範】八庶徵,曰雨,曰暘。 又【爾雅·釋天】暴雨謂之涷,小雨謂之霡霂,久雨謂之淫。陸佃云:疾雨曰驟,徐雨曰零,久雨曰苦,時雨曰澍。 又穀雨,二十四氣之一。見【後漢·律曆志】。 又【正字通】雨虎,蟲名。遁甲開天圖曰:霍山有雨虎,狀如蠶,長七八寸,在石內,雲雨則出,可炙食。或曰石蠶之類。詳見【本草綱目】。 
又【集韻】歐(oo1)許(hu2)切,音(u2)。義同(u6)。
又【廣韻】【集韻】【韻會】竝王(ong5)遇(u7)切,音芋(u7)。【集韻】自上而下曰雨。【韻會】風雨之雨上聲,雨下之雨去聲。【詩·邶風】雨(u6)雪其雱。又【小雅】雨(u7)我公田。 【釋文】雨,于付反。【禮·月令】仲春始雨水。【註】漢始以雨水爲二月節。 
又叶羽(u6)軌(kui2)切,音以(i6)。【易林】隂積不已(i2),雲作淫雨(i6)。
◎ 音韵参考
[ 上古音 ]:鱼部喻三母,hiua
[ 平水韵 ]:上声七麌·去声七遇
[ 粤 语 ]:jyu5 jyu6')
[ 闽南语 ]:hio7,hoD7,i2


一括台語漢字文讀音第6聲調(濁上聲韻)漢字發音規則分享
viewtopic.php?f=6&t=27774
(內含 進ㄧ步 唐宋音韻(非常近台語)切音法請參閱頂面網址資料
1-3漢字音韻反切法簡介 與 唐宋音韻標註發音練習VIDEO Link)

(((台灣人未曉台語拼音字難傳承阿母阿爸之漢音! 緊來學台語拼音字薪傳唐宋漢音雅言)))
網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前
viewtopic.php?f=6&t=27781
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-22 09:23 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

《得症》(清河先生撰)
《 tik4 (註1:tsing3) 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
https://www.facebook.com/permalink.php? ... omments=10
豪雨傾盆下,如何不受災。
ho5 u6/u2 khing1 phun5 ha7 , ju5 ho5 put4 siu6 tsai1 。
料應天有怨,得症萬民哀。
liau7 ing1 thian1 iu6 uan3 , tik4 ting1 ban7 bin5 ai1 。*臺灣這些天來,似乎得了絕症似的,
tai5 uan1 tsit4 sia1 thian1 lai5 , si6/su6 hoo1 tik4 liau2 tsuat8 (註1:tsing3) si6/su6 tik4 ,
狂雨不斷。到處受災,百姓如何不苦。
kong5 u6/u2 put4 tuan6 。 to3 tshu3 siu6 tsai1 , pik4/bik8 sing3 ju5 ho5 put4 khoo2 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
鶴立雞群,可謂超然無侶矣。
hok8 lip8 ke1 kun5 , khoo2 ui7 thiau1/tshiau1 jian5 bu5 lu6 i2 。
然進而觀于大海之鵬,責渺然自小,
jian5 tsin3 ji5 kuan1 u5 tai7 hai2 tsi1 ping5/pong5 , tsik4 biau6 jian5 tsu7 siau2 ,
又進而求久霄之鳳,則巍乎莫及。
iu7 tsin3 ji5 kiu5 siau1 tsi1 hong7 , tsik4 gui5 hoo5 bok8 kip8 。
所以至人常若無若虛,
su2 i6 tsi3 jin5 siong5 jiok8 bu5 jiok8 hu1,
而盛德多不衿不伐也。
ji5 sing7 tik4 to1 put4 kim1 put4 huat8 ia6 。
芝草無根,醴無泉。
tsi1 tsho2 bu5 kun1 , le6 bu5 tsuan5 。
志士當勇奮翼。
tsi3 tsi6(su6) tong1 iong6 hun3 ik8 。
彩雲易散,琉璃脆。
tshai2 un5 i7 san3 , liu5 li5 tshue3 。
達人當早回頭。
tat8 jin5 tong1 tso6 hue5 thiu5 。
舌存常見齒亡,剛強終不勝柔弱。
siat8 tsun5 siong5 kian3/hian7 tshi2 bong5 , kong1 kiong5 tsiong1 put4 sing3 jiu5 jiok8 。
戶朽未聞樞蠹,偏執豈能及圓融。
hoo6 hiu2 bi7/bui7 bun5 tshu1 too3 , phian1 tsip4 khi2 ling5 kip8 uan5 iong5 。


~~~~~~


症(同癥 ting1/正韻 tsing1 ; 【註1】今音(台語白話音) tsing3 可能由清中末與西醫交流自symptom 衍生字詞之音吧?)
【午集中】【疒字部】 癥; 康熙笔画:20
同癥【廣韻】陟(tik4)陵(ling5)切【集韻】知(ti1)陵(ling5)切【正韻】諸(tsu1)成(sing5)切,竝音徵(ting1/正韻 tsing1)。【玉篇】腹結病也。【廣韻】腹病。【史記·扁鵲傳】以此視病,盡見五藏癥結。【王叔和脈經】左手脈橫癥在左,右手脈橫癥在右。【抱朴子用刑卷】夫癥瘕不除,而不修越人之術者,難圖老彭之壽也。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:下平十蒸
[ 粤 语 ]:zing1 zing3
[ 闽南语 ]:cheng3,chin3


斷(截斷意之斷 有三音 (tuan2 , tuan6 與 tuan7, 獨 -> 決斷之斷一音 tuan3 。 tuan2 【說文】作斷。截也。【書·盤庚】乃斷棄汝。【傳】斷,絕也。【詩·商頌】是斷是遷。【疏】於是斬斷之。 ; tuan6 絕也。旣絕曰斷。斷,段也。分爲異段也。 ; tuan7 義同(tuan6)絕曰斷。斷,段也。 ; tuan3 決也。決斷。【易·繫辭】以斷天下之疑。【疏】決斷天下之疑。 斷斷(tuan3 tuan3),守善之貌。)
【卯集下】【斤字部】 斷; 康熙笔画:18
〔古文〕【唐韻】【正韻】都(too1)管(kuan2)切【集韻】【韻會】(too2)緩(huan6)切,竝音短(tuan2)。【說文】作斷。截也。【書·盤庚】乃斷棄汝。【傳】斷,絕也。【詩·商頌】是斷是遷。【疏】於是斬斷之。
又【廣韻】【正韻】徒(too5)管(kuan2)切【集韻】【韻會】徒(too5)管(kuan2)切,竝音(tuan6)。絕也。【羣經音義】旣絕曰斷。【釋名】斷,段也。分爲異段也。【易·繫辭】其利斷金。【疏】其纖利能斷截於金。 
又【集韻】徒(too5)玩(guan7)切【正韻】徒(too5)玩(guan7)切,竝音段(tuan7)。義同(tuan6)。

又【廣韻】丁(ting1)貫(kuan3)切【集韻】【韻會】【正韻】都(too1)玩(guan7)切,竝音鍛(tuan7)。決也。【易·繫辭】以斷天下之疑。【疏】決斷天下之疑。 又【書·秦誓】斷斷猗無他技。【疏】斷斷(tuan3 tuan3),守善之貌。 又【周禮·地官·司徒】凡萬民之不服敎,而有獄訟者,與有地治者,取而斷之。 

又【韻補】叶多(to1)卷(kuan2)切(tuan2)。【白居易·寄元九詩】一病經四年,親友書信斷(tuan2)。彼獨是何人,心如石不轉(tuan2)。 
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声十四旱·去声十五翰
[ 粤 语 ]:dyun3 dyun6 tyun5
[ 闽南语 ]:tng2,tng7,tuiN7


~~~

台北捷運連續殺人恐怖殘忍血腥事件發生, 為政者應審慎管理 3D ONLine game 及 PC Game!
南無阿彌陀佛

該禁止的是3D 殺戮為樂 殘忍血腥的 ONLine game 及 PC Game!
這種虛擬國度是污血滿地遍野, 死死生生都是家常便飯, 容易讓沉迷者失去虛擬與現實感,
而在現實實現污血滿地遍野,還以為是在 3D凶殘血腥暴力的3D 殺戮為樂ONLine game 及 PC Game 虛擬世界中!

南無阿彌陀佛
拔一切業障根本得生淨土神咒
http://www.youtube.com/watch?v=P8aGEyjH_fc

南無阿彌陀佛

namo amitabhaya
南無阿彌多婆夜
tathagataya
哆他伽多夜
tadyatha
哆地夜他
ami ri do po pi
阿彌利,都婆毗
ami ri do shi dan po pi
阿彌利哆,悉耽婆毗
ami ri do pi ja lan di
阿彌唎哆,毗迦蘭帝
ami ri do pi ja lando
阿彌唎哆,毗迦蘭哆
chie mi ni chie chie na
伽彌膩,伽伽那
ji do ja li
枳多迦利
svaha
裟婆訶

阿彌陀佛


佛經 拔一切業障根本得生淨土神咒 詳細說明
(入內有優美古梵文音吟唱與台語比對音韻驗證 漢字自古台語音韻 說明)
http://www.taigu.org/forum/viewtopic.php?f=38&t=2855
南無阿彌陀佛


台語是世界廿大的瀕危語言 張慶豐
https://www.youtube.com/watch?v=mDlMzpu ... oVto7UBgpw
「美國科學發展協會」及Patricia Ryan博士:
『有6000種的話會在21世紀結束前,從地球消失,包括咱的台語』。此為青企台語演講張會長上任演講稿,George Chang Chang謂全世界有很多國家正透過網路,在學習我們寶貴的河洛話(台語),尤其日、俄、瑞典、土耳其,連小國都是;反而1690萬住在這裡,...

若論漢字讀冊音語韻 可能應不只推進五名,
使漢字讀冊音語韻名列世界十五大瀕危語言!!
最後由 善哉! 於 2014-06-14 09:53 AM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-23 09:00 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早!
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=8

《無爭》《 bu5 tsing1 》
閱盡人間事,林邊聽鳥鳴。
uat8 tsin6 jin5 kan1 si7, lim5 pian1 thing1 niau2 bing5 。
心隨流水遠,物我兩無爭。
sim1 sui5 liu5 sui2 uan6 , but8 go6 liong6 bu5 tsing1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
黃鳥情多,常向夢中呼醉客。
hong5 niau2 tsing5 to1 , siong5 hiong3 bong7 tiong1 hoo1 tsui3 khik4 。
白雲意懶,偏來僻處媚幽人。
pik8 un5 i3 lan6 , phian1 lai5 phik4 tshu3 bi7 iu1 jin5 。
棲遲蓬戶,耳目雖拘,而神情自曠。
se1 ti5 pong5 hoo6 , ji6 bok8 sui1 ku1 , ji5 sin5 tsing5 tsu7 khong3 。
結納山翁,儀文雖略,而意念常真。
kiat4 lap8 san1 ong1 , gi5 bun5 sui1 liok8 , ji5 i3 liam7 siong5 tsin1 。
滿室清風滿几月,坐中物物見天心。
buan2 sit4 tshing1 hong1 buan2 ki5 guat8 , tso7 tiong1 but8 but8 kian3 thian1 sim1 。
一溪流水一山雲,行處時時觀妙道。
it4 khe1 liu5 sui2 it4 san1 un5 , hing5 tshu3 si5 si5 kuan1 biau7 to6 。
炮鳳烹龍,放著時,與韭鹽無異。
phau3 hong7 phing1 liong5 , hong3 tiok8 si5 , u6 kiu2 iam5 bu5 i7 。
懸金佩玉,成灰處,共瓦礫何殊。
hian5 kim1 pue7 giok8 , sing5 hue1 tshu3 , kiong7 ua2 lik8 ho5 su5 。


~~

【卯集上】【心字部】 懶; 康熙笔画:20
【廣韻】落(lok8)旱(han6)切【集韻】魯(loo6)旱(han6)切,竝與嬾(lan6)同。【說文】懈也,怠也。一曰臥也。亦作〈忄柬〉㦨孏。
【集韻】落(lok8)蓋(kai3)切,音賴(lai7)。憎懶,嫌惡也。 
又叶盧(loo5)健(kian7)切,音練(lian7)。【蘇轍·閒燕亭詩】危亭在山腹,景物行自變(pian3)。此樂只自知,傍人任嫌懶(lian7)。
◎按正字通云:六書無懶字。懶訓同嬾,懶訓俗嬾字,非。懶原字從頼。

◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:落旱切,上23旱,lǎn,山開一上寒來
[ 唐 音 ]:lɑ̌n
[ 国 语 ]:lǎn
[ 粤 语 ]:laan5
[ 闽南语 ]:lan2,noa7

~~

台北警力最豐沛,用齊眉棍法一等一,
應該多規劃用於保護人民而非只是保護官府與官邸!
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-24 08:15 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! (gau5) 早!

《聞漢唐樂府曲意》(清河先生撰)
《 bun5 Han3 Tong5 gak8 hu2 khiok4 i3 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
臨別依依去亦難,欲言無語倍心酸。
lim5 piat8 i1 i1 khu3 ik8 lan5 , iok8 gian5 bu5 gu6 pue6 sim1 suan1 。
今霄冷雨孤燈下,斜抱琵琶淚暗彈。
kim1 siau1 ling2 u6/u2 koo1 ting1 ha6 , sia5 po6 pi5 pa5 lui7/le7 am3 tan5 。

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=3

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
聲妓晚景從良,一世之煙花無礙。
sing1 ki7 buan2 king2 tsiong5 liong5 , it4 se3 tsi1 ian1 hua1 bu5 gai7 。
貞婦白頭失守,半生之清苦俱非。
tsing1 hiu6/piu6(hu6/pu6) pik8 thiu5 sit4 siu2 , puan3/pan3 sing1 tsi1 tshing1 khoo2 ku1 hui1 。
語云看人,只看後半截,真名言也。
gu6 un5 khan3 jin5 , tsi2 khan3 hio6 puan3/pan3 tsat8 , tsin1 bing5 gian5 ia6 。
平民肯種德施惠,便是無位的卿相。
ping5 bin5 khing2 tsiong2 tik4 si1 hui7 , pian7 si6 bu5 ui7 tik4 khing1 siong3 。
士夫徒貪權市寵,竟成有爵的乞人。
tsi6(su6) hu1 too5 tham1 kuan5/khuan5 si6 thiong2 , king3 sing5 iu6 iu7 tsiok4 tik4 khit4 jin5 。
貧士肯濟人,纔是性天中惠澤,
pin5 tsi6(su6) khing2 tse3 jin5 , tsai5 si6 sing3 thian1 tiong1 hui7 tik8 ,
鬧場學道,方為心地上工夫。
lau7 tiong5 hok8 to6 , hong1 ui5 sim1 te7/ti7 siong7 kong1 hu1。

~~~


抱(po6 ; po7 ; pau5 ; phau1)
【卯集中】【手字部】 抱; 康熙笔画:9
【唐韻】薄(pok8)浩(ho6)切【集韻】【韻會】簿(poo6)晧(ho6)切【正韻】蒲(poo5)晧(ho6)切,竝袍上聲(po6)。懷也。【說文】袌,俗作抱。【司馬相如·上林賦】長千仞,大連抱。夸條直暢,實葉葰楙。【註】楙音茆。 又【廣韻】持也。【增韻】挾也。 
又【集韻】【韻會】薄(pok8)報(po3)切【正韻】蒲(poo5)報(po3)切,竝音暴(po7)。與袌菢同。◎按《說文》捊,步(poo7)侯(hiu5)切(piu5),或从包作抱,徐鉉曰:今作薄(pok8)報(po3)切(po7),以爲懷袌字,非是。廣韻,集韻去聲止有袌菢,而無抱。《正字通》云:懷袌之袌亦作抱,轉爲去聲,卽懷抱之義。今考經史抱字多無音切,讀從去聲亦可,義與上聲同。【書·召誥】保抱攜持厥婦子。【詩·大雅】亦旣抱子。【禮·儒行】抱義而處。【儀禮士】相見禮】凡與大人言,始視面,中視抱。 又氣向日也。【前漢·天文志】暈適背穴,抱珥*蜺。【註】凡氣向日爲抱,向外爲背。 又【揚子·方言】北燕朝鮮洌水之閒謂伏雞曰抱。 
又【唐韻】薄(pok8)交(kau1)切【集韻】蒲(poo5)交(kau1)切,竝音庖(pau5)。【集韻】房(pong5)尤(iu5)切,音浮(p<h>iu5)。蒲(poo5)侯(hiu5)切,音裒(piu5)。竝與掊捊同。引取也。 
又【集韻】【韻會】【正韻】竝披(phi1)交(kau1)切(phau1),與抛通。棄也,擲也。【史記·三代世表】姜嫄生后稷,抱之山中。【皮日休詩】季春人病抱芳杜。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声十九皓
[ 粤 语 ]:bou6pou5
[ 闽南语 ]:pha7,phau7,pho7,phoa3
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/26/P ... WBCQ.shtml


婦(piu6/hiu6; pu6/hu6)
【丑集下】【女字部】 婦; 康熙笔画:11
【唐韻】房(pong5)九(kiu2)切【集韻】【韻會】扶(唐h/<p.f>u5)缶(hiu2)切【正韻】房(pong5)缶(hhiu2)切,竝音阜(piu6/hiu6)。【說文】服也。【爾雅·釋親】子之妻爲婦。又女子已嫁曰婦。婦之言服也,服事於夫也。【禮·昏義】婦人先嫁,三月敎以婦德、婦言、婦容、婦功。又【郊特牲】婦人,從人者也。幼從父兄,嫁從夫,夫死從子。 又冢婦、長婦、介婦,衆婦也。見【內則】。 又嬪婦,化治絲枲。見【周禮·天官】。 又世婦,后宮官,所謂二十七世婦也。 又屬婦,婦之窮獨,當聯屬者。【書·梓材】至于屬婦。 又嫠婦,寡婦也。【蘇軾·赤壁賦】泣孤舟之嫠婦。 又好貌。【荀子·樂論篇】其容婦。 又物類之隂者亦曰婦。【埤雅】鵓鳩隂則屛逐其婦,晴則呼之。 又【韻府】蟋蟀一名吟蛩,濟南呼爲嬾婦。 又江中有魚名白旂,其脂可然,用之照歌舞則明,照紡績則昏,世謂嬾婦所化。 又鷦鷯名巧婦,赤斑蜘蛛名絡絲婦。竝見【本草綱目】。 又梵言婆利耶,華言婦。 
又【正韻】防(hong5)父(hu6)切,音附(hu6)。【陳琳·飮馬長城窟】邊城多健少,內舍多寡婦。作書與內舍,便嫁莫留住。 
又叶芳(h<p>ong1)尾(bui2)切,音斐(h<p>ui2)。【楚辭·天問】水濱之木,得彼小子(tsi2),夫何惡之,*有莘之婦(h<p>ui2)。 通作負。別作媍。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声二十五有·去声七遇
[ 粤 语 ]:fu5
[ 闽南语 ]:hu7
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/24/P ... TBTB.shtml


~~~

《唐詩合解-卷五》唐詩吟唱集(VIDEO漢字與拼音聲調雙字幕)
(((依據唐韻/集韻/韻會 音韻 唐詩 吟唱)))
viewtopic.php?f=6&t=27081

唐詩格律規則 小弟整理歸納一份 對作漢詩應頗有助益, 請參閱與指教
此內講義 貳: 古典詩與台語之契合
1. 詩之押韻與台語
2. 唐詩平仄格律 規則精要
(學寫漢詩七言絕句/律詩之基礎)
viewtopic.php?f=6&t=27086
近體詩對仗淺說 楊維仁 編撰 (對聯習作入門)
高明誠老師 詩法發微 對 律詩、排律 或者 對聯 對仗
方式之精闢整理及見解 如下 :
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?a ... 11951&st=9
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-25 08:19 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早!
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=3
《訪 九然詞兄》二首 (清河先生撰)
《 hong2 kiu2 jian5 si5 hing1 》 ji7 siu2 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
喜隨陳子訪吳翁,有竹人家自不同。
hi2 sui5 tan5 tsu2 hong2 goo5 ong1 ,
iu6 tiok4 jin5 ka1 tsu7 put4 tong5 。
客至時彈流水曲,淡居涼納一溪風。
khik4 tsi3 si5 tan5 liu5 sui2 khiok4 ,
tam6 ku1 liong5 lap8 it4 khe1 hong1 。

其二
ki5 ji7
居卜梅川羨九然,庭栽蘭竹翠搖煙。
ku1 pok4 bue5/mui5 tshuan1 sian7 kiu2 jian5 ,
ting5 tsai1 lan5 tiok4 tshui3 iau5 ian1 。
泛情不落高人第,對茗談經話昔賢。
huan3 tsing5 put4 lok8 ko1 jin5 te7 ,
tui3/tue3 bing2 tam5 king1 hua7 sik4 hian5 。

【九然】吳耀贇詞兄字號也。
【 kiu2 jian5 】 goo5 iau7 un1/hun1 si5 hing1 tsi7 ho7 ia6 。
【陳子】陳武宗老師也。
【 tan5 tsu2 】 tan5 bu6 tsong1 lo6 si1(南宋後今音su1) ia6 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
一點不忍的念頭,是生民生物之根芽。
it4 tiam2 put4 jim6 tik4 liam7 thiu5 , si6 sing1 bin5 sing1 but8 tsi1 kun1 ga5 。
一段不為的氣節,是撐天撐地之柱石。
it4 tuan7 put4 ui5 tik4 khi3 tsiat4 , si6 thing1 thian1 thing1 te7/ti7 tsi1 tu6 sik8 。
故君子於一蟲一蟻,不忍傷殘,
koo3 kun1 tsu2 oo1 it4 tiong5 it4 gi6 , put4 jim6 siong1 tsan5 ,
一縷一絲勿容貪冒。便可為民物立命,
it4 lu6 it4 si1 but8 iong5 tham1 bo7 。 pian7 khoo2 ui7 bin5 but8 lip8 bing7 ,
天地立心矣。
thian1 te7/ti7 lip8 sim1 i2 。

~~~~~

贇(un1/hun1 美好貌。 上平十一眞韻)
【酉集中】【貝字部】 贇; 康熙笔画:19
【廣韻】於(u1)倫(lun5)切【集韻】【韻會】紆(u1/hu1)倫(lun5)切,竝音頵(un1/hun1)。美好貌。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:於倫切,上平17眞,yūn,臻合三平眞B影
[ 粤 语 ]:wan1

~~~~~

青年學生重大刑案頻頻,台灣應該於國中高中加入宗教通識教育及生命尊重教育。
而不是中國國民黨多豐功偉業及要如何與中共匪幫之國簽和平投降受虐協定
(tibet數十年來殷鑑不遠)等....這些洗腦教育!!


只要是正信有淑世改善社會風氣尊重(自己及他人)生命的宗教都是通識教育的好題材 ^_^


南無阿彌陀佛 拔一切業障根本得生淨土神咒
http://www.taigu.org/forum/viewtopic.php?f=38&t=2855

(入內有優美古梵文音吟唱與台語比對音韻驗證 漢字自古台語音韻 說明)
南無阿彌陀佛
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-05-26 09:00 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早!
《感恩》(清河先生撰)
《 kam2 un1 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
曾隨濁浪起浮沉,錯把煩囂當雅音。
tsing5 sui5 tok8/tok4 long3 khi2 h(f)iu5/phiu5 tim5 ,
tshok4 pa2 huan5 hiau1 tong1 ga6 im1 。
受業恩師深教誨,而今始悟出塵心。
siu6 giap8 un1 si1 sim1 kau3 唐hui3/宋hue3 ,
ji5 kim1 si2 goo7 tshut4 tin5 sim1 。

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=6

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
眾人以順境為樂,而君子樂自逆境來。
tsiong3 jin5 i6 sun7 king2/king3 ui5 lok8 ,
ji5 kun1 tsu2 lok8 tsu7 gik8 king2/king3 lai5 。
眾人以拂意為憂,而君子憂從快意處起。
tsiong3 jin5 i6 hut4 i3 ui5 iu1 ,
ji5 kun1 tsu2 iu1 tsiong5 khuai3 i3 tshu3 khi2 。
蓋眾人憂樂以情,而君子憂樂以理。
kai3 tsiong3 jin5 iu1 lok8 i6 tsing5 ,
ji5 kun1 tsu2 iu1 lok8 i6 li2 。
謝豹覆面,猶知自愧。
sia7 pau3 hok4 bian7 , iu5 ti1 tsu7 kui3 。
唐鼠易腸,猶知自悔,
tong5 su2 i7 tiong5 , iu5 ti1 tsu7 hue2 ,
蓋悔愧二字,
kai3 hue2 kui3 ji7 tsi7 ,
乃吾人去惡遷善之門,
nai6 goo5 jin5 khu3 ok4 tshian1 sian6(##註1) tsi1 bun5 ,
起死回生之路也。
khi2 si2 hue5 sing1 tsi1 loo7 ia6 。
人生若無此念頭,
jin5 sing1 jiok8 bu5 tshi2 liam7 thiu5 ,
便是既死之寒灰,
pian7 si6 ki3 si2 tsi1 han5 hue1 ,
已枯之槁木矣,
i2 khoo1 tsi1 kho2/kho3(同槀) bok8 i2 ,
何處討些生理。
ho5 tshu3 tho2 sia1 sing1 li2 。

【謝豹】怪蟲名,見人以前腳交覆首,如羞狀。
【 sia7 pau3 】 kuai3 tiong5 bing5 , kian3 jin5 i6 tsian5 kiok4 kau1 hok4 siu2 , ju5 siu1 tsong7 。
【唐鼠】一月三吐易其腸之鼠,即易腸鼠。
【 tong5 su2 】 it4 guat8 sam1 thoo2 i7 ki5 tiong5 tsi1 su2 , tsik4 i7 tiong5 su2 。


##善註1->善哉案:(【韻會(元朝)】【正韻(明朝)】以前善字無收去聲韻惟上聲sian6<但【廣韻(唐.宋朝)】【集韻(宋朝)】切音下字有以去聲用者>,
【韻會(元朝)】【正韻(明朝)】善字註解中: 善(sian7)之, 的"善"<動詞>用去聲)
【廣韻】【集韻】時, 下字音切善已有去聲(sian7) : 邅(tian7)又【廣韻】除(tu5)善(sian7)切【集韻】丈(tiong7)善(sian7)切,竝去聲(tian7)。
查 "邅" 字音切
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/37/K ... XVUY.shtml


~~~~~

誨(唐與上古音hui3/hue3)
【酉集上】【言字部】 誨; 康熙笔画:14
【唐韻】荒(hong1)內(lui7)切【集韻】【韻會】呼(hoo1)內(lue7)切【正韻】呼(hoo1)對(tue3)切,竝音晦(唐hui3/hue3)。【說文】曉敎也。【徐曰】丁寧誨之,若決晦昧也。【玉篇】敎示也。【廣韻】敎訓也。【易·繫辭】慢藏誨盜,冶容誨淫。【書·說命】朝夕納誨,以輔台德。【詩·小雅】敎誨爾子,式穀似之。
又叶呼(hoo1)位(ui7)切,音豷(hui3)。【詩·大雅】匪敎匪誨(hui3),時維婦寺(si7)。 
又叶許(hu2)旣(ki3)切,希去聲(hi3)。【秦·泰山刻石】夙興夜寐(bi7),建設長利(li7),專隆敎誨(hi3)。訓經宣達,遠近畢理,咸承聖志。三句入韻。【吳棫·韻補】古未(bui7)韻與寘(tsi3)通。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:去声十一队
[ 粤 语 ]:fui3
[ 闽南语 ]:hoe3

豹(pau3)
【酉集中】【豸字部】 豹; 康熙笔画:10
【唐韻】北(pok4/pik4)敎(kau3)切【集韻】【韻會】巴(pa1)校(kau3)切【正韻】布(poo3)恔(kiau2)切,竝音爆(pau3)。【說文】似虎圜文。【陸璣·詩疏】毛赤而文黑謂之赤豹,毛白而文黑謂之白豹。【爾雅翼】屠州有黑豹。【洞冥記】靑豹出浪坂之山,色如翠。【本草衍義】土豹更無文色,其形小。【正字通】豹狀似虎而小,白面,毛赤黃,文黑如錢圈,中五圈,左右各四者,一曰金錢豹,宜爲裘。如艾葉者曰艾葉豹。又西域有金線豹,文如金線。【易·革卦】君子豹變。【疏】如豹文之蔚縟也。【詩·鄭風】羔裘豹飾,孔武有力。【張衡·西京賦】搤水豹。【註】謂水處也。【列子·天瑞篇】程生馬。【註】程卽豹也。 又【周禮·天官·司裘】王大射,則共虎侯、熊侯、豹侯,設其鵠。【註】豹侯,卿大夫以下所射。 又【後漢·輿服志】最後一車懸豹尾。【古今注】豹尾車,周制也。古軍正建之,今唯乗輿建焉。 又姓。【風俗通】八元叔豹之後。【魏志】騎將豹皮公。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:去声十九效
[ 粤 语 ]:baau3 paau3
[ 闽南语 ]:pa3

槁 同槀(kho2/kho3)。

槀(同槀 kho2/kho3 枯木。一作槁。 ; ko2 槀本,藥名也。)
【辰集中】【木字部】 槀; 康熙笔画:14
【唐韻】【集韻】【韻會】竝苦(khoo2)浩(ho6)切,音考(kho2)。【說文】枯木。一作槁。【易·說卦】離爲火,其于木也爲科上槁。【註】草木空中者,必枯槁也。 又乾魚謂之槀。【禮·曲禮】槀魚曰商祭。【註】槀,乾也。。與《周禮》辨魚物爲鱻薧之薧同。
又【集韻】口(khio2)到(to3)切,音靠(kho3)。義同(kho2)。 
又【唐韻】古(koo2)老(lo2)切,音縞(ko2)。槀本,藥名也。【荀子·大略篇】蘭茝藁本。 又枯槀之槀(ko2),亦讀作縞。【禮·樂記】止如槀木。 又積也。【左傳·哀三年】富父槐去表之槀,道還公宮。 又與藁通。【馬融·長笛賦】持箭槀而莖立。【註】箭、槀,二竹名。藁字原從竹,作竹下槀。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声十九皓
[ 粤 语 ]:gou2
[ 闽南语 ]:poD1


網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前
viewtopic.php?f=6&t=27781
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11

般若波羅蜜多心經 (唐宋台語文讀音標註)
http://www.taigu.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=2893
最後由 善哉! 於 2014-06-26 07:59 AM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

上一頁下一頁

回到 詩詞小講堂

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客